Heuvelrug

Homan zet tering naar nering; UPDATE

De gemeente Heuvelrug wil het lopende begrotingsjaar niet met een tekort afsluiten. Om het tekort van ruim €2 miljoen op te vangen zet financieel wethouder Homan een hele reeks uitgaven stop. Belangrijkste slachtoffers: wegonderhoud, peuterspeelzalen en jongerenwerk. 
UPDATE: geen jongerenruimte Maarn, geen wegenplakkers, geen herstel sprengen. (zie onder)

Al in het voorjaar maakte de gemeente bekend dat een tekort van anderhalf miljoen dreigde, vanwege teruggelopen inkomsten, op hun beurt veroorzaakt door de economische crisis. Daarbovenop kot nu nog eens een half miljoen aan tegenvallers in zogenaamde 'openeinderegelingen'. Een kwart miljoen daarvan komt voor rekening van een toegenomen aantal werkloosheidsuitkeringen, het andere kwart miljoen door een toename in de kosten van de WMO-regeling.
Gelukkig kan wethouder Homan daar een hele reeks meevallers tegenover zetten. Zo vallen de belastingopbrengst (€100.000), de dividenduitkeringen (€78.000) en de 'opbrengsten bestuursdwang' (€108.000) dit jaar flink mee. Verder zullen een hele reeks uitgaven lager uitvallen dan begroot, waaronder personeelskosten (€190.000), inhuur derden (€52.000) en extern advies (€70.000), kunnen er door het gereed komen van de gemeentewerf tractiemiddelen worden verkocht (€70.000) en hoeven er dit jaar geen luchfoto's gemaakt te worden (€55.000). Bovendien rekent de wethouder op een meevaller van €425.000 als gevolg van 'achterblijvende investeringen'.  
Met de meevallers kan Homan echter niet het hele tekort wegstrepen. Daarom gaat de gemeente de resterende maanden van het jaar het onderhoud aan wegen en groen tot een minimum beperken; alleen daar waar gevaarlijke situaties ontstaan zal onderhoud gepleegd worden, wat een bezuiniging van €380.000 moet opleveren. Verder wordt 'beleidsontwikkeling' in het jongerenwerk (€48.000), 'versterking' van de peuterspeelzalen (€108.000) en het uitwerken van beleidsnota's in de ouderenzorg (€41.000) tijdelijk stopgezet, in afwachting van de uitkomst van verdere bezuinigingsvoortsellen in de zogenaamde 'kerntakendiscussie'.   
(later meer, in afwachting antwoorden gemeente)

UPDATE 28/09/11. 
De 'lengteprofielen' van Heuvelrugse wegen zullen dit najaar niet meer gerepareerd worden. Dat is de belangrijkste bezuiniging op de post onderhoud wegen en groen, aldus wethouder Homan. Doorgaans trekt een mobiele equipe asfalteerders over de wegen, om scheuren in het asfalt te plakken, zodat die niet verder eroderen. Op de vraag van BVH-raadslid Hensbergen of deze bezuiniging wel verstandig is – omdat de erosie en daarmee de kosten voor reparatie in later jaren zullen toenemen- kwam geen antwoord. 
Het niet realiseren van een geplande jongerenruimte in Maarn is de belangrijkste bezuiniging op het jongerenwerk. Overigens wil PvdA/Groen Links-raadslid Waaldijk deze bezuiniging niet voetstoots accepteren, hoewel ook zijn partij in het voorjaar meeging in het 'on hold' zetten van het jongerenwerk. Waaldijk kondigde aan bij de raadsvergadering op 6 oktober met alternatieve voorstellen te komen.
De besparing op het peuterspeelzaalwerk komt door een rijkssubsidie voor kwalitietsverbetering van peuterspeelzaalen. Omdat de beoogde kwaliteitsverbetering al in 2009 is gerealiseerd, wil de wethouder de subsidie volledig als bezuiniging inboeken.
Op de post 'herstel sprengen' boekt de wethouder een bezuiniging van €35.000 in, omdat de geplande herstelwerkzaamheden alsnog uit de begroting zijn geschrapt. Hiermee komt ook een provinciale subsidie van €65.000 voor het herstel van de sprengen te vervallen.