Ingezonden

Open brandbrief aan Burgemeester en Wethouders,

(ingezonden door Marjolein Braakman)

Afgelopen donderdag, 21 mei, zijn in de raad vragen gesteld over basisschool de Ontdekkingsreis. Wethouder Veldhuizen gaf antwoord op vragen over de plannen voor nieuwbouw.
De wethouder deelt daar de raad mee dat het bestuur van de Ontdekkingsreis niet mee wil werken aan een goede, door hem voorgestelde, oplossing: ”Verhuizing naar de locatie Dolfijn Zuid als tijdelijke locatie. Daar kan de school rustig groeien in de kern Driebergen, want dat roept de school de hele tijd”. De wethouder zegt dat het bestuur van de Ontdekkingsreis tegen dit voorstel is, omdat zij meent recht te hebben op een school van minimaal 150 leerlingen.

Wethouder Veldhuizen vergeet daarbij te vertellen dat deze schijnbare oplossing zou betekenen dat onze school binnen vijf jaar dan drie maal moet verhuizen. Dat is voor ons als ouders onacceptabel.

Wethouders Veldhuizen vergeet ook te vertellen dat al bij de tijdelijke oplossing, huisvesting aan de Driebergsestraatweg, ons een goede nieuwe definitieve plek beloofd is.

Wethouder Veldhuizen vergeet ook te vertellen dat ons schoolbestuur aan de gemeente heeft aangegeven, dat een onafhankelijke organisatie een prognose van 200 leerlingen redelijk vindt. Overigens is dit ook de prognose op basis waarvan de Ontdekkingsreis gestart is, de gemeente heeft dat nooit bestreden.

De wethouder vergeet ook te melden dat ons bestuur herhaaldelijk redelijk overleg over de prognose wenste. Het is niet redelijk om uit te gaan van circa 65 leerlingen, terwijl onze school nu al meer dan 90 leerlingen heeft, en dat terwijl onze school zich buiten het voedingsgebied bevindt.
.
Wethouder Veldhuizen vergeet te vertellen dat ons onderwijsconcept niet past in een traditioneel schoolgebouw. Het programma van eisen van de nieuwbouw, dat al jaren gereed is, is niet te realiseren in dit afgeschreven gebouw.
Bovendien kunt u onze kinderen toch niet in een instabiele leeromgeving brengen, door van hen te vragen om drie keer te verhuizen in vijf jaar.
Daar zal ook geen enkele nieuwe ouder voor kiezen. Daarbij wordt ook voorbij gegaan aan alle wensen voor duurzaamheid.

Het zou wethouder Veldhuizen sieren als hij zich houdt aan zijn belofte, gedaan op de ouderavond 13 oktober van de Ontdekkingsreis: solitaire nieuwbouw voor de Ontdekkingsreis.

In het verleden zijn beloftes van het college van B&W rondom de huisvesting van de Ontdekkingsreis, niet betrouwbaar gebleken. Het is wel consistent, maar teleurstellend, dat wethouder Veldhuizen dit beleid lijkt te continueren.

Toch vragen wij van het college op zoek te gaan naar consensus.
Het IHP is immers een consensus contract en ter herinnering onderstaande uitleg (Uit Integraal Huisvestingsplan Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2007-2022 Kadernota)

Het IHP kent geen wettelijke en juridische status, maar dient beschouwd te worden als een consensus contract tussen gemeente en schoolbesturen. Hiermee ontstaat een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het huisvestingsbeleid en de inzet van middelen. Het uitgangspunt daarbij is dat bij uitvoering van de
meerjarenuitvoeringsplannen de werkzaamheden van het jaar daarvoor up-to-date zijn.
Dit programma wordt uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders.
Dit alles vraagt van alle betrokkenen om:
• de gemaakte beleidsafspraken welke zijn geoperationaliseerd in criteria en normen na te komen;
• de inzet van de beschikbaar gestelde financiële middelen;
• de ontwikkelingen in samenleving en onderwijs en de gevolgen daarvan voor onderwijshuisvesting te bespreken en het IHP periodiek bij te stellen;
• oog te hebben voor elkaars positie, belangen en elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden bij het realiseren van de eigen wensen.
Het indienen van spoedprocedures blijft mogelijk. Deze dienen goed beargumenteerd voorgelegd te worden aan het College voor besluitvorming.

Wethouder Veldhuizen doet voorkomen dat hij zich aan de regels heeft te houden die de raad volgens hem in het IHP heeft vastgesteld. Uit bovenstaande blijkt, dat het ook anders kan.

Een groep bij de school betrokken mensen, heeft ook andere mogelijkheden voor huisvesting onderzocht. Zij weten inmiddels dat een oplossing, zonder meerkosten, snel realiseerbaar is. Zij zijn van harte bereid om dit met het College te bespreken.

Het stemt ons als ouders verdrietig dat het lijkt dat het onderwijs van de Ontdekkingsreis geen passende huisvesting geboden gaat worden door het College.

Wij hopen met deze brief onze ernstige bezorgdheid over de gang van zaken te hebben geuit.

Wij weten dat vandaag binnen het college het raadsvoorstel over nieuwe huisvesting van de Ontdekkingsreis besproken gaat worden. Wij gaan als ouders uit van gemeentebestuurders met compassie. Bestuurders die zich betrokken weten bij onze school en zeggen: “Ik geef om wat daar gebeurt!”.
Wij ouders vragen van het college visie. Een college dat zich geroepen voelt in samenwerking met ons bestuur te zoeken naar de voor alle partijen best mogelijke oplossing.

We verwachten van het college een voor ons positief antwoord op deze brandbrief.

Met vriendelijke groeten,

De ouders van de Ontdekkingsreis