Ingezonden

Nieuw coalitieakkoord provincie Utrecht

(ingezonden door prov Utrecht)
30 april 2015
In Verbinding! Dat is het coalitieakkoord voor de provincie Utrecht, wat de VVD, D66, CDA en GroenLinks met elkaar hebben gesloten voor de komende vier jaar. Op donderdag 30 april hebben de partijen onder begeleiding van formateurs Arjen Gerritsen (VVD) en Gerard Schouw (D66) hun akkoord gepresenteerd. De kandidaat-gedeputeerden zijn Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD), Pim van den Berg (D66), Bart Krol (CDA) en Mariette Pennarts (GroenLinks).

In het nieuwe coalitieakkoord ligt de focus op het uitvoeren van datgene wat de afgelopen periode in de steigers is gezet en het nakomen van bestaande afspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het investeren in goede infrastructuur en openbaar vervoer en het laag houden van de lasten voor inwoners en ondernemers. Ook het voortzetten van de provincie als Economische Topregio en het realiseren van een robuust natuurnetwerk en een mooi landschap blijven prioriteiten.

Daarnaast zitten er in het coalitieakkoord ook een aantal nieuwe accenten, zoals transitie naar schone energie en laag energieverbruik, de aandacht voor werk voor (V)MBO’ers en de verbetering van de leefbaarheid in de kleine kernen. Verder krijgt de fiets als volwaardig regionaal vervoermiddel een nog steviger plek in het mobiliteitsbeleid. De nieuwe gedeputeerden gaan de inwoners van de provincie meer betrekken bij wat er in de provincie gebeurt. Door in projecten de verbindingen te leggen met de omgeving zorgt de coalitie samen met inwoners en bedrijfsleven voor de beste oplossingen van de provinciale vraagstukken.

JACQUELINE VERBEEK-NIJHOF (VVD)
De kandidaatgedeputeerde voor de VVD is Jacqueline Verbeek-Nijhof met de portefeuille Mobiliteit, Water, Integraal Gebieds Programma (IGP), Financiën, Personeel & Organisatie en Communicatie. Jacqueline Verbeek is nu wethouder in de gemeente Zeist. “Ik kijk uit naar deze samenwerking. In de komende jaren ga ik door met het huidige mobiliteitsbeleid, met een sterke focus op uitvoering. Bij de aanpak van onze wegen leggen we de verbinding met de omgeving en onze partners om samen tot de beste oplossingen te komen. Verder sta ik voor schoon water om in te zwemmen en droge voeten door versterking van de Lekdijk en de Grebbedijk. Door de focus op kerntaken hebben we wederom de lasten voor onze inwoners en ondernemers laag kunnen houden.”

PIM VAN DEN BERG (D66)
Voor D66 staat Pim van den Berg klaar met de portefeuille Economie & Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Energietransitie. Pim van den Berg is op dit moment wethouder in de gemeente Amersfoort. “Ik wil samen met partners en inwoners van Utrecht een nieuwe Ruimtelijke structuurvisie opstellen en uitvoering geven aan energietransitie (minder energie verbruik en andere vormen). Daarnaast zal ik de door Ralph de Vries ingezette binnenstedelijke vernieuwingsopgave samen met gemeenten intensiveren. Het streven is een Europese economisch topregio te blijven. Er zal nadrukkelijk, samen met de Economic Board Utrecht verder worden geïnvesteerd in economische structuurversterking.”

BART KROL (CDA)
De kandidaatgedeputeerde voor het CDA is Bart Krol met de portefeuille Natuur, Landelijk Gebied, Transformatieopgave, omgevingsvisie en Hart voor de Heuvelrug. Bart Krol is al gedeputeerde voor de provincie Utrecht. “Ik zie ernaar uit om de succesvolle aanpak voor kantorenleegstand door te zetten en aan de slag te gaan met het aanpakken van de grote vraagstukken rond detailhandel en agrarisch vastgoed. Daarnaast ga ik verder met het uitvoeren van het Akkoord van Utrecht, waarin ik afspraken met partners heb gemaakt over het realiseren van natuur.”

MARIETTE PENNARTS (GROENLINKS)
Mariette Pennarts gaat aan de slag voor GroenLinks met de portefeuille Cultuur, Recreatie, Bodem & Milieu, Europa en Bestuur & Strategie. Zij is op dit moment ook gedeputeerde voor de provincie Utrecht. “Ik ga met enthousiasme verder met het mooie dat in gang is gezet met cultuureducatie, erfgoed en festivals. Veel kansen zie ik in de koppeling van cultuur en recreatie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de portefeuille Milieu kan ik me inzetten voor een gezond leefklimaat voor alle Utrechters. We gaan echt werk maken van een schone en duurzame leefomgeving.”

VERDER PROCES
Op 18 mei zullen Provinciale Staten debatteren over het nieuwe coalitieakkoord en zal het nieuwe college van Gedeputeerde Staten worden geïnstalleerd. Op 19 mei is het constituerend beraad, de eerste vergadering van Gedeputeerde Staten in nieuwe samenstelling, waarin onder meer de portefeuilleverdeling bekrachtigd wordt.