Politiek

HeuvelrugBeweging vindt basis bij de vernieuwde VVD

(ingezonden door Heuvelrug Beweging)

HeuvelrugBeweging vindt basis bij de vernieuwde VVD

De HeuvelrugBeweging en de VVD delen de ambitie om van de Utrechtse Heuvelrug een bestuurlijk en organisatorisch krachtige gemeente te maken. De HeuvelrugBeweging ondersteunt daarom de VVD in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande.
De HeuvelrugBeweging Verontruste bewoners hebben in 2012 het initiatief genomen om tegenwicht te bieden aan de rampzalige bestuurlijke en financiële situatie waarin hun gemeente is komen te verkeren. De HeuvelrugBeweging wilde vooral dat het gemeentebestuur zou worden vervangen door professionele, betrouwbare en transparant opererende en communicerende bestuurders. Kernpunten voor De HeuvelrugBeweging waren in 2012 een gestructureerde inspraak van burgers vanuit de dorpskernen, het gezond maken van de gemeentelijke financiën, verbetering van de gemeentelijke organisatie, duurzame “groene” economische ontwikkeling en voorkomen verstening buitengebied.
Evenzo belangrijke items waren het vasthouden aan de vastgestelde gemeentelijke Structuurvisie 2030 als leidraad voor gebiedsontwikkeling en het zoeken naar een fundamentele oplossing voor de verkeersproblematiek. Age van der Werf, voorman van de HeuvelrugBeweging, constateert dat eigenlijk al deze punten nog steeds actueel zijn.
Dialoog met de VVD
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een dialoog met de VVD op gang gekomen. Van der Werf: “Ik ben verheugd dat er indringende gesprekken zijn geweest tussen het VVD-bestuur, de VVD-kandidaten voor de raad en mijzelf als representant van de HeuvelrugBeweging. Daarin bleken we geheel op één lijn te zitten over een fundamentele nieuwe aanpak.
Het resultaat van deze overleggen geeft de Heuvelrugbeweging veel vertrouwen dat, met de vernieuwde VVD, de bestuurlijke daadkracht voortvarend verbeterd wordt.
Ambitie
De doelstellingen van de HeuvelrugBeweging blijken goed te passen bij de ambities van de VVD-kandidaten. Ook zij hebben een grote behoefte aan vernieuwing en verbetering én voelen de noodzaak om de kloof met burgers te dichten. Op dezelfde voet doorgaan is geen haalbare kaart meer voor onze inwoners. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet bestuurlijk veranderen en organisatorisch vooral beter gaan functioneren.
De HeuvelrugBeweging en de VVD staan hier gezamelijk voor aan de lat.