Heuvelrug

Moties uitgelicht. Nr4: Motie Toeristenbelasting

Al eenentwintigen amendementen en zestien moties. Vanavond spreekt en stemt de Heuvelrugse politiek erover. Hillridge pikt er de meest saillante uit.
Nummer vier: de toeristenbelasting stijgt een dubbeltje minder.

Om de financiele gaten te dekken wil de gemeente Heuvelrug de toeristenbelasting verhogen van 68 cent naar een euro per persoon per nacht. De sector is tegen, die verwacht dat toeristen de Heuvelrug zullen mijden, terwijl er de laatste jaren al een afname is van het aantal toeristen. Ander -niet economisch maar sociaal- argument: de vele campinggasten -toch al krap bij kas- zou de verhoging zwaar vallen.

Het eerste argument gebruikt wethouder Van Dongen juist als argument voor verhoging. In zijn redenering is de Heuvelrug nu goedkoop, en levert die lage prijs gezien de recente afname niet meer toeristen op. Dus kan die best omhoog, daarmee kan de gemeente bijvoorbeeld wandel- en fietspaden opknappen, voor diezelfde toeristen.

Van Dongen wil de toeristenbelasting overigens op termijn opheffen en vervangen door een stelsel waarij de recreatiesector zelf  de benodigde kosten voor de bevordering van toerisme en onderhoud van toeristische voorzieningen- ophoest. Volgens Van Dongen zijn er elders goede ervaringen met dit systeem heffen. In zijn ondernemersspreekuur kreeg hij daarvoor al de handen op elkaar.

Vanuit de recreatiesector zelf klinken heel andere geluiden. De sector heeft al gedreigd met juridische procedures, omdat de verhoging moeilijk in te passen is in reeds vastgestelde tarieven voor komend jaar. Bovendien zou de verhoging wettelijk aan te vechten zijn, vanwege het late tijdstip van vaststelling.

D66 en VVD komen vanavond ieder met een amendement om de verhoging van de toeristenbelasting in elk geval komend jaar te schrappen. VVD wil de verhoging in zijn geheel niet, D66 wil de toeristenbelasting beperkt laten stijgen, niet van 68 cent naar een euro, maar naar 75 cent.  Die amendemanten halen het niet.

Uiteindelijk komt er een amedement in stemming waarbij de wethouder een ton minder ophaalt bij toeristen en forensen dan de eerder begrootte €270.000 en €80.000. Welke tarieven precies gaan gelden moet nog worden uitgerekend, van de euro gaat grofweg een dubbeltje af, de forensenbelasting blijft beperkt tot een stijging met maximaal 6%.

De missende 100.000 vinden D66 en VVD door een ton weg te sluizen bij de Heuvelrugse afdeling Handhaving. Die heeft er de afgelopen jaren veel geld bij gekregen om achterstanden in te halen, dat kan wel wat minder. Het amendement wordt aangenomen met steun van D66, VVD. BVH, CU en SGP. Tegen stemmen GLP, CDA en SP.

 

Amendement Toeristenbelasting D66
De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 3 en 6 november 2014.
Constaterende dat
De toeristenbelasting in onze gemeente door het voorstel van het college met ongeveer 50% stijgt (van 68 cent per persoon per overnachting naar 1 euro per persoon per overnachting).
Overwegende dat
De gemeente Utrechtse Heuvelrug een aantrekkelijke en gastvrije gemeente wil blijven voor toeristen en daar in de toekomst verdere maatregelen voor te treffen heeft.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug de toerisme-inkomsten met name wil toe laten komen aan ondernemers in onze gemeente.
De toeristenbelasting door de voorgestelde verhoging, met name voor kampeerders, een aanzienlijk deel van de overnachtingskosten behelst.
De voorgestelde eventuele verhoging van de toeristenbelasting niet in nauw overleg met de sector tot stand is gekomen.
De Raad – in overleg met de sector – een ander, gedifferentieerd toeristenbelastingstelsel wenst te onderzoeken, waarbij:
o kampeerders (gedeeltelijk) worden ontzien in de toeristenbelastingverhoging,
o de administratie rondom toeristenbelasting eenvoudiger wordt voor ondernemers en
o met de sector wordt afgestemd hoe de toeristenbelasting meer ten goede kan komen aan het toerisme
Besluit
De toeristenbelastingverhoging, zoals door het College in Spoor 2 voorgesteld, niet in 2015 te laten ingaan.
In 2015 samen met de toeristische sector te komen tot een gedragen stelsel voor de komende jaren.

Cosmas Blaauw
D66 Utrechtse Heuvelrug

Amendement Toeristenbelasting VVD

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 6 november 2014.
Constaterende dat
De toeristen- en forensenbelasting in onze gemeente door het voorstel van het college met ongeveer 50% stijgt

Overwegende dat
De gemeente Utrechtse Heuvelrug een aantrekkelijke en gastvrije gemeente wil blijven voor toeristen en daar in de toekomst verdere maatregelen voor wil treffen.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug de toerisme-inkomsten met name wil toe laten komen aan ondernemers in onze gemeente.
De toeristenbelasting door de voorgestelde verhoging, met name voor kampeerders, een aanzienlijk deel van de overnachtingskosten behelst.
De voorgestelde eventuele verhoging van deze toeristen- en forensenbelasting niet in nauw overleg met de sector tot stand is gekomen en bovendien op een, voor de betreffende ondernemers , veel te laat moment is gecommuniceerd c.q. wordt vastgesteld.
Forensenbelasting niet los van toeristenbelasting kan worden beschouwd, vanwege verschillende wijzen van toerekening, nog vanuit de oude voormalige gemeenten.
Het separaat verhogen van één van beide belastingen tot ongewenst scheve verblijfstarieven zal leiden in de gemeente.
De Raad – in overleg met de sector – een ander, gedifferentieerd belastingstelsel wenst te onderzoeken, waarbij:
kampeerders (gedeeltelijk) worden ontzien in de toeristenbelastingverhoging, er op een breder toeristisch vlak wordt gekeken naar het belastingstelsel de administratie rondom toeristen- en forensenbelasting eenvoudiger wordt voor ondernemers en met de sector wordt afgestemd hoe deze belastingen meer ten goede kunnen komen aan het toerisme
Besluit
De toeristen- en forensenbelastingverhoging, zoals door het College in Spoor 2 voorgesteld, niet in 2015 te laten ingaan.
In 2015 samen met de toeristische sector te komen tot een gedragen stelsel voor de komende jaren.

Pete van der Zee, VVD