Ingezonden

ZH zegt NEE

(ingezonden door Zakelijk Heuvelrug)

ZH Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug komt op voor de belangen van ondernemers en zegt NEE tegen beheersverordeningen voor vitale woongebieden. De belangrijkste punten op een rij:
Uitgangspunt van een beheersverordening is dat ruimtelijke ontwikkelingen onwenselijk zijn en niet mogen plaatsvinden. Dat terwijl kleinschalige inbreidingslocaties voor woningbouw en gebruikswijzigingen van leegstaande gebouwen in deze crisistijd juist zo belangrijk zijn.
Bouwplannen zullen onnodig zware ruimtelijke procedures moeten doorlopen. De hoge kosten en langere doorlooptijd zullen een flinke rem zetten op nieuwe ontwikkelingen. Waardevolle initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpskernen worden op deze manier gefrustreerd in plaats van gefaciliteerd.
Gevolg zal zijn dat kleinschalige woningbouwprojecten, functiewijzigingen en herontwikkelingen niet of slechts beperkt zullen worden gerealiseerd. Hierdoor zal de vitalisering van onze woonwijken en dorpskernen stagneren, hetgeen ten koste zal gaan van het woon- en leefklimaat.
Relevante ruimtelijke ontwikkelingen zijn uit het plangebied geknipt. Vitale woon- en werkgebieden worden hierdoor ten onrechte gedegradeerd tot laag dynamische gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen wenselijk zijn. Een samenhangende ruimtelijke visie op de toekomst ontbreekt.
Zakelijk Heuvelrug roept uw gemeenteraad op geen onnodige risico’s te nemen door het vaststellen van beheersverordeningen voor woongebieden, terwijl dit ruimtelijke plan hier evident ongeschikt voor is. De financiële besparing op korte termijn is eenmalig en uiterst gering. De schade op lange termijn zal structureel en omvangrijk zijn. Nieuwe initiatieven binnen de woongebieden zullen immers uitblijven, hetgeen ten koste gaat van de lokale economie en de gemeentekas. Pennywise, poundfoolish dus.
Zakelijk Heuvelrug roept de gemeenteraad op om alsnog uitvoering te geven aan de ruimtelijke beleidsambities door het vaststellen van flexibele, globale en uniforme bestemmingsplannen. Anticipeer met visie en ambitie op een vitale toekomst voor de woongebieden als belangrijke onderdelen van onze vitale dorpskernen. Geef ruimte aan nieuwe initiatieven binnen de woongebieden van onze gemeente!