Heuvelrug

Bezuinigingsoperatie moeilijk op stoom

De vierde wethouder, de kapvergunning en de straatnamencommissie verdwijnen waarschijnlijk van de Heuvelrug. Over een groot aantal andere onderwerpen moeten de ambtenaren eerst in kaart brengen wat er te bezuinigen valt, en ook wat daarvan de consequenties zijn. Dat is de voorlopige oogst van de zogenaamde kerntakendiscussie.

De gemeente Heuvelrug moet fors bezuinigen, in totaal zo'n €3,5 miljoen per jaar. Om dat bedrag bij elkaar te sprokkelen is de gemeente een kerntakendicussie gestart. Na een flink aantal geheime bijeenkomsten vond in oktober een eerste openbare bijeenkomst plaats. Daarop mocht het ´maatschappelijk middenveld´ (stichting- en verenigingsbesturen etc.) suggesties voor bezuinigingen inbrengen. Gisteravond kregen de politici de eerste officiele gelegenheid om concrete voorzetjes te geven voor de bezuinigingsoperatie, die overigens zo niet mocht heten van burgemeester Naafs. 'Dit is geen bezuinigingsoperatie, maar een kerntakendiscussie. Het is de bedoeling dat u vanavond een zoekrichting aangeeft. We gaan daar nog geen concrete bedragen aanhangen, maar onderzoeken wat de gevolgen zijn van die besparingen.' 

In het vervolg van de avond bereden de politici vooral hun politieke stokpaardjes. De VVD kwam op voor veilligheid, de SP voor de minima, D66 voor onderwijs, de SGP en de CU voor het christelijk onderwijs. Er kwam een groot aantal suggesties om op een hele reeks begrotingsposten te onderzoeken of er ook efficiencywinsten te behalen zijn, via samenwerking met andere bestuursorganen of door digitalisering van bepaalde diensten. Andere oplossingen lagen in de sfeer van co-producties met private partijen, of regelrechte outsourcing van bepaalde taken. Ook werd gesuggereerd om bij taken als bejaardenzorg en groenonderhoud vaker de hulp van vrijwilligers in te roepen. Sportclubs zouden al eerder hebben gemeld het onderhoud aan hun sportvelden zelf goedkoper te kunnen uitvoeren.

Verder ter sprake kwamen de verkoop van gemeentebos aan natuurorganisaties, het kostendekkend ophoesten van marktgelden door de marktlui zelf en de hoge kosten van de ambtswoning van de burgemeester. Hoopvol waren de raadsleden over het eigen voorstel van de bibliotheken, die hebben laten weten veel goedkoper te willen gaan werken. Ook over de kosten voor communicatie en representatie die de gemeente zelf maakt, mocht wat een meerderheid van raad betreft de kaasschaaf heen. Geen ruimte bestaat er in de kerntakendiscussie overigens om terug te komen op genomen besluiten over de bouw van het nieuwe gemeentekantoor en de aanschaf van nieuw flexibel meubilair voor de ambtenaren.

Echt eens werden de politici het eigenlijk alleen over het schrappen van een van de vier wethouders, het opheffen van de straatnamencommissie en het afschaffen van het systeem van kapvergunningen. Uitgesloten van bezuinigingen lijken alle posten in de deelbegrotingen welzijn en sociale zaken, omdat daar wat betreft coalitiepartners D66 en GroenLinks/PvdA betreft ´niets meer te verdienen valt´. Zelfs als efficiencyvoordelen behaald worden, zei GroenLinks/PvdA-raadslid Waaldijk, moet de winst daarvan binnen die deelbegroting blijven.'We hebben daar al een miljoen bezuinigd de afgelopen tijd,' aldus Waaldijk. Ook op het jeugd- en jongerenwerk en het leerlingenvervoer mocht wat Waaldijk betreft niet meer bezuinigd worden. Wat wel mocht van Waaldijk was onderzoeken wat een verhoging van de gemeentelijke belastigen zou betekenen voor de verschillende categorieen huishoudens in de gemeente. Waarop VVD-raadslid en coalitiepartner De Brey liet weten dat onderzoeken natuurlijk vrij staat, maar dat de VVD voor alle lastenverzwaringen zal gaan liggen.

Overigens ontstond er na middernacht nog verwarring over wat de ambtenaren nu precies met de voorzetjes van de politici gingen doen. Volgens burgemeester Naafs werden er die avond geen definitieve besluiten genomen. 'Wat u hier doet ligt in de opdrachtgevende sfeer.' SP-raadslid Geijtenbeek maakte zich daar erg boos over. 'Dan heeft u dit proces niet echt smart geformuleerd,' aldus Geijtenbeek, refererend aan een term die de laatste tijd opgang doet in beleidsland. Besloten werd daarop om in elk geval te stemmen op de posten waarop niemand wilde bezuinigen, zoals het minimabeleid. Daar kwam het uiteindelijk toch niet van, door een interventie van BVH-raadslid Streekstra: 'Laten we dit uitstellen tot volgende week. Het is nu half een, en de vraag of we nog weloverwogen besluiten kunnen nemen.'

 

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout?
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.