Vooruitblik lijsttrekkers

Lijsttrekkerscolumn Prakke (D66): Geen geluksfabriek

Hillridge vroeg alle lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een aantal concrete doelen, en een minimum aan jargon. Vandaag bijt Hugo Prakke -de lijsttrekker van D66- het spits af.

 

Mijn droom is om van onze gemeente de mooiste gemeente van Nederland te maken. Dat is mijn ambitie. En de gemeente kan veel, maar in mijn ogen is de gemeente geen geluksfabriek. We kunnen niet alles blijven doen wat we altijd gedaan hebben, daar hebben we het geld niet meer voor. D66 wil ook in de komende periode samen optrekken met onze inwoners en veel meer gebruik maken van hun kennis, vaardigheden en inzet. Die worden nog te weinig benut. De gemeente moet uitgaan van wat onze inwoners wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Initiatieven van inwoners, ondernemers/ZZP’ers en verenigingen verdienen juist aanmoediging.
D66 wil in de komende periode het dorpsgericht werken versterken. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de formatie van de dorpscoördinatoren uitgebreid dient te worden van 8 uur per week op dit moment naar 32/40 uur. En dat het dorpsbudget van 20.000,- euro per dorp structureel in de begroting wordt opgenomen waarmee diverse initiatieven in een dorp ondersteund kunnen worden. Daarbij geven we meer ruimte voor inwoners om in de eigen woonomgeving verantwoordelijkheid te nemen. Concreet zet D66 in op de verkoop van al het snippergroen aan het eind van de komende raadsperiode en een gebruikersvriendelijk digitaal loket op de gemeentelijke website waar inwoners bijvoorbeeld speeltuinen, bankjes of momumenten kunnen ‘adopteren’.
In de komende periode blijft D66 investeren in onderwijs en duurzaamheid. Concreet betekent dit dat in ieder geval dat de nieuwbouw van het Revius Lyceum wordt afgerond en dat er op tenminste 4 plaatsen in onze gemeenten meerdere scholen onder 1 dak zijn gekomen. Naast huisvesting vindt D66 ook de rol van de conciërge van groot belang. Onze ambitie is om aan het eind van de komende periode op iedere school een conciërge te hebben die een bijdrage levert aan een gezonde, frisse en veilige school. Duurzaamheid betekent voor D66 dat we vast blijven houden aan een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015 en een klimaatneutrale gemeente in 2035. Maar ook dat de Ecologische Hoofdstructuur tot aan de A12 wordt uitgebreid omdat deze onder druk staat vanwege de vernieuwing van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Geen parkeergarage dus op het terrein van Hoofdstraat 26. En er komt in de komende periode een kennisloket Duurzaamheid om bijvoorbeeld lokale ondernemers bij te staan in het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het opzetten van duurzame initiatieven.
D66 maakt zich zorgen over de toekomst van het voorzieningenniveau en winkelbestand in de dorpen. Diverse rapporten laten zien dat we samen met ondernemers en winkeliers in actie moeten komen. Concreet wil D66 samen met hen per dorp een actieplan opstellen om naast het voorzieningenniveau ook de lokale werkgelegenheid te versterken.