Gemeente

Nieuwe ideeën voor de begroting nog steeds welkom

 

(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

11 september 2014

 

Nieuwe ideeën voor de begroting nog steeds welkom

In de vierde week hebben circa 50 mensen de moeite genomen om de Begrotingswijzer in te vullen. Er zijn 3 nieuwe ideeën bijgekomen, dit brengt het totaal aantal op 39. Er zijn 29 onderzoeken uitgezet, waarvan er 3 zijn afgerond en niet leiden tot een extra bezuinigingsoptie. Met acht indieners van ideeën wordt nog contact gezocht. Inmiddels heeft de VVD-fractie een aantal suggesties ingediend, daarnaast zijn er suggesties ontvangen van een medewerker van de gemeente. Deze suggesties zijn nog niet meegeteld en worden op dezelfde manier beoordeeld.

 

Met circa 280 reacties is wethouder financiën Jan Willem van Dongen verguld. ,,Over het algemeen is de respons bij digitale enquêtes veel minder groot. De gemeentelijke begroting is wel een heel belangrijk onderwerp, maar voor veel mensen toch ook heel abstract en ingewikkeld. Ik ben blij dat zo veel mensen ons van advies willen voorzien!”

 

Dit crowdsourcingsproces duurt nu nog drie weken. Maandag 15 september hoopt de gemeente tijdens de dialoogavond in De Twee Marken in Maarn door het gesprek met geïnteresseerden nog veel ideeën aangereikt te krijgen. Daarnaast gaat de gemeente nu ook zichtbaarder mensen benaderen, via posters, flyers en sociale media. Op verzoek kunnen mensen ook begeleiding krijgen bij het invullen van de Begrotingswijzer. Dit verzoek kan men richten aan het KlantContactCentrum, (0343) 56 56 00, of per e-mail: postbuscommunicatie@heuvelrug.nl .

 

Wat kan men wel/niet met de Begroting(swijzer) beïnvloeden?

De gemeente kan zelf inkomsten verwerven door belasting te heffen of het bestaande tarief te verhogen. De soorten belastingen die een gemeente kan heffen staan in de Gemeentewet. Daarnaast kan een gemeente leges heffen. Dat is een bedrag dat in rekening wordt gebracht voor geleverde diensten, zoals het verlenen van een vergunning of een advies. Van het Rijk krijgt de gemeente inkomsten om een basisniveau van diensten of inkomens te garanderen. Dat bedrag kan niet worden beïnvloed. Ook voor de uitgaven geldt dat niet alles te beïnvloeden is. Voorbeelden hiervan zijn: afschrijvingslasten van investeringen, kosten voor een wettelijk verplichte taak of kosten die voortvloeien uit langlopende contracten.

 

Tussentijdse resultaten Begrotingswijzer

De voorkeuren van de deelnemers aan de begrotingswijzer wijken niet veel af van de eerdere resultaten.