Heuvelrug

Motie uitgelicht nr 6: Buurthucht, Twee Marken, dorpshuizen

Al eenentwintig amendementen en zestien moties. Vanavond spreekt en stemt de Heuvelrugse politiek erover. Hillridge pikt er de meest saillante uit en houdt je vanavond op de hoogte van de uitkomsten. Nummer zes: de oneerlijke dorpshuizensubsidie.

Elk dorp heeft een dorpshuis, behalve Driebergen. Maar de dorpshuizen in Amerongen, Leersum en Doorn kosten veel geld, terwijl die in Overberg en Maarn het al enige jaren zonder een euro subsidie moeten doen. Om daar wat meer rechtvaardigheid in te brengen brengen BVH, VVD en D66 ieder een motie in.

De SGP -de partij heeft haar bolwerk in Overberg, de helft van de bevolking van het kleine dorp stemt SGP- wil een kleine subsidie voor het Overbergse dorpshuis de Buurthucht. Die komt er, wethouder Boonzaaijer (ook SGP) zei zojuist 'erg blij' te zijn met de motie. Buurthucht krijgt dus een subsidie van €4500, als de gemeenteraad later vanavond akkoord gaat. 'Ik zou zeggen: doe u best bij de stemming,' aldus Boonzaaijer.

De VVD wil in een wat algemenere motie het geld eerlijker verdelen over de dorpen. Dat staat al op de agenda van het nieuwe college, de komende jaren worden de cultuurhuizen in zowel Leersum als Doorn afgewaardeerd, zodat de huurprijzen kunnen zakken, om meer huurders te trekken. Dan kunnen ook de kosten omlaag. Maar verwacht geen wonderen, zegt wethouder Nijhof, omdat de historische financiele constructies achter de dorpshuizen dat moeilijk maken. 'Het leven is niet eerlijk. Verwacht niet dat de stier je niet aanvalt omdat je vegetarier bent.'

BVH -het Maarnse BVH-raadslid Gera Hensbergen strijdt er al jaren voor- wil meer geld, huurders en mogelijkheden voor het Maarnse dorpshuis Twee Marken. Geld komt er niet, tenzij de gemeenteraad een zojuist ingediende motie ook aanneemt. Meer mogelijkheden komen er wel, zegt ook wethouder Veldhuizen, die wijst op de D66 motie om een nieuwe Maarnse brede school te huisvesten in of rond het dorpshuis Twee Marken. Die motie neemt hij graag over. 'We zijn er al hard mee bezig.'

De Buurthucht krijgt uiteindelijk 27 stemmen voor, alleen raadslid De Boer (VVD) stemt tegen. Een BVH-motie om ook de Twee Marken te subsidieren -zelfs met wel €18.000- haalt alleen de twee BVH-stemmen en de stem van het Maarnse D66 raadslid Schults binnen. D66-fractieleider Prakke wil nog gezegd hebben dat hij sympathiek staat tegenover de motie, maar het bedrag te zeer uit de lucht gegrepen vindt. 'Daarom stemmen we niet voor.'

 

Amendement Steun voor “de Buurthucht”
De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 6 november 2014,
Kennis nemend van
– Het Raadsvoorstel 2014-074: Begroting 2015-2018, uitvoering raadsprogramma en invulling taakstelling (spoor II)
Overwegend dat
– De Buurthucht in Overberg een noodzakelijke voorziening is in het verlengde van dorpsgericht werken en de WMO transitie,
– Vereniging Overbergs Belang ondersteuning van de Gemeente verdient in het in stand houden van de Buurthucht,
– De kosten voor de instandhouding van deze maatschappelijke voorziening relatief een groot rendement kennen tegen een lage prijs,
Besluit
De begroting te wijzigen zodat de korting op de subsidie wordt verminderd en de bijdrage wordt verhoogd met 4.500 euro per jaar,
SGP, G. J. van den Brink

MOTIE BVH Dorps- en Cultuurhuizen

Constaterende dat,
– Er dorps- en cultuurhuizen zijn in Maarn, Doorn, Leersum, Amerongen en Overberg;
– De dorpshuizen in Maarn en Overberg geen subsidie meer krijgen;
– Subsidiegelden wel aangewend worden voor Doorn, Leersum als ook het nieuwe Allemanswaard;
– Dat de cultuurhuizen in Doorn en Leersum veel budget kosten en er geen kostendekkend plan bestaat;
– Het beheer in Leersum gesubsidieerd wordt;
– Het beheer van het dorpshuis in Maarn geld opbrengt;
– Het dorpshuis in Maarn desondanks in zwaar weer zit;
– In het dorpshuis de Twee Marken is een sporthal en een bibliotheek en is gesitueerd naast een basisschool;
. De kinderopvang en peuterspeelzaal in Maarn gehuisvest is zeer nabij hoogspanningskabels op een gedoogplek;
Overwegende dat,
– Dorps- en Cultuurhuizen belangrijk zijn voor de leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen;
– Het van belang is bestaande faciliteiten te handhaven;
– De dorpshuizen in Maarn en Overberg van essentieel belang zijn. Naast de culturele functie zijn ze een centaal trefpunt voor een grote variëteit aan activiteiten.
– Inwoners niet begrijpen, dat er geen subsidie gegeven kan worden voor de dorphuizen in Maarn en Overberg, terwijl er wel veel geld is voor de cultuurhuizen in Doorn en Leersum en zelfs voor het nieuwe Allemanswaard;
– Het behoud van deze dorpshuizen, die een bindende factor voor de dorpen zijn, wenselijk is mede omdat zij een onmisbare functie vervullen bij het het dorpsgericht werken.
– Het dorpshuis in Maarn betrokken zal zijn / worden bij het ontwikkelen van een brede school in Maarn.
– Het tot de mogelijkheden behoort een dorpsservicepunt in het dorpshuis de Twee Marken te vestigen;
– De huisvesting van de kinderopvang en peuterspeelzaal in Maarn zeer nabij hoogspanningskabels ongewenst is.
Verzoekt het college
De leefbaarheid in de dorpen Maarn en Overberg te waarborgen door mede zorg te dragen voor het in stand houden van de dorpshuizen in genoemde dorpen.
Daartoe:
– de gelden, die beschikbaar zijn voor de dorps- en cultuurhuizen zo te verdelen, dat ook de dorpshuizen in Maarn en Overberg daarin op een aanvaardbare wijze mee delen;
en /of
– een bijdrage beschikbaar te stellen ten laste van het dorpsgericht werken;
en /of
– mee te werken aan het versterken van de financiële basis door zich in te spannen voor
a. het huisvesten van kinderopvang en peuterspeelzaal in het dorpshuis de Twee Marken, dat centraal gelegen is in het dorp naast een school.
b. het mogelijk maken, dat in de Twee Marken een dorpsservicepunt wordt gevestigd.

Gera Hensbergen, BVH

 

VVD-MOTIE gelijkwaardige positie dorps- en cultuurhuizen

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 6 november 2014,
Constaterende dat,

– Er in de gemeente meerdere dorps- en cultuurhuizen zijn;
– Een aantal dorps- en cultuurhuizen gemeentelijke subsidie ontvangt, een aantal andere niet;
– Een gemeentelijk beleid dat is gericht op gelijkwaardige voorwaarden en faciliteiten voor de instandhouding van alle dorps- en cultuurhuizen in de gemeente ontbreekt.
Overwegende dat,
– De dorps- en cultuurhuizen een bindende factor vormen in de dorpen en een belangrijke functie vervullen bij het dorpsgerichte werken;
– De dorps- en cultuurhuizen ruimte bieden aan een grote variëteit aan activiteiten die voor de inwoners van de dorpen relevant zijn;
– Het onwenselijk is dat de verschillende dorps- en cultuurhuizen te maken hebben met verschillende financiële condities en mogelijkheden vanuit de gemeente.
Verzoekt het college
– Zich her te bezinnen op het beleid rond de gemeentelijke rol bij de financiering van de dorps- en cultuurhuizen en te komen tot een beleid waarbij een gelijkwaardige positie van alle dorps- en cultuurhuizen in de gemeente het uitgangspunt is.
En gaat over tot de orde van de dag

Rob Jorg – VVD, Franca Kerstens – VVDMotie Brede School in Maarn

D66 Motie Brede school Maarn
De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 3 en 6 november 2014.
Constaterende dat
In de Dorpsagenda Maarn staat beschreven dat er in Maarn gekomen gaat worden tot een brede school.

De gemeente en schoolbesturen in 2014 starten met de dialoog aangaande een gezamenlijke huisvesting in een brede school-voorziening.
In deze dialoog ook de toekomst van De Twee Marken wordt betrokken.
In de dorpsagenda staat aangegeven dat de afronding van de dialoog in 2015 zal plaatsvinden en de dialoog over de toekomst van De Twee Marken in juni 2015.
In het aangepaste Investeringsplan (spoor II) staat aangegeven dat de nieuwbouw van De Ladder en De Meent in 2018/2019 zal plaatsvinden.
In Spoor I de investering voor 2016 stond ingepland.
Overwegende dat
In ons raadsbrede programma staat opgenomen dat de gemeente de ontwikkeling van 'brede scholen' – waarin onderwijs gecombineerd wordt met kinderopvang, sport,
cultuur en welzijn – voortzet.
Deze brede scholen bijdragen aan goed en divers onderwijs en ook aan levendige buurten.
Er al vele jaren in Maarn wordt gepraat over de toekomst van De Twee Marken en het vormen van een brede school.
Recentelijk een groep enthousiaste inwoners de planontwikkeling weer heeft opgepakt.
Het onwenselijk is, ook gezien de huidige staat van de schoolgebouwen, om de ontwikkeling van de brede school te verschuiven naar 2018/2019.
Verzoekt het College
Om het initiatief van de groep inwoners te omarmen, de dialoog over de toekomst van De Twee Marken en de vorming van een brede school voortvarend op te pakken en
alles in het werk te stellen om de brede school in De Twee Marken in 2016 te realiseren.
En gaat over tot de orde van de dag.

Hugo Prakke (D66)