Ingezonden

Station Driebergen-Zeist: van overstapplaats naar groene ontmoetingsruimte

(ingezonden door gemeente Zeist)

Station Driebergen-Zeist: van overstapplaats naar groene ontmoetingsruimte

 

Het gebied rond station Driebergen-Zeist wordt een aantrekkelijke en groene omgeving. Dit staat in de gebiedsvisie die door de gemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug (19 juni) en Zeist (24 juni) is vastgesteld. De gemeenteraad van Zeist heeft daarbij een motie aangenomen van PvdA, Nieuw Democratisch Zeist en Christen Unie/Staatkundig Gereformeerde Partij die benadrukt dat er bij nieuwe bebouwing getoetst wordt aan vastgestelde beleidskaders en structuurvisies én dat de samenleving wordt betrokken bij de plannen die initiatiefnemers maken.

 

“Het wordt meer dan een overstapplaats. Het wordt een plek waar bewoners, reizigers, werkenden en recreanten elkaar ontmoeten”, zegt wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof (Zeist). “En een gebied waar het groen kan worden beleefd”, zegt wethouder Henk Veldhuizen (Utrechtse Heuvelrug).

 

Functies clusteren en meer groen

De visie beschrijft op hoofdlijnen het beeld voor de stationsomgeving. Zo geeft de visie bijvoorbeeld aan het wonen, werken en openbaar vervoervoorzieningen te clusteren, meer groen in het gebied toe te voegen en de beleving van de groene omgeving in het centrum van het gebied te versterken. Bijvoorbeeld door zichtlijnen en langzaam verkeersverbindingen aan te leggen tussen de bebouwing en de groene omgeving. De gebiedsvisie is te lezen op www.zeist.nl/stationsgebied

 

Waarom een visie?

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in het stationsgebied. De infraplannen worden uitgevoerd en voor verschillende percelen worden ideeën ontwikkeld en plannen gemaakt. Een gebiedsvisie is nodig om al die (toekomstige) ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en om de groene en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied tot hun recht te laten komen.

 

Markt aan bod

De gemeenten gaan het beeld voor de stationsomgeving niet zelf realiseren maar laten dit aan marktpartijen over. Die nemen het initiatief om plannen te ontwikkelen en bepalen het tempo van de gebiedsontwikkeling, de zogenaamde ‘organische gebiedsontwikkeling’. Daarbij voeren de gemeenten en geïnteresseerden samen het gesprek over de planideeën. De gebiedsvisie wordt ook gebruikt als kader waar nieuwe planideeën aan getoetst worden. Bestaande bestemmingsplannen blijven van kracht.

 

Duurzame ambitie

De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug willen graag dat de stationsomgeving een duurzaam knooppunt wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het streven om het gebied klimaatneutraal te ontwikkelen. Aan initiatiefnemers wordt gevraagd om duurzaamheid prioriteit te geven bij de plannen.