Ingezonden

Ruimte voor investeringen in dorpscentrum en wegen

(ingezonden door gem Woudenberg)

 

 

WOUDENBERG – De jaarrekening 2014 van de gemeente Woudenberg laat een positief financieel resultaat zien. Mede dankzij bezuinigingen in de afgelopen jaren kan het college in de Kadernota voor de periode 2016-2019 een sluitende begroting presenteren met ruimte voor investeringen in het dorpscentrum en wegenonderhoud. Ook kunnen tegenvallers voor uitgaven in het sociaal domein, indien nodig, opgevangen worden.

 

Jaarverslag 2014

Ieder jaar brengt het college van burgemeester en wethouders het jaarverslag uit. Dit is bedoeld om verslag uit te brengen over de financiële positie en het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. De gemeente Woudenberg sluit het jaar 2014 af met een overschot van € 306.000. In de najaarsnota 2014 was nog een tekort voorzien van € 48.000. Het overschot is met name het gevolg van incidentele voordelen op o.a. de Wmo (minder woningaanpassingen) en een eenmalig hogere algemene uitkering van het rijk.

 

Kadernota 2016-2019

In de Kadernota worden de plannen van het gemeentebestuur en nieuwe ontwikkelingen vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om te investeren in het wegenonderhoud en het dorpscentrum. De gemeenteraad heeft in 2014 het onderhoudsniveau voor de wegen vastgesteld en er is volgens het wegbeheerplan (2015-2019) sprake van achterstallig onderhoud dat toeneemt wanneer niet extra wordt geïnvesteerd.

 

Het Centrumplan is een belangrijke ambitie van dit college waarbij de gemeente investeert in de openbare ruimte. Het dorpscentrum wordt groener en aantrekkelijker met een goede fietsverbinding en bereikbare parkeervoorzieningen. Deze nieuwe inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij de doelstelling om het centrum compacter te maken en de vitaliteit te behouden en te versterken. Het college stelt de gemeenteraad voor om 1,25 miljoen vrij te maken voor investeringen in de openbare ruimte van het dorpscentrum.

 

Door vrijval van een reserve is het mogelijk om deze investeringen te doen en buffers te realiseren voor tegenvallers in de toekomst. Een buffer is gecreëerd om eventuele tegenvallende uitgaven in het sociaal domein op te vangen. Het college streeft ernaar om de nieuwe taken voor Wmo en Jeugdzorg binnen de beschikbare budgetten uit te voeren, maar ziet hier wel risico’s, mede omdat zij groot belang hecht aan goede zorg voor haar inwoners en de uitkeringen van het Rijk blijven fluctueren.

 

“ Het positieve resultaat over 2014 geeft aan dat gemeente Woudenberg grip heeft op de financiën. Die grip houden wij ook in 2015 strak aan. Met de investeringen in centrum en wegen en met een buffer voor de zorg voor onze inwoners vertalen we belangrijke punten uit het coalitieprogramma in geld, om ook deze doelen in de huidige collegeperiode te gaan realiseren” aldus wethouder Financiën Gijs de Kruif.

 

 

Dat de kadernota voor alle jaren (2016-2019) positieve cijfers laat zien komt voornamelijk door de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog, waarbij onder andere inwoners voorstellen ontwikkelden om enerzijds te bezuinigen en anderzijds de inkomsten te verhogen in de samenleving. De positieve effecten van deze dialoog en eerdere bezuinigingsrondes zijn nog steeds zichtbaar.

 

De Jaarrekening en de Kadernota worden op 23 juni tijdens een openbare commissievergadering behandeld. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl bij de Vergaderstukken van de gemeenteraad.