Ingezonden

Raad van State vernietigt bestemmingsplan “Bedrijventerrein Leersum”.

(ingezonden door vereniging Dorp& Natuur)

Raad van State vernietigt bestemmingsplan “Bedrijventerrein Leersum”.
Dat is de uitspraak die de Raad van State vanmorgen, 25 februari 2015 heeft gedaan in het beroep dat de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum, samen met de Federatie Groene Heuvelrug heeft aangespannen tegen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit betekent dat na meer dan 10 jaar onzekerheid het bedrijventerrein Leersum definitief niet doorgaat.

Al vanaf de eerste plannen –in 2001- heeft de Vereniging zich tegen de komst van een bedrijventerrein verzet. Aantasting van de landschappelijke waarde van de Eng, ligging in het Nationaal Park, verkeershinder, fijnstof en ontbreken van enige noodzaak zijn de argumenten die wij belangrijk vinden maar die juridische onvoldoende steekhoudend zijn.
Enkele jaren geleden is daar een nieuw argument bijgekomen: de dassen uit een nabijgelegen dassenburcht gebruiken de Eng als foerageergebied. Volgens de wet mag zo’n gebied niet aangetast worden. De gemeenteraad was door ons op de hoogte gebracht dat er dassen op en rond het betreffende terrein leven, en dat verstoring door aanleg van een bedrijvingterrein wettelijk verboden is. Toch heeft de gemeenteraad op 31 okt 2013 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Leersum” aangenomen. Die goedkeuring is door de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum aangevochten bij de Raad van State.
Zoals door onze advocaat al werd vermoed, zijn de argumenten omtrent de lokale behoefte en leegstand niet geaccepteerd. Onze argumenten omtrent de dassen gelukkig wel:
De Vereniging voor Dorp en Natuur betoogt dat de raad ten onrechte het rapport “Quick scan flora en fauna Bertus Leendersweg te Amerongen” van Laneco van 17 mei 2013 (hierna: de quickscan) aan het plan ten grondslag heeft gelegd omdat deze quickscan onjuist en onvolledig is. Zij betoogt dat de conclusie in de quickscan onjuist is, mede doordat deze slechts is gebaseerd op een eenmalig veldonderzoek in een periode waarin de kans op het vinden van sporen van de das gering was. Voorts stelt zij dat de raad op de hoogte is gesteld van de onjuistheid van de quickscan, omdat tijdig en herhaaldelijk is gemeld dat door lokale waarnemers in de directe nabijheid van het plangebied een dassenburcht is aangetroffen. De raad had naar haar mening, gelet op de aangetroffen dassenburcht, aanleiding moeten zien om nader onderzoek te verrichten.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:…
vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van 31 oktober 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Leersum”;

Dorp & Natuur is blij dat de Eng als kenmerkend natuurgebied behouden blijft, goed voor mens en natuur. De Vereniging denkt graag mee met de Gemeente om de bedrijfsactiviteiten die nodig zijn voor een leefbaar dorp in te passen in de bestaande bebouwingen.