Driebergen

Zonstraatplan naar wandelgangen

De gemeenteraad gaat niet zonder meer akkoord met het bouwplan voor de Driebergse Zonstraat. Het plan moet hier en daar aangepast, en als het aan de VVD ligt zelfs helemaal terug naar de tekentafel.

Woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen wil aan de Driebergse Zonstraat 24 oude woningwetwoningen plus een aantal bedrijfshallen slopen, en daar 65 woningen voor terugplaatsen. Vanuit de omliggende straten, en met name vanuit de Welgelenlaan, bestaat daartegen grote weerstand. Volgens de omwonenden past het plan niet in de ruime, groene buurt en zal het ieders woongenot negatief beinvloeden. In totaal hebben de omwonenden ruim dertig 'zienswijzen' tegen het plan ingediend, waarmee het plan dat al sinds 2003 in procedure is, verdere vertraging kan oplopen.
In de VVD-fractie vinden de omwonenden een grote medestander. Volgens VVD-woordvoerder Van der Zee zou met het plan middenin Driebergen een 'betondorp' neergezet worden, dat zal uitgroeien tot een 'vogelaarwijk'. Omdat het plan een deugdelijke financiele onderbouwing mist, vroeg Van der Zee zich verder af of Heuvelrug Wonen niet gewoon zoals elke projectontwikkelaar uit is op winstmaximalisatie. 
Veel andere fracties waren evenzeer ontvreden over het ontbreken van een financiele paragraaf in het plan. CU-woorvoerder Geersing vreesde zelfs juridische problemen -en dus verdere vertraging-  bij de behandeling van de vele zienswijzen. Volgens SGP-woordvoerder Boonzaaijer voldoet het plan bovendien niet aan de kaders die oorspronkelijk zijn gesteld door de toenmalige gemeente Driebergen. 
Ondanks de vele bezwaren toonde de raad zich toch in grote lijnen inschikkelijk tegenover het plan, met name omdat het tegemoet komt aan de urgente vraag aan sociale woningen in de gemeente Heuvelrug, die zich ten doel heeft gesteld 1350 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 491 in Driebergen. Wethouder Verhoef zei de mogelijkheden aan de Zonstraat daarom graag te benutten. 
Voor het zover is moet de wethouder wel aan een groot aantal kleinere detailvragen en kleine aanpassingen rond het plan tegemoet komen. Een deel daarvan gaat over de manier waarop het Zonstraatplan tot stand is gekomen, namelijk met veel ruzie, onbegrip en armoedige communicatie. Juist in een tijd waarin de gemeente bij voortduring rept over 'dorpsgericht' en 'participatief' werken, klonk het vanuit de raadscommissie, moet de gemeente wel 'luisteren en horen wat de mensen willen, want dat bedoelen we toch met particiatief werken,' aldus SGP-raadslid Boonzaaijer. Als voorbeeld van hoe het wel moest noemde de wethouder, die het Zonstraatplan als erfenis van zijn voorganger meekreeg, zelf nog het Amerongse woningbouwplan Breeakker, dat in dezelfde raadszitting ter tafel kwam en waartegen omwonenden nul bezwaren en zienswijzen hebben ingediend.
De wethouder beloofde het grote aantal vragen over het Zonstraatplan de komende dagen schriftelijk te zullen beantwoorden. CDA-raadslid Van Steenderen noemde de beantwoording van die vragen 'cruciaal' voor de steun die haar fractie aan het plan zal geven. Ook andere fracties lieten in het midden of ze het plan uiteindelijk zullen gaan steunen. Steun was er in elk geval al wel voor de suggestie van D66-woordvoerder Fichtinger om de Zonstraat zelf te versmallen tot een eenrichtingsweg en de vrijgekomen ruimte met extra groen in te richten. De VVD tenslotte kondigde aan met een amendement te komen om het aantal woningen naar een aanvaardbaarder aantal te verlagen. Of daar ook steun voor komt, wordt de komende twee weken waarschijnlijk in de gemeentelijke wandelgangen bepaald, voordat de gemeenteraad zich op 6 oktober definitief uitspreekt over het plan.