WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Minder dode dieren door voorlichting waterschap

(ingezonden)

 

Waterschap HDSR gaat particulieren informeren over tijdstippen en methodes voor beheer en onderhoud, rekening houdend met kwetsbaarheid van planten en dieren.

 

De waterschapsfractie van de Partij voor de Dieren heeft het waterschap de Stichtse Rijnlanden gevraagd om particulieren beter in staat te stellen om onderhoud en beheer van watergangen uit te voeren op een dier- en natuurvriendelijke manier. Het college heeft beloofd dat particulieren actief worden geïnformeerd over de beste werkwijze en periode voor beheer en onderhoud.

 

Voor onder meer het maaien, baggeren en schonen van watergangen hanteren de waterschappen de gedragscode flora en fauna. Deze gedragscode helpt de uitvoerders en ingehuurde specialistische bedrijven bij het op een duurzame manier uitvoeren van beheer en onderhoud. In de gedragscode staat onder meer een tabel met de periodes waarin het uitvoeren van onderhoud tot weinig schade aan de natuur leidt.

 

Particuliere grondeigenaren zijn verplicht om beheer en onderhoud uit te voeren aan watergangen op hun eigen terrein. Particulieren zijn veelal niet op de hoogte van de voor de natuur beste periodes en methodes. Onbedoeld kunnen zij schade veroorzaken aan flora en fauna. Bijvoorbeeld door sloten te schonen in een te warme periode met als gevolg zuurstoftekort in het water en sterfte van vissen.

 

Op verzoek van de Partij voor de Dieren fractie heeft het dagelijks bestuur toegezegd dat waterschap zal zorgen voor actieve voorlichting aan particuliere grondeigenaren zodat zij onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren in periodes die hiervoor het meest geschikt zijn en met methodes die flora en fauna beschermen.