Politiek

GroenLinks/PvdA zegt: koopkracht chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit

GroenLinks/PvdA zegt: koopkracht chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit

(ingezonden door GroenLinks/PvdA)

GroenLinks/PvdA wijst erop dat 30% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug er in 2015 flink in inkomen op achteruit gaat door de afschaffing van de landelijke compensatieregelingen voor meerkosten in verband met een chronische ziekte of beperking.

Het gaat om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (de Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER). De gemeente moet in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) chronisch zieken en gehandicapten op passende wijze compenseren als er aantoonbare meerkosten zijn. Maar de gemeente krijgt daarvoor slechts een derde van het budget dat voor de landelijke compensatieregelingen beschikbaar was. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken in wie ze wel en niet compenseert in de meerkosten en op welke wijze ze dat doet.

Het college stelt voor alleen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon (Wml) in aanmerking te laten komen voor compensatie van een deel van de meerkosten. Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA wijst erop dat de huishoudens die net boven die 110% van het Wml zitten er vaak netto slechter aan toe zijn dan de mensen op het bestaansminimum. Dit komt omdat ze net naast diverse minimaregelingen en toeslagen vallen.
Daarom stelt GroenLinks/PvdA, samen met de ChristenUnie en de SP, aan de raad voor om van de 110% van het Wml 120% te maken.

Naast dit amendement op de Wmo-verordening zal GroenLinks/PvdA in de Raad van 30 november ook een motie indienen over dit onderwerp. Het college is namelijk voornemens om ter compensatie van de meerkosten aan de groep chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen een collectieve aanvullende zorgverzekering aan te bieden met een fikse premiekorting. Dit is voor veel mensen een prima aanbod dat hen passend compenseert in de meerkosten. Maar niet voor iedereen. Er zijn chronische zieken en mensen met een beperking die zorgvuldig een passend zorgpakket hebben gekozen bij een specifieke verzekeraar. Zij hebben een polis die de bijzondere kosten dekt van een behandeling die voortkomt uit hun specifieke aandoening of beperking. GroenLinks/PvdA vindt dat deze mensen, met behoud van compensatierecht, bij hun huidige zorgverzekeraar moeten kunnen blijven. Niet alleen omdat keuzevrijheid, eigen regie en maatwerk belangrijke kernwaarden zijn. Maar ook omdat ze, wanneer zij de verzekeraar verlaten, vaak niet kunnen terugkeren omdat ze dan niet meer door deze zorgverzekeraar geaccepteerd worden.

Hielema wijst erop dat met dit amendement en deze motie, als de raad ze aanneemt uiteraard, een deel van het financiële gat dat valt door de afschaf van de Wtcg en CER gedicht is. Althans voor mensen met een laag inkomen tot 120% van het Wml. Maar 25% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een inkomen boven de 120% van het Wml en meerkosten ten gevolge van zeikte of beperking. Deze mensen krijgen helemaal geen compensatie meer. Afhankelijk van leeftijd, inkomen, zorgafname en meerkosten ontvingen deze huishoudens tot in 2014 tegemoetkomingen van € 500 tot € 2000 per jaar. Dat valt vanaf 2015 volledig weg.

Vooruit kijkend naar de begrotingsbehandeling merkt GroenLinks/PvdA op dat zo'n enorme koopkrachtvermindering voor deze kwetsbare groep inwoners ongewenst maar onvermijdelijk is, tenzij de raad besluit veel meer geld voor de compensatie van meerkosten beschikbaar te stellen. Maar dat geld is er niet, dus een dergelijk besluit is onwaarschijnlijk. Hielema besluit: "De verhitte discussie over lastenverzwaring door verhoging van de OZB met 12,5% (dat is € 35 per jaar meer voor een huishouden met een woning van € 350.000) krijgt voor ons in dit perspectief een bijna bizar karakter. We hebben het hier over een lastenverzwaring voor die vijftien tot zestig maal hoger is en ik heb er nog niemand over gehoord."