Heuvelrug

Lokale politiek-LIVE! (vervolg)

Vanavond vanaf 19.30 uur hieronder een liveblog vanaf het balkon van de raadszaal, waar de negenentwintig raadsleden zullen moeten stemmen over achtentwintig  veertig moties en amendementen. Vervolg op het liveblog van afgelopen donderdag. Voor achteraf nalezen geldt het advies: lees van onderen af naar boven.

00:56. We mogen naar huis. Welterusten. Maar helemaal niemand is blij.

00:25 Stemmen! 

Gehele Begroting:  Zeventien voor, elf tegen

CU: Ondanks een aantal wijzigingen kan ik hier toch helaas niet mee instemmen
SGP: Het is een zwaar middel, maar toch kunnen we hier niet mee instemmen
BVH: We stemmen tegen de begroting, als politiek signaal, misschien te scherp verwoordt vorige week, maar wel helder
CDA: Het is abslouut nog niet in orde, daarin zelfs versterkt door woorden vanavond wethouder Van Oostrum, dus zullen we tegenstemmen.

Klik hier voor de uitslagen van de stemmingen en de lijst aangenomen en verworpen moties
Klik hier voor de lange lijst amendementen en moties waarover gestemd werd

 

00:18 Naafs over inkrimping en reorganisatie gemeentelijke organisatie: krijgt u een nota over! 

00:08 Homan aan de beurt. Maar hillridge is de draad weer eens kwijt, en vast niet als enige. Maar begrijpt dat Homan de kinderboerderij voor een schappelijke prijs aan de kinderboerderij wil verkopen. 
Volgt een discussie over het helpen van verenigingen en clubs door van leges vrij te stellen. Dat kan volgens Homan wettelijk niet. Maar  volgens Van Amerongen (CDA) kan en gebeurt dat wel degelijk. . 

23.58 Wethouder Pamboer neemt motie kinderboerderij over. 
Maar het wordt spannender, zegt Pamboer, als de motie 'bibliotheek moet in Binder blijven' ter sprake komt. Want er zit geen dekking bij. 'Normaal gesproken moet ik deze motie afraden, maar omdat u aandringt dan zie ik hem als inspanningsverplichting: om de bibliotheek in Binder te houden. Kijken wat er te redden valt. Maar geen resultaatsverplichting.' 
Waaldijk: Als het niet lukt, eerst terug bij ons. 
Geijtenbeek: Dus commerciele huur Binder gaat ijskast in?
Pamboer: (geen antwoord)
Pamboer: Motie andere maatschappelijke instellingen in de Binder gaan we proberen.
Pamboer: Motie Hoenderdaal, pobeer het, maar hier beloof ik ook niets. Zelfde met zwemmen (voor ouderen). 

23.51 Wethouder Van Oostrum raadt amendemenen over bezuinigingen bij WMO (en adviesorgaan WMO-raad) af, want ze kan de bezuiniging best pijnloos doorvoeren, terwijl van gene zijde (rijksoverheid) veel grotere gevaren voor de WMO-regeling dreigen. 
Motie over speelvoorzieningen neemt Van Oostrum over, is heel goed uitvoerbaar. 
Van Oostrum geeft nog wel een sneer naar CDA vanwege het volgens haar gedoe en gehussel met moties en amendementen. Die krijgt ze later terug. 

23.45 Naafs vat samen: wijziging in amendementen 2 (bibliotheek in de Binder), 9 (kinderboerderij krijgt uitstel van bezuiniging), 12 en 13 (WMO-raad) en 14 (burgerparticipatie), 15, 16 en een nieuw amendement: 16, over het strategisch vastgoed. In moties 10 (bibliotheek in Binder), 15 (speelplaaatsjes), en twee nieuwe moties over zwmmen met beperkingen en een belangrijke (nr20) over gemeentelijke reorganisatie.  

23:35 En het werd vanzelf 22.45. Bodes delen de herschreven moties rond.  

23:27 Men schuift langzaamaan van wandelgangen en achterkamertjes weer in debatstoel. Of toch niet. Nog even polderen.

22:45 Schorsing. Half uur. Moties aanpassen, gladstrijken en finetunen. Opdat men alsnog daadkracht kan tonen en enigszins eendrachtig huiswaarts kan keren. Over een halfuurtje volgt de stemming over veertig moties en amendementen. Maar dan is de rest van de Heuvelrug al naar bed. 
Prognose: hillridge waagt zich even niet aan prognose want zijn hoofd is door de woorden van lokale politici volkomen dolgedraaid. Zou dat misschien de bedoeling zijn? De zaal is intussen leeggestroomd….

22:14 Veldhuizen (CDA) aan de beurt, met hakoptak verhaal. Bezuinigingen leveren geld op, maar hollen sociale cohesie in de dorpen uit.  
Waaldijk en Veenendaal  (Links) reageren als door een wesp gestoken, nu ze worden aangevallen op hun eigen sociale gehalte, en interumperen Veldhuizen herhaaldelijk en wijzen Veldhuzien op verantwoordelijkheid van het vorige college, zonder hen en met CDA.
Intussen verdwijnt Naafs weer uit zaal wegens grote brand Amersfoortseweg Maarn, waarbij mogelijk asbest vrij is gekomen en waarvoor diverse brandweerkorpsen zijn opgeropen. Het schijnt te gaan om autobedrijf Schelling.
Het jijbakken tussen CDA en Links gaat helaas nog een halfuurtje door.

22:02 Van der Hulst (Links) wordt door Van Steenderen ondervraagd over speelvoorzieningen en antwoordt dat Links motie over (niet bezuinigen op) speelvoorzieiningen niet steunt. 'Bezuinigen is niet leuk, maar er zijn steeds minder kinderen en er is veel natuurschoon met bos en weilanden.'
Van Steenderen (CDA): Er is geen 50% daling van kinderen, maar u bezuinigt wel de helft van de speelplaatsen weg. 
Ook Karssen (CU) stelt vragen over prognose daling aantal kinderen. 
Van Steenderen: We hebben al weinig speelplaatsen, die u nu nog verder vermindert.
Van der Hulst: We wonen hier ook  niet in Amsterdam op driehoogachter.

21:56 Burgemeester Naafs wordt uit de vergadering gebeld terwijl buiten de sirenes van politie en brandweerwagens langsloeien, op weg naar grote brand in Maarn. Van Valkenburg neemt voorzittershamer vijf minuutjes over. Later blijkt atelier van D66 commissielid Schults afgebrand, als onderdeel van een veel grotere brand. Loco burgemeester Verhoef wordt weggeroepen.

21:35 Waaldijk (Links) aan de beurt. Misschien was het een utopie, of een ideaal, om een kerntakendiscussie te voeren. Niet helemaal gelukt, dat had beter gemoeten. Maar ik hoor hier in de raad ook heel erg veel chagrijn. De opmerking die me het meest gestoken heeft is die van Boonzaaijer over een incompetent college. Daar kan hij allen (onze) wethouder Verhoef mee bedoeld hebben. 
Boonzaaijer: Neen, dat is niet zo.
Waaldijk hervat: We vinden deze begroting een sterke vebetering en een uitvoering van de opdracht die de raad het college heeft gegeven. En er moet altijd nog een schepje bovenop, maar er is de laatste twee jaar al het nodige verbeterd aan de dienstverlening. Dus niet alleen roepen dat het slecht is.
Dan: we gaan onze handtekening zetten onder de motie de Binder (huurverlaging voor bibliotheek en aanvullen met andere maatschappelijke instellingen). We wensen geen afscheid te nemen van de Binder zoals die daar nu is. Heeft te maken met het draagvlak zoals de Binder dat in Leersum heeft. Ook al is het ingewikkeld.
Waaldijk wordt door de oppositie de duimschroeven verder aangedraaid. En geeft toe: 'Er zijn dingen niet goed gegaan.'  
Waaldijk wil misschien de kinderboerderij een jaar uitstel van bezuinigingen geven.
Waaldijk zegt altijd voorstander geweest te zijn dat drie wethouders voldoende is voor het bestuurbaar zijn van een gemeente. Maar dat is deze gemeente niet, daarom steunen we het afvloeien van de vierde wethouder nu nog niet. Misschien volgend jaar.  

21:15 Vragen aan VVD  over motie lastenverzwaring. 
De Brey: Mochten er de komende jaren meevallers komen, dan zal wat ons betreft die 5% OZB verhoging (somma €400.000) in deze begroting weer teruggedraaid worden. Als we die meevaller krijgen, gaat die wat ons betreft  niet naar de algemene reserve.
Van Veenendaal (Links): Wat ons betreft gaan we daar niet direct van uit.
Boonzaaijer (SGP) voert bezwaren aan tegen het aanwenden van structurele bezuinigingen van nu om de incidentele tekorten van de afgelopen jaren (u heeft 13 miljoen uit de algemene reserve gehaald vorig jaar) in de algemene reserve te compenseren. 'Dat is een manier van begroten die ik niet begrijp.' Het debat over meevallers en structureel en niet structureel en lasten neemt een weinig tastbare wending. 
Eggink (D66): Ik denk dat die meevallers er niet zullen komen, dus ik denk dat we ons veiliger bij de heer Veenendaal aan kunnen sluiten.

20:49 Van Valkenburg zegt: motie nr 20 is bedoeld om de gevoelens van de verschillende partijen om wat we met zijn allen willen nu neerleggen bij het college, want dat is wat we allemaal willen …………..
(wat? vraagt hillridge zich af..even motie 20 herlezen…o ja dat gaat over het afvloeien van 30 fte aan ambtenaren, waarbij de raad wil dat mensen langs de competentiemeetlat worden gelegd, ondanks het sociale statuut).
Geijtenbeek (SP) en Scheltinga (Links) hebben zo hun twijfels over of het wel mogelijk is het sociale statuut aan te passen, afgezien van de wenselijkheid ervan. 
Eggink (D66): Wetten mogen af en toe tegen het licht worden gehouden. Kijken of we er wat aan kunnen veranderen. Waarschijnlijk niet, dat denk ik ook.
Veldhuizen (CDA): Maar we willen het toch, laten we het dan proberen.
Scheltinga (Links): We zijn voor het verbeteren van de organisatie. Wat me als vakbondsman stoort is het tempo van de operatie. Liever op een rustig moment in een besloten commissie samen met de anbtenaren bespreken.
Veldhuizen (CDA): We roepen het al twee jaar, er moeten nu stappen gezet worden. 
Streekstra (Lokalen): Er staat in de motie: we gaan kijken naar houding en gedrag (van ambtenaren;red). Waar zijn we nu mee bezig. Daar gaan we niet over.
De Brey (VVD): We zijn al zes jaar bezig met de organsiatieverandering. Er zijn afdelingen waar het goed gaat. Maar ook waar het niet goed gaat. Dus daarom hebben we die €400.000 frictiekosten nodig, als smeerolie waarmee de gemeentesecretaris de organisatie beter kan stroomlijnen. 

Verwarring ontstaat over het aanpassen van de motie, zodat iedereen akkoord mee kan gaan. Er gaat gesleuteld worden tijdens de schorsing….

20:36 Van Valkenburg (VVD). Bibliotheek blijft een heet hangijzer en gelukkig hebben verschillende fracties in het weekend heen en weer overlegd. Ik begrijp dat er nu €60.000 minder bezuinigd hoeft te worden en daar zijn we blij mee. Bibliotheek hoeft van ons niet per se in De Binder. Dat mag de bibliotheek zelf bepalen. 
Boonzaaijer (SGP): Wie gaat de ruimte van de Binder dan huren? 
Van Amerongen (CDA): Dreigt dan misschien niet dat we dan cultuurhuisgeld aan de provincie moete terugbetalen? 
Van Valkenburg: Het gaat me erom dat de bibliotheekdirecteur zelf bepaalt, laten we niet op haar stoel gaan zitten. 
Hensbergen (Lokalen): Is het nog wel een cultuurhuis als de bibliotheek er uit verdwijnt. 
Valkenburg: Cultuurhuis niet alleen gebonden aan bibliotheek, er zijn in de grote zaal allerlei voorstellingen. Dus cultuur. 
Hensbergen: Als de bibliotheek verdwijnt, dan dreigt het gevaar dat ook andere culturele instellingen verdwijnen, en het cultuurhuis geen cultuurhuis meer is.

20:30 Streekstra (Lokalen, BVH). Politiek bestaat bij de gunste van tegenstelling. We zijn erg dualistisch ingesteld en willen graag onze visie op de moties en amendementen toelichten. Mag dat? 
Naafs: Natuurlijk mag dat, dat doe we toch altijd?

20:17 Eggink gaat verder. Over de motie burgerparticipatie, waarop D66 liever niet wil bezuinigen. Kost geen geld, vult Nijhof (Links) aan, want levert geld op. Van Steenderen (CDA) wil op burgerparticipatie 'scherper' inzetten (motie), omdat het nog niet goed gaat. En niet alleen op onderwerp verkeer en vervoer. En dat met die participatie vooral eerder in het besluitvormingsproces moet worden begonnen. Eggink antwoordt dat het heus niet alleen maar slecht gaat, en dat 'we het eigenlijk met elkaar eens zijn'. 
Nijhof (Links): 'Wat bedoelen we eigenlijk met participatie. Laten we daar een raadsinformatieavond over houden, om dat duidelijk te krijgen.' 
Van Steenderen: 'Ik zie de afdeling communciatie liever met participatie vooraf bezig, dan met de groene gemeentepagina's met prachtige foto's van allemaal schoppen in de grond.'   
De verschillende sprekers spreken af om later tijdens een  schorsing de verschillende moties tav participatie in elkaar te schuiven. Pfoeh!

20:09 Boonzaaijer (SGP) ondervraagt Eggink over de visie van D66 over het sluitend krijgen van de begroting. Hij maakt zich boos over de manier waarop met de verschillende begrotingen is gegoocheld en hier en daar deking wordt gezocht, overschotten worden gecreeerd en vervolgens weer aangesproken. 'Dan hebben we het over pure achterkamertjespoliitek, want het is hier nooit besproken.' 
Scheltema (Links): Wat is er mis mee als je iets in de begroting wijzigt dat je er dan dekking voor vindt.  
Boonzaaijer: 'Het college mag wel 1,9 miljoen uit de begroting schieten, maar als we een kinderboerderij van €1500  proberen te redden, kan dat niet.' 

20:02 Eggink (D66) Ik word er een beetje verdrietig van. Ik vond het afgelopen donderdag ook vervelend. En heb persoonlijk mijn best gedaan om deze motie (het gaat allemaal om motie 20 red.) voor elkaar te krijgen. Ik verdien deze verongelijke toon (van SP) niet. 
Karssen (CU): Dan had u voordat u de motie definitief had gemaakt onze meningen nog een laatste maal moeten vragen. 
Boonzaaijer (SGP): Ik vind het niet horen dat u zoiets met de burgemeester kortsluit. Want dan krijg je het beeld dat er in achterafkamertjes allemaal leuke dingetjes worden verzonnen. 

19:56 Geijtenbeek (SP) vindt niet dat er moties en amendementen moeten worden aangenomen 'waarmee we kunnen leven'. En citeert een e-mail van VVD-raadslid De Brey: : 'Vanmiddag heb ik nog even aan de motie gesleuteld en aan Frits (Naafs, burgemeester) voorgelegd. Hij kan er mee uit de voeten.'
Geijtenbeek: Ik vind het vreemd dat er vooraf, dat de toetsing, dat het college gevraagd vooraf wordt 'of ze er mee kunnen leven dat……..'
De Brey: 'Volgens mij leeft u in een papieren werkelijkheid. We hebben het hele weekend gewerkt om een motie die de organisatiecultuur moet veranderen raadsbreed zo te formuleren dat ook de portefeuillehouder er mee uit de voeten kan.' 
Geijtenbeek: 'Hier blijkt het manco in het dualisme.' 

19:54 Karssen (CU) is kort van stof en wil graag meteen door de moties en amedementen heen: 'Ik heb geen goed gevoel overgehouden aan donderdagavond.' 

19:45 Vanavond mag SGP-raadslid Boonzaaijer het spits afbijten. 'Waar we al bang voor waren: het college zoekt niet naar oplossingen buiten de coalitie om.' Interruptie Waaldijk: 'Hebben we wel gedaan.' Boonzaaijer: 'Heb geen welwillende houding bemerkt, maar hoor nu dat die er wel is.' 
Boonzaaijer duikt vervolgens de begroting in en de zwemt door de bedragen die volgens hem door elkaar heen 'jojo-en.' En door de dure cultuurhuizen, waar vierkante meters vrijkomen vanwege door bezuinigingen inkrimpende huurders. Meters die volgens Boonzaaijer moeilijk verhuurd zullen worden: 'Maar misschien zien wij dat ook verkeerd en staan de maatschappelijk instellingen voor de deur te dringen.' 
 

19:40 Ook even de moties doornemen. In totaal zijn er nu veertig moties en amendementen, als hillridge het juist heeft. De raadsleden bladeren en strepen door hun papperassen. Het lijkt wel herfst! 
Naafs: 'Dan weten we ook waar we het met elkaar over hebben.'

19:30 We zijn begonnen. Er heerst een ontspannen, bijna lacherige sfeer. We gaan stemmen over acht-en-twintig moties en amendementen. Naafs: 'Eerst even de wijzigingen in de amemdementen doornemen. Amendement 2 is geworden 2a etc……..en 8 plus 12 is samen 14!  
Hillridge is de draad nu al weer kwijt. 
Naafs: 'En er is een nieuw amendement, en dat heet participeren en communiceren!'