Ingezonden

College stelt realistisch Meerjaren Perspectief Grondexploitaties vast

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is eigenaar van gronden en vastgoed. Dit wordt niet beschouwd als een kerntaak van de gemeente. Daarom wil de gemeente zoveel mogelijk gemeentelijk vastgoed verkopen. De waarde hiervan is afhankelijk van onder andere de marktcondities. Om over een realistisch beeld voor de toekomst te beschikken, is een nieuw Meerjaren Perspectief Grondexploitaties opgesteld. Hierin is de opbrengstverwachting van alle grondexploitaties in totaal met € 3,3 miljoen naar beneden bijgesteld.

Voor circa € 1,8 miljoen van deze verslechtering geldt, dat deze bij de jaarrekening 2014 ten laste van reserves van de gemeente wordt gebracht. Het restant van de resultaatsverslechtering, circa € 1,5 miljoen, heeft betrekking op een lagere storting in reserves op termijn.

Met dit Meerjaren Perspectief Grondexploitaties presenteren wij meer realistische en toekomstvaste ramingen. Wij geven daarmee uitvoering aan de opdracht van de gemeenteraad om de financiële huishouding van de gemeente op orde te brengen.