Ingezonden

Nog even geen ouderbijdrage heffen voor jeugd-ggz

(ingezonden door Links Heuvelrug)

Nog even geen ouderbijdrage heffen voor jeugd-ggz

GroenLinks/PvdA, CU, BVH en SP Utrechtse Heuvelrug hebben afgelopen donderdag in de gemeenteraad per motie aan het college gevraagd om de ouderbijdrage in de jeugd-ggz op te schorten nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage.

GroenLinks/PvdA raadslid Wilma Hielema verwoord namens de vier partijen: “De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan – ook voor lage inkomens – oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop dat dit een belemmering is voor ouders om hulp te vragen. Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat zij de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel. Wij willen daarom dat het college de ouderbijdrage niet laat innen zolang het onderzoek loopt. Tot onze grote vreugde heeft de wethouder dit, na een behoorlijk debat over de motie die de vier fracties hiertoe indienden, duidelijk toegezegd.”
Hielema licht toe dat er, behalve de vrees voor zorgmijdend gedrag, ook een tweede argument is. “De kosten van het innen van de ouderbijdrage lijken vooralsnog niet op te wegen tegen de baten. De uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders, gemeente en CAK wordt nog niet door systemen ondersteunt en moet dus handmatig gebeuren. Los van de privacy-kwetsbaarheid betekent dit voor alle partijen een grote administratieve last en een fors risico op fouten die achteraf weer herstelt moeten worden.”

Staatssecretaris Van Rijn zegde de Kamer een onderzoek toe naar de kosteneffectiviteit én of de ouderbijdrage een belemmering vormt bij het accepteren van jeugdzorg. Ook gaat hij de mogelijkheid tot verruiming van de hardheidsclausule onderzoeken. In juli zijn de uitkomsten beschikbaar. CU, BVH, SP en GroenLinks/PvdA zijn blij dat de wethouder heeft toegezegd eerst de resultaten van dit onderzoek af te wachten, alvorens hij gegevens doorgeeft aan het CAK ten behoeve van de inning van een ouderbijdrage.

“Natuurlijk moeten we ons, zo gauw alles duidelijk is, bezinnen op wat we doen met schrijnende gevallen en zorgmijders en zorgen voor een goed vangnet”, aldus Wilma Hielema. “Daarom geeft GroenLinks/PvdA nu vast haar steun aan de motie van CDA en SGP die het college oproept dat vangnet te gaan realiseren.”