Heuvelrug

In ijskast: uitbreiding bedrijventerrein. Uit ijskast: pgb, zwembaden en eigen sociale dienst. Misschien in ijskast: koopzondag

674

De zwembaden blijven voorlopig open, het bedrijventerrein Leersum/Amerongen gaat de ijskast in, de koopzondag wordt in 2015 'geevalueerd' en inwoners mogen pgb's aanvragen. Dat zijn de  meest saillante punten uit het nieuwe raadsbrede (college)programma 2014-2018.

Komende woensdag mogen inwoners hun mening geven over het raadsbrede collegeprogramma, waar onze lokale politici de afgelopen tijd met zijn allen over hebben vergaderd. Doel was te komen tot een basisprogramma dat alle acht partijen zouden kunnen onderschrijven.

'De avonden verliepen zeer positief. De raadsleden ervaren het als erg prettig om niet zozeer de verschillende tussen de partijen te benadrukken maar om juist te zoeken naar overeenkomsten tussen elkaars standpunten,' aldus een kort verslag, voorafgaand aan een presentatie van dat raadsbrede programma.

Het programma somt verder een flink aantal onderwerpen op waar de politici het over eens zijn. Over de meeste van die onderwerpen was de lokale politiek het al eens, of bestaat er geen bewegingsruimte, omdat er geen geld is, of omdat het landelijke of regionale regelingen betreft. Verder staat het programma bol goede voornemens, verstopt in actieplannen of 'dorpsgericht werken', moeten er dingen 'beter', soms zelfs 'met hoge prioriteit' of anders 'in samenhang', of met 'een goede balans' .

Toch blijft ook daarna nog een aantal concrete punten over die als oogst van de bijeenkomsten, en uiteindelijk of als een nieuw colleprogramma kan worden gezien. Niet alles is verrassend. Zo zullen asielzoekers ook de komende vier jaar niet op straat worden gezet, blijven de bibliotheken open en worden openbare scholen in alle gemeenten gegarandeerd.

Stembusuitslag per partij per dorp

Een grotere verrassening is het pleidooi voor de terugkeer van wijkverpleegkundige. Ook opvallend is dat de nieuwe raad burgers die zorg nodig hebben de mogelijkheid wil geven te kiezen voor een pgb, waarmee ze zelf hun zorgverleners kunnen kiezen. Verder streeft de nieuwe raad naar een dorpshuis voor ieder dorp, en vinden we ook een alinea die uitzicht biedt voor continuering van het Driebergse gemeentehuis als dorpshuis.

Meest spannend is een controversielere lijst, 'waarover nog door de fracties wordt gesproken'. Hoe er precies overeenstemming over bestaat is onduidelijk, wel duidelijk is dat er na inbreng van inwoners op 16 april verder over moet worden gesproken. Meest saillant in de lijst is de zin dat het bedrijventerrein Leersum/Amerongen 'gezien de huidige economische crises in de ijskast' wordt gezet.

 

Verder wil de nieuwe raad geen enkel zwembad sluiten en zal er in 2015 een evaluatie zondagsopening worden gehouden, waarbij bekenen wordt of en zoja hoe de zondagsopening wordt voortgezet. De invloed van verkiezingswinnaar SGP uit zich verder nog in het voornemen om 'open evenementen' niet op zondag te houden.

Opvallend is verder het voornemen een eigen sociale dienst op te zetten (die wordt nu regionaal uitgevoerd), de invoering van reclamebelasting en het aanwenden van de toeristenbelasting voor de branche zelf (een groot deel verdwijnt nu in de algemene middelen). Ook moet de ambtelijke organisatie anders worden ingericht de en komt er een norm op de inhuur van externen, inclusief het instellen van een ‘burgemeestersnorm’, een salarisplafond voor directeuren van organisaties die subsidie ontvangen.

Minder opvallend zijn de voornemens rond 'beter openbaar vervoer', en de voortzetting van de ambitie om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn, en daarom door te gaan met het aanboren van bronnen voor alternatieve energie. Uitgezonderd daarvan zijn biogas, schaliegas, maar ook windenergie.

De nieuwe raad is verder eendrachtig in de constatering dat de gemeente er financieel niet best voor staat. De zin 'met elkaar spreken we heldere financiële spelregels af' lijkt afkomstig van SGP-raadslid Boonzaaijer. Het resulteert in een transparanter, en daarom nog roder financieel plaatje over de toekomst dan al bekend was. Zo stijgt de 'bezuinigingsopgave' voor de gemeente Heuvelrug de komende vier jaaren tot achtereenvolgens €3,7 miljoen, €4 miljoen, €4,8 miljoen en nog eens €4,8 in 2018.

De politieke partijen hebben afgesproken zij op de inwonersavond volgende week woensdag elk met bezuinigingsvoorstellen zullen komen. Hoewel geschreven staat dat de lasten voor de burgers niet mogen stijgen, zal ook een mogelijke ozb-verhoging daar toch deel van uitmaken. Verder wordt vast een voorschot gegeven op de kosten voor een vierde wethouder: €98.000 per jaar. Dat komt bovenop het wachtgeld voor de wethouders die verdwijnen: €214.000.

Woensdag 16 april vanaf 19.30 uur zijn inwoners welkom om op het programma te schieten. Het blijft bij een inloopavond, een eerder voornemen om hierbij ook moderne middelen (internet, social media) toe te passen is kennelijk gesneuveld.

 

Bloemlezing uit het colleprogramma:

Asielzoekers: 'Verder vinden we het van belang dat in onze gemeente asielzoekers nooit op straat worden gezet. We zijn altijd verantwoordelijk voor het bieden van onderdak totdat een permanente oplossing is bereikt.'

Openbare scholen: 'Daarnaast hecht de raad aan het behoud van de bestaande openbare scholen. Dit met het oog op het belang van keuzevrijheid.'

Klimaatneutraal in 2035

Cultuurhuizen en gemeentehuizen: 'Waar het gaat om gemeentelijk vastgoed wordt in principe gestreefd naar kostendekkende exploitatie. Het maatschappelijk belang kan in sommige gevallen echter prevaleren. Dan kan vastgoed maatschappelijk worden aangewend en is kostendekkende
exploitatie niet noodzakelijk.

'We willen de bibliotheekfunctie in de dorpen behouden. Ook streven we naar een cultuur-, dorpshuis of ontmoetingsplek voor ieder dorp, met behoud van maatwerk voor elk dorp.'

Zorg: 'De gemeente geeft burgers, die ondersteuning vanuit de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet nodig hebben, de mogelijkheid om te kiezen voor een persoonsgebonden budget. Zo kan men zelf de zorg en ondersteuning inkopen die past bij het leven en/of de levensovertuiging van de betreffende inwoner. Verder biedt de gemeente voldoende ruimte en middelen ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.'

'Terugkeer van de wijkverpleegkundige stimuleren. Naast verpleegkundige zorg kan zij ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en hierop actie ondernemen.'

'Via goed functionerende digitale dorpspleinen – denk aan een forum op internet – geven we samen met inwoners (crowdsourcing) inhoud aan nieuw beleid. Daarbij wordt uitgegaan van een lange-termijnagenda om verwachtingen van zowel gemeente als inwoners te kunnen managen.'

'Dit betekent een andere inrichting van de ambtelijke organisatie.'

Onderwerpen waarover nog door de fracties wordt gesproken:

'Gezien de huidige economische crisis zet de gemeente realisering van het bedrijventerrein Leersum vooralsnog in de ijskast.'

'Energie: doorgaan met zonne-energie, aardwarmte, elektrische auto's. Geen windmolens, biogas en
schaliegas.'

'Beter openbaar vervoer'

'In onze gemeente bestaan 3 zwembaden, in de dorpen Driebergen, Doorn en Leersum. In de huidige financiële situatie acht de Raad het niet verstandig deze situatie te veranderen.'

'De Raad heeft recent besloten de winkels in principe de mogelijkheid te geven op alle zondagen open te zijn, in augustus 2015 zal de Raad evalueren of en zo ja, hóe de zondagsopening in de dorpen moet worden voortgezet.'

'Open evenementen worden niet op zondag gehouden.'

'Eigen sociale dienst'

'Met elkaar spreken we heldere financiële spelregels af.'

'Invoering reclamebelasting'

'Toeristenbelasting blijft in stand en wordt gebruikt voor toerisme'

'Lasten voor de burgers niet omhoog'

'Instellen van een norm op de inhuur van externen (inclusief het instellen van een ‘burgemeestersnorm’).'

'Uit het onderstaande overzicht blijkt dat het gedeelde beeld van de raadsfracties de volgende bezuinigingsopdracht voor de komende jaren laat zien:
• 2015 : 3,772 miljoen euro
• 2016 : 3,985 miljoen euro
• 2017 : 4,804 miljoen euro
• 2018 : 4,820 miljoen euro

'4e wethouder 2015-2018: €98.000 €98.000 €98.000 €98.000'
'Wachtgeld oude wethouders 2015-2018: €214.000 €214.000 €125.000 €0'
'Verhoging OZB'