columns PS'15

Columns PS’15. CDA: Speerpunten

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De vierde column is die van de Driebergse Nynke van Amerongen-Huizenga, nr 15 van de CDA.

Speerpunten

CDA-speerpunten op het gebied van regionale economie
Utrecht is in 2012 en 2013 uitgeroepen tot de meest concurrerende regio van Europa. Dat is goed nieuws, maar geen reden om achterover te leunen. Het CDA wil dat de provincie werkgelegenheid, innovatie en ondernemerschap blijft bevorderen door belangen samen te brengen en partijen te verbinden. Hierbij moet één van de belangrijkste beleidsdoelen zijn dat de leefomgeving van mensen en bedrijven duurzaam wordt ingericht. 

CDA-speerpunten op het gebied van mobiliteit
In de provincie Utrecht dreigen vooral in de kleine kernen en wijken OV-verbindingen te verdwijnen (bijvoorbeeld buslijn 75 Driebergen-Wildbaan-NS station). Ze zijn eigenlijk niet echt rendabel. De bereikbaarheid en leefbaarheid van deze gebieden staat hierdoor onder druk. De Regiotaxi en de Buurtbus kunnen deze teruggang niet volledig ondervangen. Het CDA gelooft dat de provincie hierin een belangrijke taak heeft als opdrachtgever voor alle Openbaar Vervoer en als investeerder in de OV-infrastructuur. De provincie moet creatief en slim sturing geven aan de OV-maatschappijen om de leefbaarheid blijvend te beschermen. Naast investeren in goede OV-verbindingen moet volgens het CDA ook worden ingezet op veiliger en toegankelijker (fiets)verbindingen.  

CDA-speerpunten op het gebied van natuur en landschap
Van alle provincies heeft Utrecht het grootste areaal ‘groen’ met een rijke historie (buitenplaatsen, militair
erfgoed). Daardoor is onze provincie een geliefde vestigingsplaats. Het CDA vindt dat de opbrengsten die uit de natuur voortvloeien (drinkwater, toeristenbelasting, gebruik door recreanten etc.) veel vaker dan nu het geval is opnieuw in de natuur ingezet moeten worden. Ook moet de provincie natuur en recreatie financieel blijven ondersteunen, bijvoorbeeld het Henschotermeer. 

CDA-speerpunten op het gebied van wonen en zorg
In de provincie Utrecht is steeds meer ruimte “over”. Sommige winkels en kantoren vinden geen nieuwe huurder en bedrijventerreinen lopen leeg. Ook steeds meer boerderijen en zorginstellingen komen leeg te staan. Pa-radoxaal genoeg is voor andere doeleinden nog altijd een gebrek aan ruimte, zoals voor senioren en jongeren. De opgave ligt dus in het herbestemmen van vastgoed en/of vrijkomende grond dan wel verbouwen van vastgoed ten behoeve van studenten- en/of ouderenhuisvesting.  
Het CDA vindt dat hierin een belangrijke stimulerende en faciliterende rol is weggelegd voor de provincie. Zij moet gemeenten overtuigen van de noodzaak om te anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op de inrichting van de leefomgeving. In het geval van een nalatige gemeente is hierbij provinciale dwang niet uit te sluiten. 

Nynke van Amerongen-Huizenga (Driebergen – lijstduwer, nummer 15 op de CDA-lijst) 

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR PS’15