Columns WTSCHP '15

Columns WTSCHP’15; CDA: Alledaagse Zaken

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Waterschap een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De vijfde column is van Koos Keestra, kandidaat nr 5 op lijst CDA.

Alledaagse zaken

In ons land vinden we het de normaalste zaak van de wereld dat het overtollig regenwater wordt afgevoerd naar sloten en dat een tekort aan water wordt aangevuld. Dat afvalwater wordt schoongemaakt en niet in de sloot of de gracht wordt geloosd. Ook voelen we ons beschermd tegen het water door de aanwezigheid van dijken. En we gaan ervan uit dat deze worden onderhouden, zodat we droge voeten hebben. Het waterschap heeft de taak om voor al deze ogenschijnlijk zo alledaagse zaken te zorgen.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is één van de 24 waterschappen in Nederland en houdt kantoor in Houten. Het werkgebied van dit waterschap strekt zich uit over een gebied ten westen van de Utrechtse Heuvelrug, en dus ook een deel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het Waterschap heeft een Algemeen Bestuur, waarin ook het CDA is vertegenwoordigd.

Op 18 maart 2015 wordt dat bestuur herkozen tijdens de Waterschapsverkiezingen, die gelijktijdig worden gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Tijdens deze verkiezingen en erna wil het CDA zich inzetten voor:
1. Veiligheid en voldoende water
2. Samenwerken met burgers en organisaties met nadruk op innovatie
3. Een professionele organisatie die verantwoord met geld omgaat

Voor de Heuvelrug betekent dit dat het regenwater efficiënt wordt afgevoerd. Overtollig regenwater moet zoveel mogelijk worden toegevoegd aan het grondwater. Dit geldt volgens het CDA ook voor regenwater van daken en dakgoten. Nu komt dit regenwater nog te vaak in het riool terecht. Daarbij moeten we onze blik richten op de toekomst, waarin de intensiteit van regenbuien naar verwachting zal toenemen. Dit kan leiden tot overlast, waarop we ons gedegen moeten voorbereiden. In het lager gelegen gebied van de Langbroeker Wetering moet het peil beheerd worden volgens de afspraken in het peilenplan (peilbesluit). Voor dit gebied is de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt.

Het CDA vindt het belangrijk dat de kracht van de samenleving goed wordt benut. Gespreide verantwoordelijkheid is daarom belangrijk. Kennis en ervaring die in de maatschappij aanwezig is, moet je gebruiken. Zo worden plannen die daaruit voortkomen, door een veel breder publiek gedragen.

Ieder jaar ontvangt de burger een belastingaanslag van het Waterschap om daarmee de kosten voor het waterbeheer en de zuivering te dekken. Het CDA vindt het belangrijk dat deze kosten voor de burger beheersbaar blijven. Een eerlijke verdeling van de kosten staat daarbij voorop.

Water is niet weg te denken uit ons Nederlandse leven. Omdat waterzuivering en veiligheid daarin essentieel zijn, ziet het CDA het als een noodzaak om verantwoord met water om te gaan.

Voor meer informatie kunt u de website van het CDA www.cdaprovincieutrecht.nl en HDSR www.hdsr.nl raadplegen. Ook vindt u daar het CDA verkiezingsprogramma voor het Waterschap HDSR.

Namens de CDA Waterschapsfractie HDSR,
Koos Keestra – Zeist (nr 5 op de lijst)

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR WTSCHPS’15