Amerongen

RvS vernietigt plan uitbreiding Amerongs bedrijvengebied

Stiefelhagen jonge dassen

Volgens de Raad van State is het plan voor de uitbreiding van het Amerongs bedrijvengebied onzorgvuldig tot stand gekomen. Het bestemmingsplan is daarom vernietigd.

Dat besloot de Raad van State vanochtend. De uitspraak is een lelijke streep door de rekening van het Heuvelrugse plan om het Amerongse bedrijvengebied uit te breiden met twee hectares. De hectares liggen net over de dorpsgrens met Leersum.  Omdat het nieuwe deel bedoeld is Leersumse bedrijven gaat het plan als Leersums bedrijvengebied door het leven.

Tegen het plan bestaat veel oppositie van natuurliefhebbers, die de glooiende akkers tegen het Heuvelrugbos zien als uniek onderdeel van het Heuvelruglandschap en het gebied graag behouden als natuurgebied. In de aanwezigheid van een dassenburcht nabij het gebied vond de vereniging Dorp en Natuur een juridisch aanknopingspunt om tegen het plan in beroep te gaan, naar nu blijkt met succes.

 

Stiefelhagen jonge dassen

Volgens de Raad van State is de gemeente Heuvelrug met een eenmalig veldonderzoek onvoldoende zorgvuldig geweest. De gemeente had nader onderzoek moeten doen nadat de vereniging Dorp & Natuur -nog voor definitieve besluitvorming- had gewezen op de aanwezigheid van de dassen, en op het gebruik van het gebied als foerageergebied van de dassen.

De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan ook omdat volkstuinvereniging DeWildbaan onvoldoende zeker is van een nieuwe plek. De moestuintjes van de vereniging moeten wijken voor natuur, in een compensatieregeling nodig vanwege de uitbreiding van bedrijventerrein. De moestuinvereniging is weliswaar een nieuwe plek beloofd -op landgoed Zuylenstein of de Amerongse Burgwal.

Am. eng vodb

 

De vereniging betoogde in haar beroep dat de verhuizing nog onvoldoende zeker is, ook daarom vernietigt de Raad van State het bestemmingsplan. Op een derde punt ging het beroep van Moestuin en natuurbeschermers verloren: de Raad van State oordeelde dat de gemeente voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er behoefte bestaat aan het bedrijventerrein.

Onduidelijk is of een ander uitgangspunt van het bedrijventerrein door de uitspraak onder druk komt te staan. Het gebied is nadrukkelijk bedoeld voor Leersumse ondernemingen, wiens plek in de Leersumse dorpskern na vertrek kan worden gebruikt voor woningbouw. Volgens de Raad van State is een onderzoek naar de lokale behoefte onvoldoende rechtvaardiging voor het nieuwe bedrijventerrein, een uitspraak waarop ondernemers van elders zich zouden kunnen beroepen.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de Raad van State. Voormalig wethouder Homan stelde bij de besluitvorming vorig jaar dat het niet doorgaan van het bedrijventerrein kan leiden tot miljoenenclaims van de beoogde projectontwikkelaars, die al ruim in de ontwikkeling van het gebied geinvesteerd zouden hebben .

De vereniging Dorp&Natuur toont zich in een persbericht verheugd ‘dat de Eng als kenmerkend natuurgebied behouden blijft, goed voor mens en natuur. De Vereniging denkt graag mee met de Gemeente om de bedrijfsactiviteiten die nodig zijn voor een leefbaar dorp in te passen in de bestaande bebouwingen.’

Lees ook:
Dorp en natuur naar rechter om industriegebied

VVD en wethouder: tunnel voor verdreven dassen

Hier lees je de uitspraak van de Raad van State.
Hieronder enkele passage: 

Gelet op hetgeen is overwogen onder 6.1 en 7.1 ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. De beroepen van De Wildbaan, Grepu en de Vereniging voor Dorp en Natuur zijn gegrond, zodat het plan dient te worden vernietigd.

…..quickscan onjuist is, mede doordat deze slechts is gebaseerd op een eenmalig veldonderzoek in een periode waarin de kans op het vinden van sporen van de das gering was. Voorts stelt zij dat de raad op de hoogte is gesteld van de onjuistheid van de quickscan, omdat tijdig en herhaaldelijk is gemeld dat door lokale waarnemers in de directe nabijheid van het plangebied een dassenburcht is aangetroffen. De raad had naar haar mening, gelet op de aangetroffen dassenburcht, aanleiding moeten zien om nader onderzoek te verrichten.

Gelet op de in rapporten onderbouwde gegevens die naar voren zijn gebracht, heeft de raad zich dan ook niet enkel op basis van de natuurtoets en de quickscan op het standpunt kunnen stellen dat de Ffw op voorhand niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. Het plan is in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

Nu uit de stukken en de toelichting ter zitting niet blijkt dat de belangen van De Wildbaan anderszins tegen de belangen gediend bij realisatie van het plan zijn afgewogen, is het besluit voor zover daarin aan de gronden behorende tot het volkstuincomplex aan de Rijksstraatweg de bestemming “Agrarisch met waarden” is toegekend, niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

de stelling van de raad ter zitting dat gelet op het voornemen ter plaatse vooral lokale bedrijven ter hervestigen, een lokaal behoefteonderzoek volstaat, ziet de Afdeling geen aanknopingspunten.

De raad heeft gelet hierop voldoende inzichtelijk gemaakt dat het plan voorziet in een actuele regionale behoefte waarin niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien.