Doorn

GUH: Vernieuwbouw kazerne Doorn bespaart €200 miljoen

Volgens de gemeente Utrechtse heuvelrug bespaart minister Hillen tot wel €200 miljoen als hij de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. Dat is de uitkomst van het tegenrapport dat de gemeente mocht maken van de minister. Volgens het rapport heeft de defensiestaf toegegeven dat Doorn een veel goedkopere optie is dan Vlissingen. De gemeente wil nu het bestemmingsplan herzien om groei van de Doornse marinierskazerne mogelijk te maken.   

Eerder liet defensieminsiter Hillen weten van plan te zijn in Vlissingen een nieuwe marinierskazerne te bouwen, om bedrijfskosten voor defensie te besparen. De marinierskazerne in Doorn zou daarmee in 2017 overbodig worden en sluiten. Het geschrokken gemeentebestuur van de gemeente Utrechtse heuvelrug verzond daarop een aantal boze brieven naar de Tweede Kamer en startte een Haagse lobby. De oogst daarvan was de toezegging van Hillen dat de gemeente een tegenrapport mocht maken, waarmee Vlissingen en Doorn op een eerlijker manier met elkaar kunnen worden vergeleken.  

Dat rapport werd gisteravond afgerond en vrijgegeven. Het rapport bevat in grote lijnen dezelfde argumentatie als de boze brieven en persberichten die de gemeente in de herfst richting Den Haag zond, zij het nu gestaafd met hardere cijfers. Een nieuwe kazerne bouwen in Vlissingen (€140 miljoen) zou zeker €60 miljoen duurder zijn dan de Doornse kazerne vernieuwbouwen (€80 miljoen), aldus het rapport. Vanwege de toegenomen afstand voor zowel personeel als de toegenomen afstand tot de oefenterreinen zou daar over de eerste tien, vijftien jaar nog eens €100 tot €150 miljoen aan extra exploitatielasten bij komen.

De gemeente Utrechtse heuvelrug zegt in de conclusie van het rapport met zoveel woorden te rekenen op het gezonde verstand van defensieminister Hillen. 'In onze businesscase tonen wij aan dat de Van Braam Houckgeestkazerne een uitstekende en toekomstbestendige oplossing biedt met voldoende ruimte en uitbreidingsmogelijkheden en tegen aanzienlijk lagere kosten. Dit is door het ministerie van Defensie bevestigd', aldus het rapport. Het document bevat sowieso veel inside knowledge en jargon, wat doet vermoeden dat de lokale korpsleiding sterk betrokken is bij de totstandkoming van het rapport, zonder daar in vermeld te worden. 

Toch is het vertrouwen in het gezonde verstand en de betrouwbaarheid van de minister nog steeds niet groot. Volgens het rapport moest de gemeente werken met cijfers rond materieel en personeel die geregeld niet bleken te kloppen. Zo was de omvang van de te verhuizen 'overlooplocatie Maartensdijk' veel kleiner dan door defensie voorgespiegeld, bleek na gemeentelijk onderzoek met 'spectaculaire resultaten'. 'Mede hierdoor werd er door het ministerie c.q. de heer Kwast de conclusie getrokken en ons ook meegedeeld dat er, in tegenstelling tot eerdere uitspraken van minister Hillen, op de Van Braam Houckgeestkazeren, mede in het kader toekomstbestendigheid en de herplaatsing van opslag en voertuigen uit LC Maartensdijk, GEEN sprake van ruimtegebrek is!', aldus het rapport, dat opnieuw grote vraagtekens zet bij de rekensom die Hillen maakt bij de bouw van Vlissingse kazerne, die omlaag is gebracht van €250 naar €140 miljoen: 'De wijze waarop deze verlaging tot stand is gekomen is ons nagenoeg onbekend. Wijs spreken wel onze zorg uit over de wijze waarop dit gebeurd kan zijn. 

Om de nieuwbouw van de kazerne mogelijk te maken zal de gemeente wel water in de wijn moeten doen. Zo moet er meer en hoger gebouwd worden en moet daarom de bebouwingsgraad van het terrein omhoog van de geoorloofde 25% naar een nieuw vastgestelde 30%. Verder moet de kazerne fors meer parkeerruimte krijgen, om ruimte te bieden aan het wagenpark van overlooplocatie Maartensdijk, dat in zijn geheel naar Doorn moet verhuizen. Die ruimte heeft de gemeente gevonden in het bosperceel van landgoed Beukenrode, ten westen van de kazerne. Dat is al in bezit van defensie, maar tegelijk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, dat nieuwbouw streng verbiedt. 

De gemeente heeft de provincie gepolst over de mogelijkheden toch wat (16.000m2) af te knabbelen van het bos, en schat de kans op succes daarop op 70%. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een verlieslijdend golfterreintje ten oosten van de kazerne, maar daar schat de gemeente de kans op succes op 50%. Waar die percentages precies op gestoeld zijn is onduidelijk. Mocht het bosperceel nodig zijn als parkeerplaats, dan wil de gemeente het verlies aan groen compenseren door de aanleg van een 'nieuwe robuuste groenstructuur' op het terrein, die de kazerne 'moet inbedden in de groene omgeving en het gebruik van een deel van landgoed Beukenrode moet compenseren'. Hoe het sterk omhekte complex ingebed kan worden in de groene omgeving staat niet vermeld in het rapport.

Weinig uitvoerig is het rapport ook over het verlies voor de gemeenschap, mocht Hillen de kazerne toch willen sluiten. Het rapport herhaalt ook hier de zinsnedes die burgemeester Naafs en wethouder Pamboer eerder te berde brachten. Volgens Naafs wordt hij dagelijks op straat en in de supermarkt aangesproken en aangemoedigd te strijden voor behoud van de kazerne. Ook wordt de uitslag van een internetpoll op de website van de lokale krant weer opgevoerd, zonder duidelijk te maken hoeveel mensen aan deze poll meededen. Tenslotte wordt het economisch verlies opnieuw geschat op tussen de €15 en €18 miljoen jaarlijks, zonder daar een rekensom op los te laten of anderszins argumenten voor aan te voeren.

Vanmiddag lichten Naafs en Pamboer het rapport toe. Heeft u spitsvondige vragen, stuur die vast naar de redactie van hillridge.
Later vanavond meer over die persconferentie.