Ingezonden

Nieuwe toeristische organisatie voor Utrechtse Heuvelrug en Vallei

Persbericht

(ingezonden door gemeente Zeist)

Zeven regiogemeenten (Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist) en drie VVV’s (Soest, Utrechtse Heuvelrug en Vallei) willen samen komen tot een nieuwe regionale toeristische organisatie. Partijen hebben hun plannen hiervoor uitgewerkt in een ambitieus businessplan. De bedoeling is dat de drie VVV’s worden opgeheven en er een nieuwe regionale organisatie wordt opgericht. De komende periode vindt besluitvorming plaats over het businessplan. VVV’s zullen het plan bespreken met hun personeel, leden en donateurs. Bij positieve besluitvorming kan de nieuwe organisatie in 2015 van start.

Onzekere toekomst VVV’s
Een van de aanleidingen om te starten met deze ontwikkeling is de onzekere toekomst van de afzonderlijke VVV’s in de regio. Door teruglopende inkomsten uit subsidies en winkelverkoop en het stoppen van de samenwerking met de ANWB zijn de financiële vooruitzichten niet rooskleurig. Ook zijn de wensen van consumenten veranderd door de steeds verdergaande digitalisering. Informatie moet steeds meer 24 uur per dag via smartphones, tablets en computers binnen handbereik zijn. Dit vraagt om een ander soort dienstverlening. Als de drie VVV’s hun krachten bundelen ontstaat er een sterke regionale toeristische organisatie met een betere financiële basis. De komende periode wordt een transitieplan uitgewerkt dat ingaat op de consequenties voor alle gemeente. Gemeente Scherpenzeel , nu subsidieverlener van VVV Vallei, kiest ervoor de taken op het gebied van gastheerschap en informatievoorziening via de Gelderse kant te gaan uitvoeren.

Vinden, verrassen, verbinden
Aansluitend bij de landelijke visie op de gastvrijheidseconomie gaat de nieuwe organisatie zich bezig houden met informatievoorziening (vinden), promotie (verrassen) en het leggen van verbindingen (verbinden). Informatievoorziening wordt verder geprofessionaliseerd en voortaan vooral digitaal aangeboden. Daarbij komen er vijftig informatiepunten met digitale informatie en foldermateriaal op plekken waar nu al veel bezoekers komen, zoals verblijfsrecreatiebedrijven en attracties. De nieuwe organisatie moet meer toegevoegde waarde gaan leveren voor het toeristische en recreatieve bedrijfsleven en actief met hen samenwerken. Er wordt meer ingezet op professionele marketing van de regio. Uiteindelijk doel is de bestedingen van bezoekers binnen onze regio te verhogen.

Gastvrijheidseconomie belangrijke economische waarde
De regio heeft behoefte aan een professionele promotieorganisatie, die samenwerking binnen de sector aanjaagt. De Utrechtse Heuvelrug (inclusief delen van de Vallei) is een regio waarin de gastvrijheidseconomie een belangrijke plaats inneemt. De sector is goed voor ruim 5,5% van de werkgelegenheid (landelijk is dit 5,2%)1. Het gaat vooral om banen in de recreatie, horeca, detailhandel en het agrotoerisme. Een goed draaiende gastvrijheidseconomie maakt een regio niet alleen aantrekkelijk voor bezoekers maar ook voor eigen inwoners. Het werkt imagoversterkend en bevordert daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven. Binnen dit speelveld is behoefte aan een partij die zorgt voor samenhang en verbinding.