Heuvelrug

Gemeente Heuvelrug wil rectificatie

Afdeling voorlichting van de gemeente Heuvelrug wil dat Nieuwspost Heuvelrug een artikel over het gemeentelijk grondbeleid rectificeert. Waarvan soort van akte, maar wel met repliek.

Woensdag publiceerde Nieuwspost Heuvelrug een artikel over een rapport dat de gemeente zelf schreef over haar grond- en vastgoedbeleid. Dat artikel -in verkorte vorm ook gepubliceerd in het AD/UN- is bij de gemeente niet in goede aarde gevallen. Er zouden onjuiste conclusies in worden getrokken. Hieronder de reactie van de gemeente, daar weer onder een korte reactie van Hillridge. 

Reactie op artikel AD d.d. 17-4-2013 "Twijfels over vastgoedbeleid"

In het artikel "Twijfels over Vastgoedbeleid" trekt u een aantal conclusies die onjuist zijn. In deze reactie geven wij u de juiste informatie.

Inleiding
Het doeltreffendheidsonderzoek grondbeleid is een van de middelen die het college inzet om steeds beter grip te krijgen op de financiën en bezittingen. Zo is ook het proces en de vorm van de begroting en jaarrekening veranderd. Dat heeft er onder meer toe geleid dat wij niet meer onder verscherpt toezicht staan en onze begroting meerjarig structureel sluitend is. Daarnaast heeft de gemeenteraad een nota over vastgoed aangenomen. Nu pakt het college de grondexploitaties en daarmee ook de bezittingen aan. Het college stelt de raad voor om hier voortaan twee keer per jaar een rapportage over te geven zodat de raad haar controlerende taak goed kan uitoefenen.

Onjuiste conclusies
In het artikel wordt gesteld dat in een door de gemeente uitgevoerd intern onderzoek wordt geconcludeerd dat wordt getwijfeld aan de juistheid van het verwachte resultaat van de opbrengsten van de oude gemeentehuizen en – werven. Die opbrengsten zijn belangrijk omdat deze de basis zijn voor de financiering van het nieuwe gemeentehuis. Dit is echter niet de conclusies uit het "Rapport doeltreffendheidsonderzoek grondbeleid". Dit onderzoek is gericht op de kwaliteit van de uitwerking van het grondbeleid, de beheersing van de diverse grondcomplexen en de informatievoorziening aan college en raad.
Uit de interviews van het onderzoek bleek onder andere dat men het fundamenteel onjuist vindt dat geprognotiseerde winsten van grondverkopen vooraf bestemd zijn ter dekking van investeringen. Populair gezegd: Men moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Door de gemeenteraden van de voormalige gemeenten is dit besloten ter dekking van de kosten van enkele grote investeringen zoals Dorpshuis De Binder en Cultuurhuis Pléiade.
Aangetipt werd dat ook besloten is de investeringskosten van het nieuwe gemeentehuis onder andere te dekken uit de opbrengst van de oude gemeentehuizen en –werven. Onderzoek of deze panden voldoende opbrengen om de investeringskosten te dekken behoorde niet tot de onderzoeksopdracht en is dus niet onderzocht.
Het college is zich bewust dat in deze economisch moeilijke tijd de opbrengsten van bezittingen onder druk komen te staan. Ondanks de huidige marktsituatie is er op dit moment geen reden om grote afwijkingen te verwachten van de benodigde opbrengsten. Er is voldoende belangstelling voor de oude gemeentehuizen en –werven en de recente berekeningen geven ook geen groot verschil aan met het eerder vastgestelde dekkingsplan voor het nieuwe gemeentehuis. Dit in tegenstelling tot wat het Algemeen Dagblad meldt.

 

Beste ….,

Ik zal heel dom zijn, maar ik zie ook na lezen van jullie reactie niet wat er aan verkeerde conclusies is getrokken.
Het rapport is gelezen, samengevat en in het artikel wordt er letterlijk uit geciteerd. Met name uit deze passage:

Door de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is besloten de opbrengst van oude gemeentehuizen en –werven te bestemmen voor de nieuwbouw gemeentekantoor. Door het ontbreken van actuele grexen van de verschillende complexen , wordt getwijfeld aan de juistheid van het verwachte resultaat. Daarnaast vindt men het fundamenteel onjuist dat geprognotiseerde netto-opbrengsten vooraf bestemd worden ter dekking van investeringen.

Ik zie niet in wat er verkeerd geconcludeerd wordt, wat ik citeer staat er gewoon letterlijk in!

Het artikel meldt voorts niet -zoals jij verkeerd citeert- dat er grote verschillen zijn met het dekkingsplan, alleen dat velen in de samenleving vrezen dat de dekking onvoldoende zal zijn.

Kortom, ik zie geen aanleiding voor een correctie of rectificatie, zoals je zegt te verwachten. Ik overweeg de reactie en bovenstaande wel integraal op hillridge te plaatsen, en zal (het AD) adviseren van jullie reactie kennis te nemen, maar deze niet te publiceren omdat het niets verheldert danwel corrigeert.

Ik wil best een keer met de wethouder praten over de werkelijke opbrengsten, maar dan in alle openheid, zonder geheime cijferarij.

 

Lees ook Golfclub betaalt gelag duister grondbeleid en Vraagtekens rond financiering Binder