Vooruitblik lijsttrekkers

Lijsttrekkerscolumn Boonzaaijer (SGP): Kaders

Hillridge vroeg alle lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een aantal concrete doelen, en een minimum aan jargon. Iedereen vult zo'n opdracht naar eigen goeddunken in, blijkt vandaag ook weer, uit de laatste in de serie: die van SGP-lijsttrekker Gerrit Boonzaaijer.

Kaders vooraf voorkomt kater achteraf.

De raad is volgens de wet het hoogste orgaan van de gemeente, laten we dat op de Heuvelrug ook zo invullen. De raad moet een onafhankelijke rol vervullen ten opzichte van het college. De eigenstandige en onafhankelijke rollen van de raad zijn:
Volksvertegenwoordigend
Kaderstellend
Controlerend

Om deze rollen waar te kunnen maken is een juiste, betrouwbare en tijdige informatievoorziening van essentieel belang. Als de rollen helder zijn en de informatie betrouwbaar is, dan kan de raad zich met de inhoud bezig houden, in plaats van met de poppetjes.

Mede gezien het feit dat de gemeente veel meer taken moet gaan uitvoeren is het van belang dat de bevolking hierbij vroegtijdig wordt betrokken. De bruggenbouwers hebben hier nuttige aanbevelingen voor gedaan. Daar willen wij graag gebruik van maken.

Vooraf moeten wel de volgende zaken helder zijn:
Heldere en afgebakende probleemstelling
Rol van burgers/belanghebbenden, raad en college
Helder tijdpad
Financieel kader

Na de verkiezingen worden er, veelal in de achterkamertjes, coalities gesmeed en wethouders voorgedragen en coalitieprogramma’s gemaakt. Inderdaad de inhoud kwam vaak aan het eind. De SGP zou het een goede zaak vinden als er na 19 maart, in de openbaarheid, een raadsprogramma wordt geformuleerd. Dit is echt een kwestie van hoofdlijnen of kaders, zo u wilt. Als hier overeenstemming over is kan de raad in gezamenlijkheid een profiel van het gewenste bestuur opstellen en vervolgens de uitvoerder hierbij benoemen.

Deel 2 van de vraag wat we de SGP komende periodeo.a. wil bereiken staat op onderstaand verlanglijstje.Verder wil ik Hillridge bedanken voor de mogelijkheid om een “column” te schrijven. Tenslotte wil ik aan Anthon mijn complimenten uitspreken over verslaglegging in woord en zeker ook in beeld. Wat is de democratie zonder een kritische pers.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Boonzaaijer
Lijsttrekker SGP

 

Verlanglijstje SGP 2014-2018:

Voor onze ondernemers:
Zondagsrust
Flexibilisering van de bestemmingsplannen.
Uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische ondernemingen.
Actief (digitaal) informeren van onze ondernemers bij alle aanbestedingen van de gemeente.
Uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische ondernemers.

Voor onze inwoners met zorgbehoefte:
Rijksinkomsten voor zorg en transities labelen voor de periode 2015-2018.
Keuzevrijheid van onze zorgvragers garanderen.

Voor onze vrijwillige brandweermensen:
Behoud van huidig aantal vrijwillige brandweermensen.
Handhaven huidige opkomsttijden.

Voor onze centjes:
Reëel sluitende begroting.
Geen onttrekkingen aan de algemene reserve.