Gemeente

Van Begrotingswijzer tot Begrotingsvoorstel

(persbericht ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Van Begrotingswijzer tot Begrotingsvoorstel

 

De laatste week van de Begrotingswijzer is ingegaan waarin inwoners invloed kunnen uitoefenen op het begrotingsproces. Ruim 300 mensen hebben via de Begrotingswijzer het college geadviseerd over waar ze wel en niet op willen bezuinigen. De volgende stap is nu de ideeën en de resultaten van de Begrotingswijzer verwerken tot een document dat geschikt is voor besluitvorming. Inwoners kunnen nog tot en met 30 september via de Begrotingswijzer hun mening geven.

 

Naast de resultaten van de Begrotingswijzer, de zogenaamde ‘vinkenlijst’ en de onderzochte ideeën, worden de kosten van het raadsprogramma opgenomen in Deel 2 van de begroting 2015-2018. Over de invulling van de bezuinigingstaakstelling maakt het college een eigen afweging en stelt het concept raadsvoorstel op. In de week van 6 oktober ontvangt de gemeenteraad dit concept raadsvoorstel en neemt daarover in november een besluit.

 

Ingediende ideeën

De ruim 20 ingediende ideeën die tot nu toe hebben geleid tot een onderzoek betrekt het college bij de afweging van de concept meerjarenbegroting. Andere ontvangen ideeën gingen over het proces, waren aanvullingen op al bestaande ideeën, of stonden al in de ‘vinkenlijst’ van de Begrotingswijzer.

De ideeën die nu nog nader worden onderzocht, gaan over de langere termijn en vereisen meer en diepgaander onderzoek. Dit zijn onder andere ideeën die gaan over (onderwijs)voorzieningen samenvoegen, over de participatie van inwoners bij het ondersteunen van mede inwoners en of dorpshuizen de verantwoordelijkheid van de dorpen zelf moeten zijn en zo kunnen bijdragen aan de bezuinigingen. Tijdens de dialoogavond is dit al toegezegd.

Wethouder Jan Willem van Dongen: ,,Deze onderwerpen zijn zo veel omvattend dat daar een ook een goede discussie met belanghebbenden en betrokkenen voor nodig is. Ook vereisen ze een invulling van een visie op het voorzieningenniveau in de dorpen, waarvoor de collega’s in het college ook verantwoordelijkheid dragen”. Over hoe deze discussie op te pakken, wordt nog nagedacht.

 

Terugkoppeling

De komende week wordt gewerkt om tot een uitgebalanceerd raadsvoorstel te komen. De beschikbare documenten die daarbij een rol spelen zijn openbaar. Indieners van een idee krijgen bericht over hoe met hun idee is omgegaan.