Heuvelrug

Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht

In de provincie Utrecht bestaan nog zes vervuilde stomerijlocaties 'die op korte termijn onze aandacht vragen', schrijft provinciebestuurder De Vries. Volgens de gedeputeerde kwam de ernstige vervuiling in Doorn voor iedereen 'onverwacht'.

Dat schrijft gedeputeerde De Vries gisteravond aan de statenleden, in antwoord op vragen van PVV-statenlid Dercksen. Die stelde de vragen nadat rtvUtrecht, AD en Hillridge berichtten dat de provincie al meer dan een decennium afweet van de vervuiling, die onderzoekers al in 1999 het predikaat ernstig gaven. Afgelopen september ontvluchtte eerst de buurman van de stomerij zijn huis. Kort daarop werd een andere buurman elders gehuisvest en moesten 82 huishoudens in Doorn en Driebergen hun drinkwater eerst koken, omdat het mogelijk verontreinigd was met het chemisch reinigingsmiddel tetrachloorethyleen.

Het verweer van De Vries komt goeddeels overeen met de verklaring die stomerijeigenaar Van Boordt vorige week al gaf aan Hillridge over de lange aanloop naar daadwerkelijke sanering van de verontreiniging onder zijn stomerij aan de Doornse Acacialaan. Volgens Van Boordt is die het gevolg van het heen en weer schuiven van het dossier tussen provinciale en landelijke overheid, en over de moeite die het kost saneringsplannen juridisch, organisatorisch en financieel rond te krijgen. 'Dan ben je zo tien, twaalf jaar verder.'

Volgens De Vries heeft Van Boordt 'pas medio 2001 de provincie Utrecht benaderd over de verontreiniging ter plaatse van zijn bedrijf. Eerder wisten wij niet van deze situatie af.' Volgens De Vries heeft de provincie zich sindsdien over de verontreiging gebogen, maar is de sanering procedureel gezien een zaak van de betrokken bedrijven zelf of brancheorganisaties, op basis van het principe 'de vervuiler betaalt'.

De Vries verschuilt zich verder achter de minister van VROM, die in 2005 provincies 'met klem verzocht terughoudend te zijn met de inzet van het juridisch instrumentarium van de Wet bodembescherming tegen een deelnemer die aan zijn verplichtingen uit hoofde van de deelnemersovereenkomst jegens de stichting Bosatex tijdig, juist en volledig voldoet of heeft voldaan'. De provincie, zegt De Vries, heeft daarop nog wel een eigen afweging gemaakt, maar 'op basis van alle inhoudelijke info besloten geen bevel tot nader onderzoek of last onder dwangsom tot nader onderzoek op te leggen.'

Volgens De Vries bleek de verontreiniging pas afgelopen augustus voor het eerst en onverwacht normoverschrijdend en is toen 'onverwijld actie ondernomen'. Even verder schrijft De Vries echter dat brancheorganisatie Bosatex al in april 2014 gehalten heeft gemeten die ver boven de norm lagen. 'De resultaten daarvan zijn niet aan ons gestuurd. Wij hebben Bosatex hierover ter verantwoording geroepen. Bosatex heeft aangegeven dat zij de metingen niet vertrouwden, aangezien zulke concentraties niet in lijn waren met ervaringsfeiten.' Volgens de bewoner van het betreffende pand worden echter al sinds 2011 waarden gemeten die dicht rond de norm liggen.

Naar aanleiding van de Doornse zaak heeft de provincie de lijst stomerijlocaties in Utrecht opnieuw onder de loep genomen. 'Uit dit onderzoek blijkt dat van de 53 gescreende locaties er 6 locaties op korte termijn onze aandacht vragen. Het gaat hierbij om locaties waar bv. op korte termijn onderzoeksgegevens of een saneringsplan moeten worden aangeleverd of waar de sanering niet volgens verwachting verloopt. Alle acties zijn ingezet of worden op korte termijn ingezet.' Hoe ernstig deze vervuilingen zijn en waar ze zich bevinden meldt de brief niet.

De Vries schrijft verder dat de provincie budget beschikbaar stelt voor een second opinion van het bodemdossier Acacialaan. Bewoners vroegen hier begin september om, nadat ze blijk gaven van groeiend wantrouwen jegens de provincie en Bosatex. Zo is de verontreiniging pas afgelopen augustus gemeld bij het kadaster, waarmee eigenaren, huurders en kopers zicht krijgen op de verontreiniging.

Volgens De Vries zijn inwoners echter voldoende geinformeerd: 'De recente gebeurtenissen in Doorn en Driebergen hebben grote indruk gemaakt op de directe omwonenden van die locaties. Gemeente, provincie, RUD, Vitens en GGD hebben de afgelopen periode alle acties gecoördineerd uitgevoerd. Gezamenlijk hebben zij voorzien in de informatiebehoefte van de omwonenden. De gemeente heeft daarbij haar coördinerende rol in de communicatie met haar burgers uitstekend vervuld.'

Wat de verontreiniging zelf betreft houdt De Vries zich net als alle anderen wat op de vlakte. 'De betreffende wetenschappelijke normwaarden zijn, zoals algemeen bekend is, ingebed in veel grotere veiligheidscontouren voor mens en natuur. Kern van de gebeurtenissen in Doorn is dat we daar tegen alle verwachtingen in geconfronteerd zijn met humane risico's.' De Vries meldt ten slotte dat ook de binnenluchtmetingen rond de Driebergse stomerij zijn geverifieerd. 'De resultaten van de verificatiemetingen zullen in week 41 beschikbaar zijn.'

Lees ook:
Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif 'dampt' nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen