Ingezonden

Convenant voor duurzame toekomst KAMM landgoederen

(ingezonden door prov Utrecht)

Vier landgoederen, Het Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn (gezamenlijk: KAMM), hebben met de provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld om duurzame, gebiedsbrede meerwaarde te creëren. Deze maatregelen zijn opgenomen in een convenant dat op 5 maart door de betrokkenen is ondertekend. De individuele ambities van de eigenaren om hun landgoederen toekomstbestendig te houden, blijven hiermee in stand.

Het versterken van de continuïteit van de landgoederen, het versterken van de natuur door gebieden met elkaar te verbinden en het tegengaan van landschappelijke verrommeling zijn de aanleiding geweest om het convenant op te stellen. De landgoederen liggen bovendien in een verdrogingsgevoelig gebied waar nog weinig bescherming is van het grondwaterniveau in de kwelzone van de Utrechtse Heuvelrug. Waterschap Vallei en Veluwe voert, als regionale waterbeheerder betrokken bij het convenantstraject, samen met provincie Utrecht een verdrogingsonderzoek uit in het gebied.

De vier KAMM landgoederen vervullen belangrijke maatschappelijke waarden: van historische waarden en zeldzame natuur tot recreatieve golfbaan. Instandhouding van de landgoederen is daarom van vitaal belang. Door hun ligging in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn planologische ontwikkelingen lastig te realiseren. In deze gebieden staat de natuur voorop. Hier mag in principe niets wat een negatief effect heeft op de natuur. De samenwerking tussen de landgoederen biedt meer mogelijkheden om het gebied te versterken. Gedeputeerde Krol: “Een convenant is het instrument om gezamenlijk te kijken wat er wél kan, op gebiedsniveau. Rekening houdend met ieders belangen, ambities en opgave voor het gebied. Als grotere eenheid hebben we buiten de reguliere paden kunnen treden en op maat gewerkt aan een resultaat waar we met elkaar achter staan.”

De landgoederen blijven toegankelijk voor toekomstige generaties. Het publiek kan de landgoederen bekijken en de natuur beleven langs (op sommige plaatsen verbeterde) bewegwijzerde wandel -en fietsroutestructuren. De landgoederen zijn rijk aan prachtige flora en fauna en versterken elkaar waar mogelijk. “De samenwerking tussen partijen die uit dit convenant is voorgekomen geeft vertrouwen voor duurzame instandhouding van de landgoederen en een impuls voor de komende 10 jaar”, aldus mr. J.W.H. van der Goes-Petter, eigenaresse van Landgoed Maarsbergen.
Wethouder Boonzaaijer geeft aan dat het traject nog niet voorbij is. “Nu gaan we zorgen voor de uitwerking en borging van het convenant. Ook dit doen we in nauwe samenwerking tussen overheden en de eigenaren. Een hele klus, maar het geeft veel voldoening als we zo kunnen bijdragen aan het borgen van de kwaliteiten van deze landgoederen”.