Heuvelrug

Zwarte cijfers kleuren alweer rood

De inkt van de bezuingingsronde is amper droog, nu al zijn de cijfers achterhaald. De met pijn en moeite behaalde overschotten zijn gehalveerd, of zelfs omgeslagen in rode cijfers.

Dat blijkt uit de kadernota, een tussentijdse financiele rapportage van wethouder Homan en zijn financieel ambtenaren. Het begrote overschot van een half miljoen in 2013 is in de laatste berekeningen omgeslagen in een tekort van een ton. Hetzelfde geldt voor 2015. De cijfers van de jaren 2014 en 2016 blijven voorlopig zwart, zij het dat de overschotten respectievelijk zijn gehalveerd en gedecimeerd.

Homan en zijn ambtenaren schriijven in de begeleidende brief dat 'sinds de besluitvorming op de kerntakendiscussie zich een aantal ontwikkelingen heeft voorgedaan die een negatieve invloed hebben op het aanvankelijk berekende begrotingssaldo.' Het gaat met name om de halvering van de winstuitkering BNG, en om een lagere gemeenteuitkering als gevolg van een nieuwe rekenmethode van de minister van binnenlandse zaken.

De tegenvallers zijn al sinds maart bekend, maar waren kennelijk nog niet zeker genoeg om in de zogenaamde kerntakendiscussie mee te nemen. In die bezuinigingsronde streepte de gemeenteraad voor rond de vier miljoen euro aan uitgaven uit een begroting van in totaal ongeveer zeventig miljoen, zodat er weer ruime zwarte cijfers geschreven konden worden. De behaalde overschotten moeten worden toegevoegd aan de algemene reserve, waaruit de laatste jaren flink geput is.

Dat gaat nu waarschijnlijk niet door. De begroting van 2013 -met een verwacht tekort van €95.000-  moet nu juist opnieuw vanuit de algemene reserve worden aangevuld. Hetzelfde geldt voor 2015,  en overigens ook voor het lopende jaar 2012, dat met ruim twee ton aangevuld moet worden. Het afgelopen jaar 2011 sluit daarentegen weer aan de positieve kant, met een overschot van €72.000

Of de begrotingen van 2014 en 2016 positief blijven, valt nog te bezien, schrijven de wethouder en zijn ambtenaren: 'Verder is het nog onduidelijk wanneer en in welke mate wij worden geconfronteerd met de gevolgen van de invulling van de verdere bezuinigingen die uiteindelijk hebben geleid tot de val van het kabinet. Dat maakt het moeilijk een reëel beeld te schetsen van onze begrotingspositie voor de komende jaren.'