Ingezonden

1145 banen voor werkzoekenden met arbeidsbeperking

Persbericht, 30 januari 2015

(ingezonden door Bigagroep)

Utrechtse Werktafel: 1145 banen voor werkzoekenden met arbeidsbeperking
In twee jaar tijd 1.145 (extra) banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking creëren. Met dat doel ondertekenen 30 januari vijf afgevaardigde wethouders in de regio Utrecht-Midden, FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden een convenant. Eind maart start de campagne om werkgevers te stimuleren banen voor deze werkzoekenden te creëren. Gestreefd wordt naar 835 banen in de marktsector en 310 banen bij de overheid. De ‘Utrechtse Werktafel’ is de nieuwe naam voor het regionaal werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden.
Binnen deze ‘Utrechtse Werktafel’ zetten de deelnemende partijen zwaar in op ‘Onbeperkt aan de slag’, dé etalage waar werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar rechtstreeks kunnen vinden. Werkgevers kunnen steeds meer rekenen op één ingang en één aanpak door gezamenlijke vacaturedeling.
Aantrekkelijke regelingen voor werkgevers
Voor werkgevers zijn er aantrekkelijke regelingen die hen ondersteunen bij het creëren van banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zoals een werkgeversscan, proefplaatsing, no-risk polis, loonkostensubsidie of loondispensatie en job coaching. Een no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever altijd compensatie ontvangt voor de loonkosten, als een werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Ook is een proefplaatsing van twee maanden mogelijk als een werkgever twijfelt of de toekomstige medewerker geschikt is voor het bedrijf.

FAQ bij bericht:

Waarom wordt nu de Utrechtse Werktafel opgericht?
De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. De basis voor de oprichting van de Utrechtse Werktafel wordt gevormd door het landelijk gesloten Sociaal Akkoord, tussen sociale partners en de overheid. Daarin is de afspraak gemaakt om 125.000 extra banen tot 2026 beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit komt voort uit de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. De Utrechtse Werktafel wordt opgezet om deze afspraak in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden te realiseren. In deze regio gaat het om concreet om 1.145 nieuw te creëren banen (verdeling: marktsector 835 banen en overheid 310).

Hoe verhoudt dit zich tot de quotumwet? In de concept quotumwet, die nog ter behandeling in tweede kamer ligt, krijgt elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting om arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Voor niet vervulde plekken moet dan betaald worden door een werkgever. Het wettelijke quotum treedt pas in werking als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren als afgesproken in het sociaal akkoord. De eerste meting daarvoor vindt plaats in 2016 over de resultaten 2015.

Hoe gaan jullie hierop handhaven?
De handhaving hierop ligt bij het Ministerie en gaat in 2016 bij invoering lopen via de loonaangifte van werkgevers aan de Belastingdienst. UWV zal wel de resultaten in de regio’s gaan monitoren. Uitgangspunt in deze arbeidsmarktregio is dat we vooral willen samenwerken met werkgevers om de
resultaten te bereiken en niet vanuit verplichtingen willen handelen maar op basis van best practices en op basis van de bereidheid van werkgevers.

Is de Utrechtse aanpak anders dan in andere regio’s? Op welke manier?
Elke arbeidsmarktregio heeft zijn eigen aanpak. In de regio Utrecht-Midden zijn we op een aantal manieren vooruitstrevend.
 Regionaal  Uniek is de gezamenlijke pilot ‘invulling banenafspraak’ die momenteel wordt uitgevoerd waarin vanuit alle samenwerkende organisaties (UWV, SW-bedrijven en gemeenten) professionals met elkaar een gezamenlijke aanpak voor de werkzoekende met een arbeidsbeperking in de praktijk door ontwikkelen met de eerste 60 werkzoekende met een arbeidsbeperking op basis van een gezamenlijk afgesproken werkproces. De pilot gaat voor een gezamenlijke aanpak, kennisuitwisseling en realisatie van de diagnose. indicering en matching op beschikbaar gestelde banen.
 Samen met werkgevers In plaats van zelf het wiel uitvinden, haken we in deze regio in op een initiatief van werkgevers: Onbeperkt aan de slag. Gemeente Utrecht was hier al eerder een samenwerking aan gegaan, wat nu mooi uitgebreid kon worden.  Onbeperkt aan de slag is dé etalage waar werkzoekende met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar kunnen vinden: Onbeperkt aan de Slag zorgt voor een rechtstreeks contact tussen werkzoekende en werkgever, desgewenst geholpen door een begeleider, wat leidt tot een efficiënte manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te ontdekken.

Wat gebeurt er nog meer om werkgevers te motiveren/stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?
 Eind maart start de Utrechtse Werktafel een campagne om werkgevers te prikkelen/bewust te maken met de doelgroep werkzoekende met een arbeidsbeperking en de mogelijkheden om voor deze werkzoekende banen te creëren.
 Er wordt gewerkt aan een intensieve(re) samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties in de regio: WerkgeversServicepunten, UWV en de SW-bedrijven (Biga en Pauw en …). Werkgevers kunnen steeds meer rekenen op één ingang en één aanpak door gezamenlijke vacaturedeling.
 Tegemoetkoming richting werkgevers door verschillende vormen van ondersteuning om werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking te realiseren: werkgeversscan, proefplaatsing, jobcoach, No-risk polis, loonkostensubsidie en loondispensatie.  link naar werkgeversinstrumenten

Wie werken er mee aan de Utrechtse Werktafel? Het is een samenwerkingsverband tussen de (colleges van de) vijftien gemeenten (vertegenwoordigd via vijf subregio's: Lekstroom gemeenten (Nieuwegein en omgeving), Kromme Rijn Heuvelrug (Zeist en omgeving), Ferm Werk (Woerden en omgeving), gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht
in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht, werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Midden Nederland en vakbonden FNV en CNV, samen met de uitvoeringspartijen, te weten het UWV, UW, SW-bedrijven en regionale sociale diensten. Het convenant wordt getekend door vijf afgevaardigde wethouders in de regio, VNO NCW-Midden en FNV.