Ingezonden

Eerste stap naar een duurzame financiële huishouding

(ingezonden door gem Utrechste Heuvelrug)

Dinsdag 28 april heeft het college de programmarekening 2014 in concept vastgesteld met een tekort van € 1.351.000. Dit tekort is voornamelijk veroorzaakt door noodzakelijke afwaarderingen op grondexploitaties en openstaande vorderingen. Door een positief resultaat van € 400.000 op de bedrijfsvoering is een groter tekort voorkomen.

Het college heeft op verzoek van de raad de eerste stappen gezet om te komen tot “een financieel gezonde gemeente met maximaal behoud van voorzieningen”. Na het aanbieden van een sluitende meerjarenbegroting 2015, is een aantal maatregelen genomen die in de programmarekening 2014 een éénmalig negatief effect hebben. Van alle grondexploitatie projecten en voormalige gemeentewerven en –kantoren zijn de opbrengsten uit grondverkoop herzien. Op basis van de recente ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zijn de geprognosticeerde opbrengsten realistisch herzien. Daarnaast is de voorziening voor de oninbaarheid van openstaande vorderingen aanzienlijk verhoogd.

Door een strakke sturing kon een deel van het verlies gecompenseerd worden met positieve resultaten op overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals de implementatie van transities, de uitvoering van de WMO en reductie van het aantal afgenomen uren bij de Milieudienst.

Belangrijk aandachtspunt voor het college blijft de ontwikkeling van de schuldenlast en de solvabiliteit. Het streven blijft de schuldenlast die in 2014, weliswaar minder dan verwacht, opnieuw gestegen is verder te reduceren. Hiermee wordt tevens de verhouding tussen het eigen vermogen en de schuldenlast, de zogenaamde solvabiliteitsratio, verbeterd.

Ontwikkeling Algemene reserve
Het college stelt voor de afwaardering van de grondexploitaties en de lagere opbrengsten van het vastgoed voor € 1.751.000 uit de algemene reserve te halen. Hiermee worden mogelijke grote toekomstige risico’s financieel afgedekt. Gelijktijdig stelt het college voor € 1.700.000 vanwege positieve resultaten binnen het project Allemanswaard, en het positieve resultaat van de bedrijfsvoering, ruim € 400.000 toe te voegen aan diezelfde algemene reserve. Ook deze maatregel betekent een verbetering van de solvabiliteit.

 

Beoordeling accountant
De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en komt tot de conclusie dat deze getrouw en rechtmatig is. Positief is de accountant over de inhoud van de jaarrekening en de mate waarin de organisatie in control is. Aandacht vraagt de accountant nog wel voor de ontwikkeling van de schuldenlast. Een punt dat het college volledig onderschrijft.

De behandeling van de Programmarekening 2014
De Programmarekening 2014 wordt behandeld op maandag 11 mei in een beeldvormende vergadering. Donderdag 21 mei volgt een oordeelsvormende vergadering waarna de gemeenteraad donderdag 4 juni de programmarekening vaststelt.