Gemeente

Exploitatiekosten nieuwe gemeentekantoor veel lager dan oude huisvesting

12 februari 2014

 

 

Exploitatiekosten nieuwe gemeentekantoor veel lager dan oude huisvesting

 

Op verzoek van de raad heeft het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de exploitatiekosten van het nieuwe gemeentekantoor vergeleken met de kosten van de oude huisvesting op meerdere locaties. Hieruit blijkt dat de exploitatiekosten van het nieuwe kantoor nog veel lager zijn dan vooraf was becijferd.

 

Om meer inzicht te krijgen in de lasten van de oude kantoren bij het stopzetten van de nieuwbouw en het in gebruik houden van de drie oude locaties heeft een extern bureau in 2011 onderzoek gedaan. Hierbij was het uitgangspunt dat de panden zouden moeten voldoen aan de wet- en regelgeving. De uitkomst van dit onderzoek was dat, uitgaand van 25 jaar gebruik, de oude gebouwen volledig gestript zouden moeten worden om aan de huidige eisen te voldoen. Na deze investering van 14 miljoen zou de exploitatielast uiteindelijk uitkomen op ruim 1,9 miljoen euro per jaar. Dit is ruim 2 ton lager dan geschat in 2011, omdat nu ook rekening is gehouden met een aanbestedingsvoordeel van 20%.

 

Bij de nieuwbouw is in de herberekening van de exploitatiekosten rekening gehouden met:

  • Lagere investeringskosten 22,5 miljoen i.p.v. 25 miljoen euro, dit levert op jaarbasis een voordeel van €197.575 op voor de kapitaallasten t.o.v. het oorspronkelijke dekkingsplan.

  • Lagere onderhoudskosten: in 2011 werd uitgegaan van €450.000, ondanks het niet toepassen van prijscompensatie t.o.v. het dekkingsplan 2009 zijn de kosten gelijk gebleven. Het doorvoeren van prijscompensatie blijft achterwege; dit houdt in een voordeel € 50.000;

  • De huurinkomsten: De RID huurt een deel van het gebouw voor €95.050. In eerdere berekeningen zijn geen huurinkomsten meegenomen.

 

Op basis van de nieuwe cijfers komen de exploitatielasten op € 1.717.372. Dit is € 342.628 lager dan berekend in 2011. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de hoge GreenCalc-score 235. De GreenCalc van de oude gebouwen zou uitgekomen zijn op maximaal 110.

 

 

2011

2014

Voordeel 2014 tov 2011

Oude kantoren

 

 

 

Investering opwaardering

14 miljoen

11 miljoen

3 miljoen

Exploitatie jaarlijks

2.184.265

1.962.265

222.000

 

 

 

 

Nieuwe kantoor

 

 

 

Investering nieuwbouw

25 miljoen

22,5 miljoen

2,5 miljoen

  • kapitaallasten

 

 

197.575

  • onderhoudscontracten

 

 

50.000

  • huuropbrengsten

 

 

95.050

Exploitatie jaarlijks

2.060.000

1.717.372

342.628

 

 

Het college van burgemeester en wethouders concludeert dan ook dat de nieuwbouw financieel, zowel qua investering als in de exploitatie, voordeliger is uitgevallen dan werd aangenomen in de voorbereiding en bij de besluitvorming in de gemeenteraad. De vergelijking met oud versus nieuw spreekt nadrukkelijk in het voordeel van nieuwbouw.

Daarnaast blijkt, dat hoewel de nieuwbouw nog niet financieel volledig is afgerond, dat de nieuwbouw ruim binnen de gestelde opdracht van de gemeenteraad gerealiseerd is en dat de geactualiseerde structurele jaarlasten aanmerkelijk lager zijn dan de exploitatielasten van het dekkingsplan 2009, ondanks dat het toegepaste rentepercentage 0,5% hoger is. Ook zijn de jaarlasten van de nieuwbouw beduidend lager.