Ingezonden

Waterschap in overleg met bewoners over nieuw peilbesluit Langbroekerwetering

(ingezonden door Stichtse Rijnlanden)
1e inloopavond 7 juli 2015

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een nieuw peilbesluit opstellen voor het Langbroekerweteringgebied. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners van het gebied. Zij kunnen knelpunten inbrengen en hun wensen aangeven op dinsdag 7 juli 2015, tijdens een inloopavond in Dorpshuis ‘De Toekomst’, Marijkelaan 5 te Langbroek. Van 19.30 uur tot 21.30 uur kunt u binnen lopen, kaarten bekijken en vragen stellen aan de medewerkers van het waterschap.

Onder het peilbesluit Langbroekerwetering vallen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en een klein deel van de gemeente Bunnik.

Inloopavond
Om een peilbesluit te realiseren waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing en het waterschap uit de voeten kan, is samenwerking essentieel. Om de bewoners bij het peilbesluit te betrekken organiseert het waterschap een inloopavond. Ze kunnen dan aangeven welke wensen en knelpunten ze ervaren bij het peilbeheer. Dat kan ook via de website van het waterschap, tot 17 augustus 2015. Daarna gaat het waterschap met de informatie aan de slag en verkent verschillende oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen legt het waterschap in het najaar van 2015 voor aan de streek.

Waarom een nieuw peilbesluit
Het huidige peilbesluit is in 2008 vastgesteld als onderdeel van het watergebiedsplan Langbroekerwetering. Op een aantal plekken in dit gebied wijken de praktijkpeilen hiervan af. Ook heeft het waterschap klachten van enkele agrariërs gekregen over het peilbeheer. De peilen zouden voor hun percelen te hoog zijn.
Daarnaast is gebleken dat het huidige peil niet goed aansluit bij enkele maatregelen uit het watergebiedsplan. Verder is de afwatering van een aantal peilgebieden veranderd, als gevolg van werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan de A12.
Het peilbesluit heeft geen consequenties voor de uitvoering van de maatregelen uit het watergebiedsplan Langbroekerwetering (en Groenraven-Oost Maartensdijk).

Peilbesluit
In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van het oppervlaktewater in een begrensd gebied, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. De gebruiksfuncties landbouw, natuur en bebouwing stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Daarom wordt nadrukkelijk rekening gehouden met deze gebruiksfuncties. De doelstelling van het waterschap is een peilbesluit te realiseren, waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.destichtserijnlanden.nl bij het onderdeel peilbesluiten.