Ingezonden

Beschouwing van Boonzaaijer, SGP

(ingezonden door SGP)

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

BEGROTING 2014 -2017

Voor ons ligt de programmabegroting 2014-2017.

De SGP-fractie dankt het college en de ambtelijke organisatie voor dit stuk.

De doelenboom komt steeds meer in het blad echter dat is bij dit herfstige weer ook wel weer een extra risico.

Het is een goed moment om bij deze laatste begroting van deze coalitie even terug te kijken op deze raadsperiode, wat valt ons dan op.

Huur bibliotheek

De bibliotheek heeft de doelstelling al lang gehaald. Het cultuurhuis staat inmiddels half leeg. Het college is nog steeds in gesprek met een mogelijke initiatiefnemer, dit verschilt niet veel met de stand van zaken vorig jaar. Heeft het college inmiddels enig idee wat de kans van slagen is en wanneer wordt de doelstelling gehaald?

Het gemeentekantoor

Het gemeentekantoor staat er het flexibel werken is geïntroduceerd en dat is maar goed ook want het blijkt nog niet overal waterdicht te zijn. De toegezegde financiële afrekening is in het kader van de “zorgvuldigheid” al verschillende malen uitgesteld. Onze fractie neemt aan dat het college nog wel dit jaar hierover verantwoording aflegt aan de raad en onze inwoners.

Hoofdstraat Driebergen

De planvorming die in overleg met de bevolking tot stand is gekomen wordt steeds concreter. Het is daarom verbazend dat hiervoor in de begroting geen budget is zijn vrijgemaakt. Met PM-posten kun je geen ambtenaren en/of aannemers betalen.

Openbare verlichting

In deze begroting zijn de bezuinigingen op de nieuwe LED-verlichting reeds ingeboekt (totaal 2014 t/m 2017 € 700.000) Naast het opzeggen van het contract met City Tec en de planvorming bij het Agentschap Min Infra en Milieu zijn er op de Heuvelrug geen besluiten genomen. De afkoopsom (€ 1.7 miljoen) en de investeringen (ca € 10 miljoen) zijn dan ook niet opgenomen in de begroting.

Rijst de vraag hoe duurzaam is deze begroting?

In welk licht moeten wij deze begroting zien?

Raad LED op uw Openbaar Verlicht College!! NB In Driebergen is het al een week donker.

Hondenbelasting

Wij bewonderen het college over de terughoudendheid met het opleggen van de aanslagen hondenbelasting. Wij waren verbaasd over de argumentatie. Tenslotte zijn we blij dat het college in dit kader niet voor DIFTAR kiest.

Onderwijshuisvesting

Het is een goede zaak dat in deze begroting concrete investeringen zijn opgenomen voor onderwijshuisvesting. Met name de Ontdekkingsreis en het Revius hebben hiermee eindelijk helderheid.

Wij missen in de begroting echter het anticiperen op de kabinetsplannen inzake onderwijshuisvesting.

MOTIE: Onderwijshuisvesting

Overwegende dat:

Op het gebied van onderwijshuisvesting grote veranderingen op komst zijn

In 2015 een overheveling (ca. € 256 miljoen jaarlijks) uit het Gemeentefonds voor lumpsum Funderend Onderwijs gepland staat

In 2015 de overheveling van buitenonderhoud een aanpassingen PO (Primair Onderwijs) gepland staat (ca. 158 miljoen jaarlijks)

Volgens het recent uitgevoerde onderzoek van het ministerie van Onderwijs er ca. € 6,9 miljard nodig is voor achterstallig onderhoud (gemiddeld komt dit neer op een half miljoen per basisschool en drie miljoen per school voor middelbaar onderwijs)

In de voorliggende begroting op deze wetswijzigingen niet is geanticipeerd.

Verzoekt het college:

Een plan van aanpak op te stellen en de raad en de scholen (uiterlijk 1 maart) hierover te informeren.

Ondertunneling Maarsbergen

Dankzij het burgerinitiatief van de heren Hartvelt en Huyser is er nu zicht op een duurzame oplossing voor Maarsbergen en omstreken.

Afvalstoffenheffing

Op zich vinden wij het een goede zaak om de voorziening afvalstoffenheffing aan te wenden voor tariefs-egalisatie. Opmerkelijk is het feit dat er voor een eenmalige verlaging in het verkiezingsjaar 2014 is gekozen. Meer bijzonder is nog het feit dat bij de start van dit college het aanbestedingsvoordeel grotendeels is omgezet in een structurele verhoging van de OZB met € 0.5 miljoen. Wij stellen voor om deze eenmalige teruggave een structureel karakter te geven. Daarmee doen we gelijk recht aan de doelstelling van de voorziening namelijk tariefs-egalisatie. Graag vernemen wij van het college of er al zicht is op de gevolgen van de herinvoering van de afvalbelasting.

Amendement Afvalstoffenheffing (met CU)

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op maandag 4 november 2013 voor het bespreken van de Programmabegroting 2014-2017

Overwegend dat

Dat de voorgestelde tariefsverlaging eenmalig is

De voorziening tarief egalisatie afval tot doel heeft de tariefschommelingen te beperken

Besluit

Beslispunt 10 als volgt te wijzigen

a. De afvalstoffenheffing voor de jaren 2014 t/m 2017 jaarlijks te verlagen met € 500.000

b. De lagere opbrengst te dekken uit de voorziening “Tariefsegalisatie”

Duurzaam Financieel Evenwicht

Wegens het ontbreken van duurzaam financieel evenwicht hebben we in 2012 onder preventief toezicht van de provincie gestaan.

In juni heeft de raad het amendement Duurzaam Financieel Evenwicht aangenomen. Wij danken het college voor de berekening van het materieel saldo die is opgenomen op blz 164 van de begroting.

Als we rekening houden met de septembercirculaire (en dan heb ik het nog niet over het begrotingsakkoord van oktober) moeten we vaststellen dat zelfs voor het jaar 2014 er geen Duurzaam Financieel Evenwicht is.

In het licht van het unaniem aangenomen amendement zou ik graag van de Raad willen weten hoe wij dit bestuurlijk gaan oplossen? De tekorten lopen nl. op van € 494 in 2014 tot € 3.690 in 2017, samen goed voor ruim € 10 miljoen.

Obesitas

De afslank-doelstelling is voor de algemene reserve vrij aanwendbaar ruimschoots gehaald. Gezien de oplopende risico’s is een reserve van nog maar € 2,5 miljoen broodmager.

Ondernemersklimaat

Alle inspanningen ten spijt staan wij nu op bijna de laagste plaats van ondernemersvriendelijke gemeenten. In een poging ook dit positief te verwoorden zou ik zeggen een strategisch uitgangspunt voor verbeteringen.

Organisatie

Naar aanleiding van het medewerkers-tevredenheids-onderzoek delen wij met u de zorgen over de organisatie. Ook hier hebben inspanningen zoals Slim@Work nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Wij zijn van mening dat hierin ook een rol voor de raad is weggelegd.

Andriestoren

Het is een goede zaak dat de Andriestoren in Amerongen in 2014 wordt opgeknapt. Wij vragen ons echter wel af of hiervoor een toereikend budget beschikbaar is?

Verder maken wij ons zorgen over het onderhoud van de in ons eigendom zijnde monumenten. Uit welingelichte bronnen heb ik vernomen dat er ook op de reguliere inspectie en onderhoudsrondes van de Monumenten wordt bezuinigd. Realiseert het college zich dat we én geen voorbeeldfunctie geven én achterstallig onderhoud per saldo veel duurder is als er geen jaarlijks onderhoud wordt gepleegd?

Bruggenbouwers

Voor de zomer heeft de raad met dank aan de bruggenbouwers een voorstel aangenomen dat in essentie neerkomt om tijdig onze inwoners, bedrijven en organisaties te betrekken bij de planvorming. In dezelfde vergadering is er, zonder het betrekken van diezelfde ondernemers en inwoners, besloten over de zondagsopenstelling. Een voorbeeld zoals het niet moet. In de raad van vorige week is in samenspraak met de initiatiefnemers gesproken over een pilotproject. Een goed voorbeeld van hoe het wel kan. Wat ook Bindend kan werken.

Bezuinigingsvoorstellen

Wij realiseren ons dat het geen eenvoudige opdracht is maar het is wel zaak dat de raad uiterlijk januari beschikt over mogelijke bezuinigingsvoorstellen (niet zijnde verschuivingen) zodat de tekorten voor 2014 t/m 2017 tijdig omgebogen kunnen worden.

Mijnheer de voorzitter,

Bezuinigen is geen sinecure. Laten we wel beseffen dat we in Nederland en zeker ook op de Heuvelrug moeten spreken over het verdelen van de welvaart. Laat ons ook beseffen dat de welvaart en welzijn twee verschillende grootheden zijn.

Graag wil ik afronden met de economische pijlers van Calvijn:

1 Kapitalistische rechtvaardigheid Dit betekent dat men beloond moet worden voor de bijdrage die men levert aan de welvaart van anderen.

2 Respect voor privaat eigendom.

3 Behandel anderen zoals je wilt dat zij jou behandelen.

4 Matigheid.

En als correcte op kapitalisme oftewel gezond evenwicht:

5 Verantwoordelijkheid van rijken tegenover de armen.

6 Dat ons economisch handelen dienstbaar moet zijn aan de gehele gemeenschap.

Wij wensen u, het college, de raad en de organisatie veel wijsheid en Gods zegen bij al hun werkzaamheden.