Ingezonden

BESTUURSKRACHT , EEN ONDERZOEK, WAAROM?

(ingezonden)

NOTITIE

Vereniging Leefbaarheid Doorn 16 september 2013

BESTUURSKRACHT , EEN ONDERZOEK, WAAROM?

Het beeld is duidelijk. Een onderzoek is niet nodig.

De inwoners vragen om verbetering van de gemeentelijke organisatie.

De gekozen vertegenwoordigers in de Gemeenteraad, de zittende Bestuurders en de Ambtenaren hebben dat in de afgelopen 7 jaren niet kunnen realiseren.

De onlangs gehouden enquete onder 933 inwoners, geeft geen verbetering aan.

Er zijn voldoende rapporten gemaakt: Maar de vele rapporten en voornemens monden niet uit in beter handelen.

Notitie Dorpsgericht werken

“Participatie :

Bij elke beleidsontwikkeling of uitvoering van projecten en plannen wordt participatie in meer of mindere mate toegepast. Welke actoren worden betrokken en hoe de participatie tot stand komt, wordt per situatie bekeken. Hier is momenteel geen eenduidige werkwijze of stappenplan voor.

Participatierichtlijn

– participatierichtlijn hanteren bij elk plan, project en beleidsontwikkeling en

bij alle fasen

– toevoegen participatieparagraaf onder de communicatieparagraaf van alle

gemeente-adviezen.”

Vastgesteld 15 december 2011

Momenteel zijn er geen signalen, dat deze voornemens worden uitgevoerd.

GROENBOEK (Vereniging Leefbaarheid Doorn – 2012)

“Bij nader omzien zes jaar gemeente Utrechtse Heuvelrug “

Inhoud:

Structuurvisie 2030. Verloren vergezichten

Centrumvisie. Dorpskarakter bedreigd.

Gemeentekantoor. Regentesk gemeentebestuur

N225 / N227. Verkeersinfarct

Zorgcentrum De Basis. De echte planologen.

Vergunningen en handhaving. Van het kastje naar de muur.

Buitengebied Doorn. Ongeremde flexibiliteit

Groene entrees. Verrommeling en verstening

Burgerparticipatie. Inwoner buitenspel

Bruggenbouwers 4 april 2013

Binnen de gemeentelijke organisatie zit veel zeer: tussen ambtenaren en raad, tussen raad en college, tussen ambtenaren en college en tussen medewerkers onderling. De interne samenwerking krijgt veel kritiek.

Conclusie 1 De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak

Conclusie 2 Burgerparticipatie verdient meer ambitie

Conclusie 3 In-en externe deskundigheid kan beter benut

Conclusie 4 Veranderen vraagt leiderschap

Conclusie 5 Het doel van burgerparticipatie is niet helder

Conclusie 6 Niet iedereen kan of wil actief participeren (op dezelfde manier)

Conclusie 7 Netwerksamenleving vraagt nieuwe benadering

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek

De ambtenaar van de gemeente Utrechtse heuvelrug is een ontevreden werknemer, zo blijkt uit een recent medewerkers=tevredenheidsonderzoek. Erger nog, de ambtenaar is kwaad. (Heuvelrugnieuws: 10 februari 2013)

DE NIEUWE AMBTENAAR (Waarneming van inwoner in Doorn).

“Dit jaar ontmoette ik een nieuwe ambtenaar in onze gemeente, een eerlijk fris gezicht met een gezond stel hersens, heerlijk. Maanden later zag ik in zijn ogen de opeenstapeling van frustraties en het effect van de beïnvloeding door zijn werkomgeving die zijn logica bekritiseren. Ik hoop dat hij zichzelf kan blijven maar ben bang, dat dat alleen lukt als hij overstapt naar een andere werkgever. In en in triest!.”

De inwoners willen:

Een sterk lokaal georiënteerd bestuur, gericht op behoud en het versterken van het dorpse karakter. Efficiënt en professioneel georganiseerd.

Transparant met goed geregelde burgerparticipatie.

Om dit te bereiken bestaan er naar ons inzicht twee mogelijkheden.

De bestaande organisatie wordt beter ingericht, zodat de gewenste veranderingen met de geschikte mensen kunnen worden ingevoerd. Of dat voor de toekomst de beste oplossing is, is de vraag. De gemeente krijgt immers steeds meer taken toebedeeld binnen een beperkt budget.

OF

Met de omliggende gemeenten worden professionele organisaties ingericht, die het werk uitvoeren van de nu bestaande gemeentelijke organisaties. Deze gemeenten hoeven met zo’n oplossing, geen verdere herindeling na te streven, om een zwaarder takenpakket aan te kunnen. Het voordeel van een kleine gemeente wordt dan behouden, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door goed ingerichte professionele organisaties, die regionaal werken.

Stelling:

Dit onderzoek voegt niets meer toe, er is genoeg onderzocht en de conclusies en adviezen zijn duidelijk.

Er moet nu worden gehandeld!