Politiek

VVD zet in op krachtig professioneel bestuur voor de Heuvelrug

(ingezonden door VVD)

VVD zet in op krachtig professioneel bestuur voor de Heuvelrug

VVD-lijsttrekker Rob Jorg en Age van der Werf van de HeuvelrugBeweging hebben samen de gemeenschappelijke ambitie besproken om van de Utrechtse Heuvelrug een bestuurlijk en organisatorisch sterke gemeente te maken. Hun gezamenlijke vertrekpunt is vooral gezonde gemeentelijke financiën en een krachtig bestuur als basis voor het uitvoeren van de gemeentelijke plannen.

Beiden vinden dat de gemeente zijn ambities voor grote investeringen in lijn moet brengen met de bestaande financiële mogelijkheden. Deze zijn beperkt. Eerst (be)sparen voordat besloten wordt meer gemeenschapsgeld uit te geven, is hun motto. Dat betekent vooral dat door de gemeente geen financiële verplichtingen meer worden aangegaan zonder dat van te voren wordt aangegeven hoe die betaald worden en hoe die passen in de financiële positie van de gemeente. Helaas is het tegenovergestelde nog geregeld het geval. Het betekent sterker dan ooit: keuzes maken waarbij de raad moet afwegen welke plannen moeten afvallen. Dit vraagt bovenal visie en professionaliteit van de bestuurders, tezamen met een intensieve dialoog met de inwoners.

Jorg: “Het betekent dat de gemeenteraad en het college meer discipline moeten opbrengen om de financiële impact van hun voorstellen, met bijbehorende risicoanalyses, van te voren goed uit te werken.”
Van der Werf: “Een goede balans tussen inkomsten en uitgaven is nodig, met ruimte voor wederopbouw van de gemeentelijke reserves. Onverwachte uitgaven hoeven zo niet afgewenteld te worden op onze inwoners door verhoging van lokale lasten.”
Beiden zijn van mening dat onder toezichtstelling van de gemeente door de Provincie nooit meer mag voorkomen.

Jorg en Van der Werf bepleiten een vernieuwing in het bestuurlijk en organisatorisch denken. Vooral nu sinds financiële tekorten niet meer vanzelfsprekend opgevangen kunnen worden door economische groei, of door verkoop van gemeentelijke bezittingen. Een creatief en efficiënt functionerende gemeentelijk organisatie met een duidelijke visie en focus, onder leiding van een professioneel bestuur zal de benodigde kostenbesparingen moeten opleveren.

Hierop vooruitlopend wordt binnen de vernieuwde VVD onderzocht hoe een dergelijk nieuw gemeentebestuur eruit moet komen te zien.
Rob Jorg: “Burgerparticipatie, als onderdeel van gemeentelijke besluitvorming vanuit de dorpskernen, moet een goede inbedding krijgt. In het profiel van een mogelijk nieuwe wethouder, dat wij al hebben opgesteld, is hiermee rekening gehouden. Bovendien zal veel meer initiatief uit de driehoek inwoners-raad-college moeten komen.”
Age van der Werf: “Wij willen in deze tijden niet dat het nieuwe college puur vanuit partijbelangen wordt aangestuurd. Inzet is dat er wordt gewerkt aan een professionaliteit die raad-breed gedragen wordt en die politieke polarisatie verkleint in plaats van vergroot. Dit in het belang de gehele Heuvelrug. Daarom zullen deze uitgangspunten in de coalitiebesprekingen na de verkiezingen aan de orde moeten komen.”

Rob Jorg
Age van der Werf