Stellingen GR 2014

Stelling 2: Het referendum.

Om de kiezer een handje te helpen publiceert Hillridge de dertig dagen naar de gemeenteraadsverkiezingen dertig stellingen. Vandaag stelling nr2: 'Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.'

Sp: Eens
De SP is voorstander van referenda, waarbij burgers hun mening kunnen geven over voor hen belangrijke onderwerpen. Vooral als burgers zélf het initiatief kunnen nemen om onderwerpen te agenderen.

BVH: Eens
Wel een beslissende raadpleging.

D66: Eens
D66 is vanaf haar oprichting al voor het referendum omdat het inwoners direct laat beslissen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

SGP: Oneens
De SGP vindt de mening van inwoners van groot belang. De raad moet echter rekening houden met alle aspecten binnen de gemeente en een eigen afweging maken.

CDA: Oneens
Het CDA vindt een goede en vroegtijdige participatie veel belangrijker.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Wij willen inwoners in een vroeg stadium betrekken bij belangrijke beslissingen.

 

VVD: Oneens
De gemeenteraad moet de inwoners goed betrekken bij belangrijke beslissingen via participatietrajecten, vooroverleggen met belanghebbenden, enquêtes, etc. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor deze beslissingen en neemt deze daarom uiteindelijk zelf, met inachtneming van de inbreng van de inwoners.

CU: Oneens
De ChristenUnie is geen voorstander van referenda. Het simplificeert complexe vraagstukken en vindt vaak te laat in het proces plaats. Daarnaast is het ook kostbaar. Bovendien zijn er vele andere en meer directe vormen van inwonersparticipatie, die inwoners ook meer betrekken bij het gehele besluitvormingsproces. Denk aan deelname in klankbordgroepen, adviesraden, participatietrajecten, woonforum, enz.