Gemeente

Slechter resultaat programmarekening 2013

 

Persbericht 5 juni 2014
(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Slechter resultaat programmarekening 2013

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de jaarstukken 2013 in concept vastgesteld. Het college wil een solide financieel beleid voeren, gebaseerd op een reëel beeld, dat nodig is om voorzieningen in stand te houden. Daarom heeft het college nog eens scherp gekeken naar de inhoud van de jaarrekening.

De programmarekening 2013 sluit, ondanks een aantal meevallers, met een nadelig resultaat van € 185.000,-. De uitkomst van de programmarekening benadrukt de noodzaak scherp te blijven sturen op een gezonde financiële positie.

Meevallers
In de laatste berichtgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de zogenaamde decembercirculaire, is bekend gemaakt dat de algemene uitkering voor 2013 hoger is, dan verwacht. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door meevallers in het kader van de bijstandsverlening en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tegenvallers
In het verleden zijn verschillende panden en grondposities verworven, veelal met de bedoeling om op de betreffende locatie over te gaan tot herontwikkeling en nieuwbouw. Vanwege slechtere marktomstandigheden in de vastgoedsector zijn twee vastgoedobjecten lager gewaardeerd en is een extra risicoreservering op openstaande vorderingen getroffen om toekomstige nadelige effecten te voorkomen.

De behandeling van de Programmaverantwoording 2013
De programmaverantwoording 2013 wordt behandeld in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op donderdag 26 juni. De behandeling in de Gemeenteraad is op donderdag 10 juli.