Heuvelrug

Moties uitgelicht. Nr 7: Geen versobering mantelzorgondersteuning

Er is grote overeenstemming. De bezuiniging op mantelzorg moet weg. Het college geeft hier toe.

Wethouder Van Dongen heeft €50.000 euro gevonden om de versobering op de post mantelzorg te schrappen. Dat geld heeft hij gevonden in een lange lijst extra bezuinigingen -met name op de eigen ambtelijke organisatie, die alle partijen -minus SP- in een aantal gezamenlijke sessies hebben gevonden. Van Dongen neemt grofweg de helft van de bezuinigingen over.

'We hebben wij wat rekenwerk gedaan en dat heeft geresulteerd in een nieuwe pagina met cijfertjes. U was eensgezind over de mantelzorg waarvan u zegt: dit is zo belangrijk, dit willen wij helemaal niet. Daarom zullen we een aantal voorstellen van u overnemen.'

Het amendement wordt uiteindelijk overgenomen door het college, en de gemeenteraad stemt er -unaniem- voor.

 

Amendement Mantelzorgondersteuning – Begroting 2015-2018

De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 3 en 6 november 2014, behandeld agendapunt 4. Begroting 2015-2018 (2014-074),

Constaterende dat,

– De nieuwe Wmo 2015, na de Awbz-transitie, uitgaat van 'eigen kracht';
– Hierin van mantelzorgers en informele vrijwilligers een structurele en aanzienlijk grotere inzet verwacht wordt dan tot nu toe;
– De rijksoverheid dit benadrukt door alleen het beschikbare budget mantelzorgondersteuning in zijn geheel, dus zonder de in de transities gebruikelijke forse korting, naar de gemeenten over te hevelen;

Overwegende dat,

– De gemeente en Welnuh, nog geen beleid en uitvoeringsplannen mantelzorgondersteuning 2015 e.v. hebben gemaakt;
– Het derhalve niet duidelijk is hoeveel geld er voor goede ondersteuning nodig is;
– Het nu reeds 'afromen' van een doelgericht aan de gemeente verstrekt budget voor mantelzorgondersteuning onverstandig is omdat niet het beschikbare budget maar de vraag van de mantelzorgers en de kwaliteitscriteria voor goede mantelzorgondersteuning leidend moeten zijn bij het maken van de ondersteuningsplannen.

Besluit:

De begroting 2015-2018 als volgt te wijzigen:
1. Bij voorstel B 5.3 versobering mantelzorg de € 50.000 structureel te schrappen c.q. op € 0 te zetten;
2. Ter dekking van het financieel gat dat hierdoor ontstaat de stelposten Herijken investeringen (4000065) en BAG (4000031) op te heffen en van de € 55.000 die hierdoor vrijvalt € 50.000 aan te wenden ter dekking van deze wijziging.

Fractie GroenLinks/PvdA,  Wilma Hielema. Fractie ChristenUnie, Dick Karssen. Fractie D66, Dorien Schults.

 

 

http://www.heuvelrug.nl/document.php?fileid=85589&f=a6684bfab54cefbc11639806da6064a6&attachment=1&c=65794