Heuvelrug

Lokale politiek-LIVE! (test)

Gisteravond debatteerde de gemeenteraad over de begroting 2012. Belangrijkste vraag was welke bezuinigingen alsnog van de lange lijst aan voorgestelde bezuinigingen moesten geschrapt. Het werd een rituele dans zonder verrassingen. Hieronder vanaf een (poging tot) liveblog van het debat. Maandag a.s. gaan we verder met dit experiment

23.53. We mogen naar huis. Maandag verder dansen.

23:40 Naafs!

Handhaven straatnamencommissie ga ik naar kijken.
Vierde wethouder (BVH) gaat niet weg, maar blijft bij ons.
Internationalisering (D66) moet u zelf uitvoeren!
En dan over prestaties dienstverlening en organisatie. Kan altijd beter, maar de benchmarks en beoordelingen der burgers zijn helemaal niet slecht. Dus…
Personeelsstop (BVH): We zijn al heel goed bezig. Dus niet nodig. 

23:36 Verhoef
heeft slechts een enkele motie te beantwoorden. Monumentenzorg (D66), als er geld overschiet zullen we het daar zeker neerleggen. Maar dat weten we nog niet!.

23:23 Pamboer:
Bibliotheek in Binder door huurverlaging (voorstel Links) gaat niet lukken. Kost teveel …. kunnen bibliotheek wel behouden voor Leersum, daar wordt nu aan gewerkt.
En motie bouwstop gemeentekantoor (BVH) moet ik u ernstig ontraden. 

23.12 Beurt aan wethouder Van Oostrum:
(Sorry mensen, verkeerde knopje gedrukt, en nu alles weg. Maar later even uit het hoofd:)
Scouting kan niet geholpen (wens CDA), geen geld voor en minima hebben al potjes. Die bezuiniging moet door.
WMO, geen zorgen, doen het uitstekend landelijk gezien. Verder bezuiniging zal geen pijn doen. 
Speelplaatsen halveren, komt goed. 
Bezuiniging Kinderboerderij moet ook door, anders gaatje in begroting
Hetzelfde voor motie cultuurhuizen Maarn/Maarsbergen. 

23.04 Het is elf uur geworden en Homan nog bezig met antwoorden:
Opmerking (SGP) dat begroting niet sluitend is verbaast me, want daarmee zegt u: 'de provincie (die heeft goedgekeurd;red) lult uit zijn nek'.
 

22.32 Homan begint met  antwoorden :
Maatschappelijk gebruik vastgoed -voordat het wordt afgestoten (CDAwens)- gaat niet lukken. Kost teveel.  En levert te weinig op. 
Bibliotheek (GL/PvdA) redden door bouwleges omhoog en efficiencyslag afdeling communicatie, gaat niet lukken. Mag niet van provincie.
Huurder vinden voor dorpshuis de Binder bij vertrek bibliotheek geen probleem. 'Wij hebben warme gevoelens bij de markt.'
Kapvergunning. Inwoners helpen bij lijst waardevolle bomen (CU, Links,VVD) lijkt Homan uitstekend idee.
Kapvergunning. Verruimen in plaats van afschaffen (VVD, Links). Verruimen, dat woord past veel beter bij wat we beogen, dus nemen we over.
Geen verdere lastenverhoging (VVD) wil Homan zeker aan medewerken, aan uitvoering van dit voorstel.
Loket openbare ruimte (D66), dus inwoners helpen met overnemen onderhoud buitenruimte. Homan: Zullen we overnemen.
Liever witte (binnen) ambtenaren eruit dan groene (buitendienst) (wens CU), heb ik een probleem mee, want dan moet ik het geld van die bezuiniging elders vinden. En dat kan ik niet meer….

22.15 Poging tot tussenbalans: Op een enkele volzin en soundbite na weinig verrassends te melden helaas vanavond. De heren en dames politici gaan het weekend over tot het uitonderhandelen van de verschillende moties. Waarbij de coalitiepartijen komenden maandag in het tweede bedrijf elk hun dingetje mogen binnenhalen en voor de goede vrede de oppositie ook wat krijgt toegeworpen. 

De bibliotheek mag natuurlijk blijven, maar dat stond ook zo in het scenario dat vooraf is geschreven om de rest van de bezuinigingen wat makkelijker te laten landen.

21:52 Schorsing (pauze dus). College gaat antwoorden formuleren.

21:37 Boonzaaijer (SGP): Uitkomst kerntakendsicussie toont aan dat er geen kerntakendiscussie is gevoerd. De kloof tussen bestuur en burger is nog nooit zo groot geweest. College heeft misschien een vijfde wethouder nodig die wel feeling heeft voor timing en communicatie. En Boonzaaijer loopt de lijst bezuinigingen cynisch en met soms dodelijk commentaar af.

Concreet: een motie over het gebruik van de algemene reserve.
Tenslotte: En ik wens u wijsheid en God zegen bij het uitvoeren van een soms moeilijke taak

21:26 Karssen (CU): Groen en vitaal. Nee, als we niet oppassen oud en kaal.  Een visie heb iik in deze begroting helaas niet kunnen vinden. Een begroting die in beton is gegoten. 

Concreet: Niet bezuinigen op groene (buitendienst) maar in witte (binnendienst) ambtenaren. Vacaturestop kan daarbij goed middel zijn. Dienen daar motie voor in. CU amendeert verder bezuiniging Kinderboerderij. En overweegt amenderen bezuinigingen WMO. Motie behoud kapvergunning. 

21:18 Geijtenbeek (SP). Vertrouwen in college en raad verder gedaald. Gevoel voor timing is niet best. Foto in krant van wethouder en eerste paal slaan voor gemeentekantoor naast foto voor bezuinigingen op …….. (is hillridge even vergeten). Dat is de gemeente Utrechtse heuvelrug ten top: bezuinigen op kwetsbare groepen, maar niet op gemeente zelf. 

Concreet: 
Bibliotheek. Bieb moet blijven in de Binder. 
En nog tal van voorbeelden, tot in de kleine uurtjes kunnen we er over doorpraten. Geeft voeding aan cynisme, en als resultaat dat burger zich zal afwenden van politiek. Houdt WMO intact, schaaf niet aan wegen en bibliotheken. Zorg voor veranderingen in het anbtenareapparaat en ga door met drie wethouders. Zie af van megalomane projecten in het stationsgebied, en van megalomane samenwerkinsgverbanden.

21:08 Eggink (D66): Als je ziet wat we in anderhalf jaar kerntakendiscussie voor elkaar hebben gekregen, moeten we toch echt in de spiegel kijken. 

Concreet zijn we tevreden over wat college ons voorstelt. Zoals vermindering personeel met 10%.
Andere bezuinigingen zijn we niet blij mee (OZB, WMO), maar valt niet aan te ontkomen.
Van tafel moet wel (een deel van) de bezuiniging bibliotheek.
Dan volgt de verwachte motie behoud monumentenzorg. 
En amendement afschaffen kapvergunning.
Ook bezuinigen op participatie moet van tafel, want er valt door bezuinigingen wegen en speelplaatsen in de buitenruimte een gat dat inwoners moeten gaan vullen. Dan heb je geld nodig om dat te begeleiden.
Motie voor meerjarige subsidieovereenkomst Hoenderdaal.
En een motie om een jaarlijkse avond voor internationalisering te houden (om bezuiniging Internationale Samenwerking op te vangen)
Tenslotte: Niet alleen bezuinigen, maar ook hervormen. Daarom bereid af te zien van het teruggaan naar drie wethouders. Volgend jaar opnieuw kijken of dat kan, wat ons betreft dan wel mogelijk en wenselijk.

20:54 En dan nu Streekstra (lokale partij BVH).

Richt zijn pijlen zoals gewoonlijk op VVD. Lange, dragend uitgesproken en nu en dan amusante verhandeling met vele kronkelende geschiedkundige zijweggetjes, maar vooralsnog weinig concreet. 
Dan: 'Eenmalige OZB verhoging doet denken aan de twintigste penning van Zijlstra, en het kwartje van Kok natuurlijk. En dan nu een VVD-OZB-verhoging van 5%. 'We lenen voort over de rug van onze burger.'
Bezuinigingen aan onderhoud wegen leiden tot ongelukken op Driebergse Bosstraat en in de sloot rijden op Ameronger wetering.
Concreet:
Grond hiernaast (bouw gemeentekantoor) aanwenden voor woningbouw (levert geld op). En de loze ruimte van dit cultuurhuis beter benutten, zodat de kaasschaaf weer opgeborgen kan worden. Personeelsstop direct uitvaardigen. Aantal wethouders onmiddelijk terugbrengen tot drie. 
Moties: Bouwstop, cultuurhuizen, OZB en personeelsstop. Klik hier voor lijst met moties en amendementen

20:46 Van Valkenburg (VVD) derde in de rij. 

We stemmen in grote lijnen in met begroting. 'Maakt financiele huishouding inzichtelijk.' 
Moeilijk: verhoging OZB.  Daarom: toekomstige meevallers terug naar burger. En motie: geen lastenverhoging in 2013. 
VVD ondersteunt moties Leersumse bibliotheek 'meer lucht te geven'.
VVD amendeert afschaffen kapvergunning.
VVD dient motie in om straatnamencommissie te behouden, met behoud van bezuiniging. Krijgt 90 uur ambtelijke ondersteuning (was 270) 
VVD wil bij uitstroom gemeentelijk personeel (30fte moet eruit) waardevolle ambtenaren behouden.  

20:37 Waaldijk (PvdA/Groenlinks): Hebben wij een goede kerntakendiscussie gevoerd? Niet helemaal.

Ligt motie toe om bezuinigingsbedragen 'kaderstellend' te maken, maar pas in te vullen na nader overleg met de te snoeien organisaties. 
Kondigt motie aan om bibliotheekbezuiniging fors terug tebrengen (van 3 ton naar 2 ton). Bij snoeien in wegonderhoud voorrang geven aan  onderhoud fietspaden en trottoirs.
En meer flexibiliteit inbouwen in bestemmingsplannen. 
En tot slot: nieuw gemeentekantoor zal goedkoper blijken dan hoe we het nu doen. En beter en efficientere organisatie voortbrengen. 
En nog tenslotter: Sterkte gewenst aan ambtenarencorps, dat 10% in omvang terugmoet.

20:24 Veldhuizen (CDA) bijt het spits af:

We zijn ons rotgeschrokken biij de technische behandeling (twee weken terug, red.). Houtjetouwtjebegrotingstechniek, en de dekking is boterzacht. We zijn inmiddels aan vierde versie toe. We kunnen onze controlerende taak zo niet uitvoeren. Vraagt zich af: Is dit per ongeluk of met opzet. 
CDA verwondert zich over speciale avonden waarop 'de kloof' moet worden overbrugd. 'Maar waar geen wil is, is geen weg. Het college weet tenslotte wat goed voor u is: ook zo'n belediging.'
VVD doet een plas, drink een glas en alles blijft zoals het was. PvdA/Groenlinks gooit overal een duurzaamheidssausje over. En D66 wil misschien best, maar durft niet.
Visie is beginnen met jezelf. Niet weer een brief schrijven dat de VVD niet terug wil naar drie wethouders.
Visie is voorlopig even doen met de oude meubels. Ik begrijp dat er volgende week een voorstel komt over nieuwe meubels, net na de bezuinigingronde. Opzet of niet?
CDA dient motie in over bibliotheek en over speelvoorzieningen en over scouting en over maatschappelijk vastgoed. Voor moties klik hier.

20:22 Burgemeester Naafs: We kunnen beginnen. De eerste tien minuten zijn voor uhhm (pakt at random een briefje) het CDA!

20:18  Veldhuizen: Geen stijl dat we onvolledig en niet actief zijn geinformeerd. Dat kan niet en mag niet en willen we niet want zo kunnen we ons werk niet doen. Maar we willen geloven dat dit eenmalig is en daarom zullen we vanavond meedoen. Mits we van het  'groene  boekje' uitgaan (de begroting volgens de versie van tweeeneenhalve week geleden, met drie mondelinge wijzigingen)

20:10 Veldhuizen (CDA) vraagt schorsing aan. Intern overleg of en hoe de CDA-fractie verder wil. Al veertig minuten bezig en nog niet begonnen. We gaan om 20.15 verder. 

20:00 Hoongelach van de zijde van de oppositie op de complimenten van Van Valkenburg (VVD)  voor het college voor het presenteren van de sluitende begroting. 'Is veel werk en ingewikkeld, dat geef ik toe, maar ik denk dat het inmiddels tijd is dat we verder gaan.' Wordt  gesteund door Eggink (D66): 'Het is niet zo ingewikkeld, tenminste: wij vonden het niet zo ingewikkeld.' Opnieuw hoongelach. Coalitie en oppositie staan lijnrecht tegenover elkaar.

19:50 Discussie verzandt in technische vragen en uitleg die gezien de gezichtsuitdrukkingen nog maar weinigen kunnen volgen. Zaal beneden en tribune boven zit mudjevol, in afwachting van het inhoudelijke debat. Er liggen moties over bibliotheek, kapvergunning, straatnamencommissie, Hoenderdaal, monumentenzorg en een reeks technische moties. Later blijken er vooral ambtenaren te zitten, die in lachen uitbarsten wanneer de VVD het voorstel lanceert om 'waardevolle ambtenaren' proberen uit te sluiten van de komende ontslagronde.

19:40. Wethouder Homan verdedigt zich met veel woorden. Conclusie: Posten personeelskosten, opbrengst vastgoed en opbrengsten leges zijn technisch gecorrigeerd en gisteren heeft de gedeputeerde Van Lunteren ( de provinciale baas van Homan) de begroting voorwaardelijk goedgekeurd en dat per brief vandaag laten weten. Betekent dat de begroting zoals die twee weken geleden is vastgesteld goedgekeurd zal worden. Is inderdaad op het laatste moment,zegt Homan. 'Maar ook de provincie heeft zijn tijd genomen om daar zeer intensief in te gaan zitten. Daar mogen we met elkaar blij mee zijn'.

19:30. Veldhuizen (CDA) vraagt welke begroting er nu voor ligt. 'Ik kan mijn controlerende taak absoluut niet uitvoeren als de begroting ter plekke nog wordt aangepast. Boonzaaijer (SGP) gebruikt gelijksoortige bewoordingen. Streekstra (BVH) zegt zich geschoffeerd te voelen.

19:20. De avond begint met alweer een actie van de Leersumse bibliotheek, aangevoerd door de jonge lezer SuperJoost, die claimt dat de huur van de Leersumse bibliotheek 'niet normaal' hoog is en of de gemeente een nieuw huurvoorstel kan voorleggen.