Ingezonden

Betreft: Mogelijke Verkoop Dorpshart Overberg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Betreft: Mogelijke Verkoop Dorpshart Overberg

Overberg, 13 juni 2014

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Gedurende een periode van bijna 2 jaar zijn wij op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de gemeente in gesprek over de toekomst van dorpshuis “De Buurthucht”. Helaas tot nu toe hebben wij vanuit de gemeente nooit enig serieus uitgewerkt voorstel ontvangen, zelfs niet op de door ons gedane suggesties. Nu ontvingen wij gisteren, 12 juni, een mail dat er een kandidaat-koper is voor “De Buurthucht”.
Wij wachten echter nog op de uitwerking van een voorstel van diezelfde strekking zoals door -voormalig Wethouder Homan- aan ons is voorgesteld op 24 maart jl.
Het mag duidelijk zijn dat wij dit niet begrijpen en ons op zijn minst geschoffeerd voelen door dit bericht. Want… volgens mij zijn de onderhandelingen met onze vereniging gaande en gaat de gemeente nu het gesprek aan met een andere partij. Waar is de betrouwbare overheid die afspraken nakomt en doet wat zij zegt ?
Wat we met deze nieuwe informatie kunnen en wat dit voor de toekomst betekent is ons volstrekt onduidelijk. Wij hebben nooit een reëel aanbod gekregen om alle kavels over te nemen. En hebben dus ook nog niet de mogelijkheid gehad om aansluitend te kunnen bepalen of wij dit financieel verantwoord kunnen exploiteren.
En temeer nog:
Wat voor afspraken moeten wij met onze huurders maken t.a.v. het gebruik?
Regelmatig hebben wij aangegeven dat wij met gebruikers langere contracten willen aangaan, maar de onduidelijkheid vanuit de gemeente hangt als ‘Zwaard van Damocles’ boven ons. Opnieuw lijkt een verenigingsjaar verloren te gaan (het derde jaar).
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Hierna treft u citaten uit het verslag van 24 maart aan met toezeggingen die tot op heden niet nagekomen zijn. Volgens de toen aanwezigen is alle informatie die nodig zou zijn beschikbaar bij de gemeente.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de vereniging Overbergs Belang
Dick de Leeuw, Albert van Deelen,
voorzitter secretaris

 

De verzelfstandiging van de buurthucht
(…)
Gewijzigd voorstel
Bert doet OVB het volgende gewijzigde voorstel. De gemeente draagt de grond onder Buurtbucht plus de sporthal voor een symbolisch bedrag over aan OVB. Hierdoor wordt voor OVB een gecombineerd gebruik en exploitatie van de Buurthucht en sporthal mogelijk. De gemeente betaalt een gedeelte van de huidige kosten voor de sporthal aan OVB als bijdrage voor de totale exploitatiekosten van beide gebouwen. De beheerster van de sporthal heeft een aanstelling bij de gemeente en deze kan worden heroverwogen bij eventuele overdracht/verkoop van de sporthal. Ten aanzien van de exploitatie van beide gebouwen doet de gemeente een beroep op de creativiteit van OVB.
OVB ziet het gewijzigde voorstel als een nieuwe kans en mogelijkheid om de bespreking met de gemeente over de verzelfstandiging van de Buurthucht voort te zetten.
Bert stelt voor dat hij voorgenoemd voorstel de volgende dag (dinsdag 25 maart) tijdens de wekelijkse collegevergadering zal bespreken met zijn collega- bestuurders.
Zodra het college heeft ingestemd met dit voorstel zal de zaak verder worden uitgezocht en hierover worden gerapporteerd aan het gemeentebestuur. Het streven is om voor de komende zomer een bestuurlijk besluit hierover te nemen.