Ingezonden

BVH stelt vragen over leefbaarheid Maarn

 

(toegezonden)

Vragen aan college van fractie Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

Twee Marken

Leefbaarheid Maarn

Status Twee Marken

Het sociaal cultureel centrum ‘De Twee Marken’ is eigendom van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Twee Marken. Bewoners van Maarn hebben destijds voor de realisatie een substantiële geldelijke bijdrage geleverd. Zo hebben bewoners van ‘de Driesprong’ 1% (?) van de koopsom bijgedragen. De Twee Marken is in feite het hart van het dorp. Het overgrote deel van de sociale culturele activiteiten van Maarn en Maarsbergen vindt daar plaats. Daardoor is De Twee Marken van essentieel belang voor de leefbaarheid van het dorp Maarn.

De Twee Marken is het per definitie niet-commercieel. Een stichting heeft immers geen winstoogmerk. Voor de Twee Marken geldt net als voor de andere cultuurhuizen in de gemeente, dat de rentabiliteit problemen oplevert. Het is dan ook gedeeltelijk in beheer gegeven, waardoor noodzakelijkerwijs naast de vele sociale culturele activiteiten ook commerciële activiteiten georganiseerd worden.

Gevolgen van gemeentelijk beleid

Tengevolge van het door de gemeente gevoerde beleid wordt het organiseren van sociaal culturele activiteiten bemoeilijkt en dreigt / is er een vertrek van sociale culturele organisaties uit de Twee Marken.

Mini-cultuurhuis Maarsbergen

Zoals is aangegeven is de Twee Marken het sociale culturele centrum van Maarn en Maarbergen. Het besluit om te komen tot een minicultuurhuis in Maarsbergen zal dan ook een negatieve invloed hebben op het functioneren van de Twee Marken.

Peuterspeelzaal

Het besluit om de peuterspeelzaal in Maarsbergen wel te subsidiëren en de peuterspeelzaal in Maarn niet is meten met twee maten en leidt tot oneigenlijke concurrentie. Het voortbestaan van de peuterspeelzaal in Maarn is daardoor zeer bemoeilijkt. Inmiddels is bekend, dat de peuterspeelzaal per 1 januari verhuist van de Twee Marken naar de Buurtsteeg, een locatie waar kinderopvang gedoogd wordt. Daardoor komt er een peuterspeelzaal op een niet-toegestane plaats, terwijl er een geschikte plek in de Twee Marken voorhanden is.

Bibliotheek

De lezersdichtheid in Maarn is een van de grootste binnen ZOUT. Als er dus ergens bestaansrecht is voor een bibliotheek met goede voorzieningen dan is het in Maarn. Daarvoor is de Twee Marken de uitgelezen plaats. De bibliotheek is dan zeer dicht gesitueerd bij de school ( in de toekomst scholen),waardoor leerlingen gemakkelijk na gymnastiek of na schooltijd even kunnen langsgaan bij de bieb. Mensen kunnen tijdschriften lezen, gezellig een kop koffie drinken. Bovendien zijn er veel mogelijkheden binnen de Twee Marken om samen te werken met andere sociaal culturele organisaties. Verhuizing naar het oude gemeente kantoor geeft die mogelijkheden niet. Leerlingen kunnen niet gemakkelijk langsgaan. Zij moeten apart naar de andere kant van het dorp en daarbij een drukke onveilige weg oversteken. Ook zal de samenwerking met andere sociaal culturele organisaties zeer bemoeilijkt worden. De verhuizing kan dan ook als ongewenst beschouwd worden.

Het oude Gemeentekantoor

Zoals bekend is het oude gemeentekantoor in Maarn verkocht. Daarbij is gesproken over de mogelijk functie(s). Zo is er b.v. gesproken over het gebruik van het bordes voor activiteiten rond Koninginnedag en Sinterklaas en het onderbrengen van de bibliotheek.

Er is al geconstateerd, dat het onderbrengen van de bibliotheek in het oude gemeentekantoor i.p.v. de Twee Marken ongewenst is.

Een en ander roept vragen op, zoals:

– Zijn er nog andere afspraken gemaakt los van de verkoop van het oude gemeentekantoor in Maarn.

– Zo ja, welke?

– Hoe is gewaarborgd, dat afspraken er niet toe leiden dat de leefbaarheid in Maarn verminderd?

– Is een afvaardiging uit Maarn er bij betrokken om dit te toetsen? Zo nee, kan dit dan alsnog gerealiseerd worden?

Gemeentelijk subsidiebeleid

De gemeentelijk bezuinigingen op subsidies heeft direct en indirect gevolgen voor de Twee Marken, waardoor deze gestapeld getroffen wordt. De vermindering en zelfs afschaffing van de subsidie voor Maarn Wijzer, het afschaffen van de subsidie voor de peuterspeelzaal, het verminderen van de subsidie voor de bibliotheek en het geheel afbouwen van de subsidie voor de Twee Marken zelf. Het gevolg is een substantiële verslechtering van de financiële positie van de Twee Marken.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden, dat het voortbestaan van de Twee Marken als niet-commercieel sociaal cultureel centrum in ernstige mate wordt bedreigd tengevolge van het door de gemeente gevoerde beleid.

Daarmee staat ook de leefbaarheid van Maarn op het spel.

Vragen aan college

– Heeft de organisatie van de peuterspeelzaal toestemming een peuterspeelzaal te openen op een niet toegestane plaats, terwijl er een geschikte plaats voorhanden is?

Zo ja, op basis waarvan is dit dan toegestaan?

– Graag antwoorden op de vragen gesteld onder het kopje ‘Het oude gemeentekantoor’

– Draagt het college er zorg voor, dat afspraken in verband met het oude gemeente kantoor er niet toe zullen leiden, dat het functioneren van de Twee Marken bemoeilijkt wordt?

Hoe gaat het college dat doen?

– Wat kan en wil het college doen om de Twee Marken als sociaal cultureel centrum te behouden en het goed functioneren te bevorderen.

Vragen aan commissie/Raad

– Vindt de cie/Raad het toelaatbaar, dat er een peuterspeelzaal wordt geopend op daarvoor ongeschikte, zelfs ontoelaatbare plaats, terwijl er een geschikte plaats voorhanden is?

– Wat kan en wil de cie/ Raad doen om de ongewenste ontwikkelingen m.b.t. de Twee Marken te voorkomen en de bedreiging van de leefbaarheid van Maarn weg te nemen?