Doorn

Bosatex en ING maken bezwaar tegen beschikking inzake stomerij

Vorige week vond een hoorzitting plaats met betrekking tot de Doornse stomerijverontreiniging. Het is de start van een lang proces dat moet zorgen voor een zo zorgvuldig en gedegen mogelijke sanering en bescherming van de mensen in het ernstig verontreinigde gebied.

Feitelijk ging het om de bezwaren zoals die door partijen zijn ingediend tegen de beschikking ernst en spoed, zoals Gedeputeerde Staten van Utrecht die vorig jaar september met spoed uitvaardigde, nadat de Doornse verontreiniging groter en ernstiger bleek dan aanvankelijk gemeld door Stichting Bosatex, mede namens stomerij Van Boordt. Die beschikking is een belangrijke eerste stap om te komen tot een saneringsplan en het nemen van tijdelijke beheersmaatregelen die de veiligheid van o.a. de omwonenden moeten garanderen.

Tijdens de hoorzitting hebben zowel Bosatex als de tegenover de stomerij gelegen ING-bank hun bezwaren tegen de beschikking nader toegelicht. Bosatex betoogde dat niet alleen stomerij Van Boordt, althans de eigenaresse van de grond, maar ook de gemeente Heuvelrug -als rechtsopvolger van de gemeente Doorn- geadresseerd had moeten worden. Doorn zou het rioolstelsel rond de stomerij onvoldoende hebben onderhouden, waardoor de verontreiniging, in ieder geval gedeeltelijk, heeft kunnen ontstaan en verspreiden.

Ook ING-bank, vertegenwoordigd door mr. Leijh van het advocatenkantoor Boekel De Nerée, heeft haar bezwaren toegelicht. ING merkt tijdens de hoorzitting op zeer kritisch naar het verloop van de procedure te kijken omdat zij het voor de bewoners en bedrijven in Doorn belangrijk vindt dat er goed en grondig gesaneerd wordt, zodat de (verspreiding-)risico’s van deze enorme grond- en grondwaterverontreiniging tot een minimum wordt beperkt.

Meer in het bijzonder heeft zij daarbij gewezen op de veiligheid van haar werknemers en bezoekers die op geen enkele wijze in gevaar mag komen. Om dat te monitoren/bewaken moeten er, door/ in opdracht van Stichting Bosatex, vaker en frequenter onderzoeken worden uitgevoerd naar de lucht in het ING-pand. De beschikking, en daarin opgenomen tijdelijke beheermaatregelen, moet op dat punt duidelijker worden geformuleerd. Provincie en RUD waren het daar, ter zitting, mee eens.

Voorts heeft zij er op gewezen dat de beschikking niet alleen gericht moet worden aan de exploitant van de stomerij, de heer Van Boordt (Vabonet B.V.), maar ook aan de eigenaresse van de grond, de vrouw van Van Boordt, en Stichting Bosatex.

Tot slot heeft ING er op gewezen dat zij, op grond van de thans beschikbare informatie en uitgevoerde onderzoeken, ernstige twijfels heeft of uitsluitend sprake is van een historische verontreiniging. Gelet op de verschillende bronnen en enorme toename van de verontreiniging na 1987 is het zeer goed mogelijk dat ook sprake is van een nieuwe verontreiniging. In dat geval gelden zwaardere saneringseisen. De uitgevoerde onderzoeken zouden, aldus ING, bij het ING-pand overigens nog uitgebreid moeten worden om de omvang van de verontreiniging beter in kaart te brengen.

Tijdens de hoorzitting werd in ieder geval duidelijk dat de betrokken partijen al vanaf 1999 op de hoogte zijn van de verontreiniging. Dat is natuurlijk een ernstige constatering, aldus Leijh, temeer er nu, ruim 15 jaar later, pas actie wordt ondernomen. Bij de Provincie, en de RUD, is gelukkig het besef dat er nu alles aan gedaan moet worden om zo spoedig mogelijk met saneren te beginnen.

Laten we hopen dat Stichting Bosatex dat ook inziet en nu, samen met de Provincie en RUD, zo snel mogelijk, op basis van gedegen en volledig onderzoek, een passend saneringsplan vast laat stellen en gaat uitvoeren. Daar zijn de belangen van de omwonenden en ING vooralsnog het meeste bij gediend. Communicatie met omwonenden en ING is daarbij van cruciaal belang. De schuldvraag en eventuele schadevergoeding komen daarna pas aan de orde.

NB Bovenstaand artikel is in eerste opzet geschreven door Hillridge, maar dermate veranderd door geinterviewden dat het de titel redactioneel nauwelijks meer mag dragen. Hillridge had in dit geval even geen zin meer in onderhandelingen met geinterviewden, die vaak dingen zeggen die ze later geschrapt of anders geformuleerd willen zien. 

Lees ook:

Door gif bedreigde kwekerij: wellicht toch groen licht (€)
Doornse gifgrond wordt nooit helemaal opgeruimd (€)

Inloopspreekuur met grote afwezige
(€)
Heuvelrug koopt buurwoningen stomerij voor €1,1 miljoen (€)
Stomerijgif dreigt nu ook kwekerij te bereiken
(€)
Ook VVD wil stomerij nu sluiten
Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd
Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn (€)
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht
Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer 
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen