Amerongen

Amerongse corporatie krijgt injectie: €4 miljoen

De failliete woningbouwvereniging Amerongen krijgt een acute geldinjectie van €4 miljoen. De gemeente Heuvelrug staat automatisch garant.

Dat meldt de gemeente Heuvelrug vanochtend aan de gemeenteraad. De injectie is nodig om de acute geldnood van de failliete woningbouwvereniging te ledigen. De gemeente Heuvelrug staat garant voor de kapitaalsinjectie, die de vorm heeft van een lening van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Al in 2007 zou de gemeenteraad akkoord zijn gegaan met het principe van 'achtervang'. 'Dat betekent dit dat wij, op basis van de afgesloten overeenkomst, automatisch als achtervang fungeren,' aldus de brief aan de gemeenteraad. Volgens de brief is de vier miljoen nodig als 'borgingsruimte ter overbrugging van een tijdelijk liquiditeitstekort'.

De gemeente heeft het bericht al een maand geleden -op 6 augustus- ontvangen, dus nog ruim voordat vorige week het faillisement van Woningbouwvereniging Amerongen wereldkundig is gemaakt. 'De achtervang betekent dat wij risico lopen dat wij renteloze leningen aan WSW zullen moeten verstrekken wanneer de andere buffers onvoldoende groot blijken te zijn. WSW schat dit risico op basis van zijn risicomodellen en stresstesten in als zeer klein,' aldus de brief.

De woningbouwvereniging Amerongen werd eind augustus onder toezicht geplaatst van de het Centraal Fonds Volkshuisvesting, een semi-overheidsorganisatie die toezicht houdt op woningbouwverenigingen. Volgens een bericht op de website van de Amerongse corporatie (WBA) zou 'de financiele continuiteit van sterk onder druk staan.' Door de corporatie eerder aangeleverde cijfers zouden niet betrouwbaar gebleken zijn, waarna de WSW in actie is gekomen.

Volgens ingewijden is de woningbouwvereniging feitelijk failliet, als gevolg van het project Allemanswaard, een project waarbij sociale woningbouw en de bouw van een nieuw multifunctioneel dorpshuis hand in hand gaan met de bouw van vrije sectorwoningen. Opgestuwd door de bomen die een decennium geleden nog tot in de hemel groeiden verzon de inmiddels vertrokken directeur het plan dat vele harten stal, maar de kleine corporatie een decennium later de kop blijkt te kosten.

De huurappartementen van Allemanswaard zijn goeddeels klaar, de eerste bewoners trokken er zes weken geleden al in. De afbouw van bibliotheek, school en andere sociale activiteiten moet nog beginnen. Daarvoor was voor de kapitaalsinjectie geen geld meer, vanwege de verplichtingen die de directie in economisch betere tijden is aangegaan. Ook met de bouw van de vrije sectorwoningen is overigens nog niet begonnen.

De inderhaast vertrokken directeur is in augustus al vervangen door een interimmer die orde op zaken moet stellen, en een herstructureringsplan moet schrijven. Samen met een interimbestuur zal verder de toekomst van de corporatie bekeken worden. Of die toekomst er is, is allerminst zeker, schrijft het interimbestuur zelf. 'We verwachten dat zelfstandig voortbestaan, zonder aanzienlijke ingrepen die ten koste gaan van de huurders, niet mogelijk zal zijn.'

De mogelijkheid van een fusie wordt nu bekeken, probleem is daarbij de verenigingsstructuur van de Amerongse corporatie, die in handen is van meerdere stichtingen en verenigingen. Als fusiekandidaat heeft Heuvelrug Wonen goede papieren, omdat die corporatie -werkzaam en Doorn en Driebergen- al nauw samenwerkt met de Amerongse corporatie. 'Het blijft uiteindelijk een vraag van Amerongen hoe ze in de toekomst verder willen. En als dat samen met Heuvelrug Wonen is, dan leggen we die vraag aan onze raad van toezicht, stakeholders: huurdervertegenwoordiging en ondernemingsraad voor. En natuurlijk is daarin van belang dat we al zo lang met Amerongen en Maarn een federatief verband hebben, waarin we met elkaar optrekken,' aldus waarnemend directeur Korten van Heuvelrug Wonen.

De problemen bij de corporatie zijn overigens niet ten koste gegaan van de vertrokken directeur zelf. Die ontving tot voor kort naar verluidt een vorstelijk jaarsalaris. Gemeten naar aantal woningen -Amerongen telt een kleine 600 woningen- was dat zelfs het hoogste salaris van alle corporatiedirecteuren van Nederland, die vanwege alle wanbestuur en zelfverrijking toch al in een slecht daglicht staan.

Lees ook: In de hoek waar klappen vallen