columns PS'15

Columns PS’2015; SGP: Drie Punten

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De zevende column is die van voomalig Heuvelrugger, nu Elstenaar, Betrick van den Dikkenberg, nr 4 op de lijst SGP.

 

Drie Punten

Wij hebben ons verkiezingsprogramma samengevat in 10 punten. Drie punten wil ik er uit lichten die specifiek van toepassing zijn op de Heuvelrug. Dit zijn: Vitaliteit, Bereikbaarheid en Betaalbaarheid.

Vitaliteit van onze kernen en omliggende omgeving. Dit houdt in dat we gaan voor gezonde kernen en een gezond ondernemersklimaat binnen en buiten de dorpen! Bedrijventerreinen daar waar nodig, na een grondige herijking van de behoefte! Als de provinciale behoefte op transparante wijze in beeld is gebracht voorkomt dit ook de schimmige aanpak van bijvoorbeeld bedrijfsterrein Leersum. In onze visie is een dorp niet gebonden aan de rode contour (grenzen van de bebouwing), maar mag er gebouwd worden naar behoefte. Dit om ook starters en senioren kansen te bieden in het eigen dorp. Neem Overberg, waar de rode contour is opgerekt om te bouwen naar behoefte, om zo het dorp vitaal te houden.

De agrarische sector verdient onze steun. Veelal zitten onze voedselvoorzieners in de hoek waar de regelgevingklappen vallen. Wij pleiten daarom voor ruimte voor ondernemerschap naast aandacht voor duurzaamheid en dierenwelzijn!

De bereikbaarheid van de kleine kernen staat op het spel! De huidige coalitie wil gaan schrappen in de buslijnen. Hierdoor lopen kernen (Leersum) en wijken het risico de buslijn te gaan verliezen. Wij vinden dat iedereen binnen 600 m vanaf de woning OV-voorzieningen ter beschikking moet hebben. Dit vinden wij een kerntaak van de provincie, evenals veilige wegen, met voldoende capaciteit. Om de kernen te ontlasten willen we werken aan rondwegen rond de kernen, of onder de kernen door zoals in Maarsbergen.

Tot slot betaalbaarheid. Provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren geen goed voorbeeld gegeven hoe we om moeten gaan met ons huishoudboekje. Lastenverzwaring om de boekhouding in orde te brengen is onbespreekbaar voor de SGP. Het is dan ook nodig om verschillende subsidies te verminderen. Cultuur kan wat de SGP betreft meer op eigen benen staan. Kunstenaars moeten niet willen leven van een subsidieinfuus, maar kunst maken die maatschappelijk draagvlak heeft. Cultuurhistorie en cultuureducatie daarentegen verdient onze steun van harte! Steun voor het instandhouden van bijvoorbeeld de Andriestoren, landgoed Broekhuizen en andere prachtige parels van weleer!

Kortom, een stem op de SGP is een stem voor vitaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid wat we met uw steun uitvoeren met een gezonde portie nuchterheid! Stem voor het beste voor Utrecht!

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR PS’15