Ingezonden

Algemene Beschowingen SGP II

(ingezonden door SGP)

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

BEGROTING 2014 -2017

2e termijn (7-11-2013)

Allereerst dank voor de beantwoording.

Graag zouden wij vanavond in de raad een fundamentele discussie voeren over de voorliggende begroting.

Hoe realistisch is deze begroting?

Hoe consistent is het beleid?

Hoe duurzaam is deze gemeente?

Hoe transparant is het bestuur?

Aan alle 4 criteria voldoen in ieder geval de plannen voor de openbare verlichting niet.

In de begroting zijn de bezuinigingen van € 7 ton ingeboekt. Niet realistisch!!

Een dag na de eerste begrotingsbehandeling besluit het college alsnog de oude verlichting van CityTec over te nemen. Tevens besluit het college om de overnamesom 1,7 miljoen geheim te houden. Hoe zo transparant. In de commissie en de raad heeft de wethouder het bedrag reeds genoemd. Hoe zo transparant??

In hetzelfde voorstel wordt besloten om de oude lantarenpalen in 10 jaar af te schrijven terwijl de aanbesteding en de voordelen in de begroting vanaf 2014 reeds worden ingeboekt. Hoe zo consistent?

Als we uitgaan van de voorgestelde afschrijvingstermijn van 10 jaar gaan we doelstelling energiebesparing zeker niet halen. Hoe zo duurzaam ?

Vandaag ontvingen we een RIB over de openbare verlichting en ik citeer:

“Overigens willen we niet alleen het verlichtingsniveau in de openbare ruimte terugbrengen, ook verlichting van reclame, gebouwen of (sport)terreinen kan lichthinder veroorzaken. Tijdens de Nacht van de Nacht (zaterdag 26 oktober) hebben we daarom de lichthinderkaart geïntroduceerd. Inwoners van de gemeente kunnen daarop tot eind november aangeven, waar ze lichthinder ervaren. Vervolgens willen we contact opnemen met de eigenaar van de lichtbronnen om te onderzoeken of de lichthinder kan worden terug gebracht”

Klink allemaal goed, feit is dat de gemeente zelf alle moeite doet om, ondanks alle bezwaren en bezwaarcommissie, zelf exploitant is van de lichtreclamebakken. Wij zouden zeggen college neem vandaag contact op met uzelf, dat kan wellicht zonder afspraak, en een groot deel van de illegale lichthinder is opgelost. Echter vandaag ontvangen wij een wensen en bedenkingenbrief met het voorstel op de regels van welstand aan te pas zodat de lichtmastreclame alsnog kunnen legaliseren. Er is bijzonder veel licht nodig om hier enige consistentie in te ontdekken.

Onze fractie heeft het idee dat kapitaalintensieve beslissingen voorbij de formele begrotingsvaststelling worden geschoven.

Hoofdstraat Driebergen

Afgelopen dinsdag, na de begrotingsbehandeling is door het college een besluit genomen om aanvullen ruim € 4 miljoen krediet beschikbaar te stellen voor de hoofdstraat. De kapitaalslasten worden simpelweg toegevoegd aan het al riante begrotingstekort.

Huur bibliotheek

Het permanent leegstaan en de daarbij behorende inkomstenderving van de ijsbaan, die voorheen een mooie bibliotheek was is een typisch voorbeeld van inconsistentie.

Maandag vroegen wij ons af of de begroting realistisch is. Inmiddels hebben wij van het college voldoende informatie ontvangen om vast te stellen dat dit niet het geval is.

Het gemeentekantoor

Is al genoeg over gesproken komen wij eind van het jaar op terug, als het college woord houdt!!

Onderwijshuisvesting

Onze fractie wil niet onder (school)stoelen en/of (school)banken steken dat er de laatste jaren, mede dankzij wethouder van Oostrum, een grote inhaalslag is gepleegd waarvoor onze complimenten en dank.

Om deze bestuurlijke lijn vast te houden hebben wij ook de motie onderwijshuisvesting ingediend.

MOTIE: Onderwijshuisvesting MET CDA

Overwegende dat:

Op het gebied van onderwijshuisvesting grote veranderingen op komst zijn

In 2015 een overheveling (ca. € 194 miljoen jaarlijks) uit het Gemeentefonds voor lumpsum Funderend Onderwijs gepland staat

In 2015 de overheveling van buitenonderhoud een aanpassingen PO (Primair Onderwijs) gepland staat (ca. 158 miljoen jaarlijks)

Volgens het recent uitgevoerde onderzoek van het ministerie van Onderwijs er ca. € 6,9 miljard nodig is voor achterstallig onderhoud (gemiddeld komt dit neer op een half miljoen per basisschool en drie miljoen per school voor middelbaar onderwijs)

In de voorliggende begroting op deze wetswijzigingen niet is geanticipeerd.

Verzoekt het college:

Een plan van aanpak op te stellen en de raad en de scholen na het aannemen van de wet hierover te informeren.

Afvalstoffenheffing

Dank voor de beantwoording van het college.

Na overleg/advies van de ambtelijke organisatie stellen wij voor om de tariefsverlaging te stellen op 297.000 structureel.

Amendement Afvalstoffenheffing (met CU)

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op maandag 4 november 2013 voor het bespreken van de Programmabegroting 2014-2017

Overwegend dat

Dat de voorgestelde tariefsverlaging eenmalig is

De voorziening tarief egalisatie afval tot doel heeft de tariefschommelingen te beperken

Besluit

Beslispunt 10 als volgt te wijzigen

a. De afvalstoffenheffing voor de jaren 2014 t/m 2017 jaarlijks te verlagen met € 297.000

b. De lagere opbrengst te dekken uit de voorziening “Tariefsegalisatie”

Duurzaam Financieel Evenwicht

Wegens het ontbreken van duurzaam financieel evenwicht hebben we in 2012 onder preventief toezicht van de provincie gestaan.

In juni heeft de raad het amendement Duurzaam Financieel Evenwicht aangenomen. Wij danken het college voor de berekening van het materieel saldo die is opgenomen op blz 164 van de begroting.

Als we rekening houden met de septembercirculaire (en dan heb ik het nog niet over het begrotingsakkoord van oktober) moeten we vaststellen dat zelfs voor het jaar 2014 er geen Duurzaam Financieel Evenwicht is.

In het licht van het unaniem aangenomen amendement zou ik graag van de Raad willen weten hoe wij dit bestuurlijk gaan oplossen? De tekorten lopen nl. op van € 494 in 2014 tot € 3.690 in 2017, samen goed voor ruim € 10 miljoen.