Gemeente

College kiest voor financieel gezond met behoud van voorzieningen

 

Persbericht 8 oktober 2014

(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Begrotingsvoorstel naar gemeenteraad
College kiest voor financieel gezond met behoud van voorzieningen

De inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug leven, wonen en werken met plezier in een aantrekkelijke gemeente. Het college van B&W wil dat zo houden. Een goed voorzieningenniveau is daarbij essentieel. Om dat te bereiken is een gezonde, solide financiële basis onontbeerlijk. In het begrotingsvoorstel 2015-2018 is daarvoor de koers uitgezet. Het college heeft in de begroting een aantal stevige beslissingen moeten nemen. Die beslissingen zijn noodzakelijk om, gezien de recente ontwikkelingen en bezuinigingen van het rijk, nu en in de toekomst financieel gezond te worden en te blijven. Tegelijkertijd biedt de nieuwe begroting ruimte om met inbreng van de samenleving een visie op te toekomst te formuleren.

Het is de eerste keer dat de begroting voor een deel is gebaseerd op de inbreng via digitale crowdsourcing. Het college is blij dat dit instrument in zo korte tijd zoveel inbreng van inwoners heeft opgeleverd. Naast de input uit de crowdsourcing heeft het college zich in dit begrotingsvoorstel laten leiden door het raadsprogramma, de wens te willen investeren in mensen in plaats van in stenen en door eerder genomen besluiten die participatief tot stand zijn gekomen. Ook heeft het college rekening gehouden met de herijking van het investeringsprogramma.

Definitieve resultaten crowdsourcing
Inwoners en andere betrokkenen hebben actief meegedacht over de invulling van de begroting en de bezuinigingen die nodig zijn. Vanaf 15 augustus hebben maar liefst 322 mensen via de begrotingswijzer hun voorkeur voor bezuinigingsopties aangegeven. Het was ook mogelijk om eigen bezuinigingsideeën in te dienen. Op de begrotingswijzer werden 84 ideeën ingediend. Via andere bronnen ontvingen we nog 16 aanvullingen. Dit komt op een totaal van precies 100 ideeën. De inhoud was divers en in veel gevallen bruikbaar als bezuinigingsoptie voor een sluitende begroting op de korte en lange termijn.

Het college heeft 29 ideeën direct overgenomen, dit levert € 775.000 op. In 27 ideeën zit een potentiele besparingsmogelijkheid, maar er is nader onderzoek nodig om te weten of er een werkelijke besparing mogelijk is. De komende maanden wordt hieraan gewerkt. Eventuele effecten worden onderdeel van de Kadernota 2016. Een twaalftal ideeën betrekt het college bij de ontwikkeling van de toekomstvisie. De resterende 32 ideeën leiden niet tot een bezuiniging, maar indieners worden uitgenodigd om mee te denken bij de verdere ontwikkeling van de participatie in het begrotingsproces.

Financieel gezond
Om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden en een sluitende begroting te presenteren, is meer nodig dan uit de crowdsourcing naar boven is gekomen. Dat heeft het college doen besluiten om aan de raad voor te stellen de OZB met 10% te verhogen. Hoewel er bij de deelnemers aan de crowdsourcing draagvlak bestaat voor een verhoging van de OZB , is het een beslissing die het college zwaar valt.

Naast de verhoging van de OZB is gekeken naar het meer in balans brengen van het ambitieniveau met de realiteit. Hiervoor is het investeringsplan herijkt. Er is een planning gemaakt die beter is afgestemd op de beschikbare capaciteit van de organisatie. Dit geeft een transparant inzicht in de investeringen. Ook is gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden in de gemeentelijke organisatie. Daarbij is aansluiting gezocht bij de recente organisatieontwikkeling. De diverse onderdelen die in dit programma aan de orde komen dragen bij aan de efficiencytaakstelling.

Doorkijk naar de toekomst
De tijd staat niet stil en de rol van de overheid is aan verandering onderhevig. Die veranderende rol, één van ‘meer samenleving minder overheid’, maakt het noodzakelijk om anders te werken en dus ook andere keuzes te maken. Die keuzes wil het college baseren op een gedegen visie. “Wat voor gemeente willen we zijn?”. Deze visie wil het college samen met de samenleving opstellen. Er ligt al een basis in de structuurvisie en ook in het sociaal domein staat de ontwikkeling niet stil. Om stevig in het zadel te kunnen zitten, is het de kunst om vanuit een solide basis met elkaar de toekomst uit te stippelen. Er zijn al diverse initiatieven uit de samenleving gekomen en verschillende ideeën geopperd die het college meeneemt in een plan om dit proces vorm te geven.

Het is evident dat het college ook de komende jaren via een intensief participatieproces verder werkt aan een gezonde, solide financiële basis.
Vervolg begrotingsproces
Op 8 oktober is de begroting met raadsvoorstel naar de gemeenteraad verzonden. Op 16 oktober is de bespreking in de gecombineerde commissie. Op 3 en 6 november zijn de algemene beschouwingen in de gemeenteraad, waarna de raad de begroting vaststelt.