Ingezonden

Provinciale staten stellen jaarrekening en kadernota vast

(ingezonden door prov Utrecht)
23 juni 2015
De jaarrekening 2014 en de kadernota 2015 zijn tijdens de Statenvergadering van 22 juni vastgesteld door een meerderheid van Provinciale Staten Utrecht.

Alle partijen lieten voorafgaande aan de besluitvorming hun licht schijnen over de jaarrekening en vooral over de kadernota 2015. De jaarrekening sluit af met een voordelig saldo van € 9,7 miljoen. Dit gaf weinig aanleiding tot een lang debat. Over de kadernota 2015 werd wel lang debatteert door de Statenleden. Logisch, want met de kadernota worden de beleidskaders voor de toekomst bepaald. Het is tevens het uitgangspunt voor de begroting van 2016. Genoeg reden om even bij stil te staan en dit deden de partijen dan ook. Verschillende moties werden ingebracht waarvan er een aantal werd aangenomen.

BURGERPARTICIPATIE
Er werden moties aangenomen die de burgerparticipatie moeten bevorderen. Zo werd er een motie aangenomen om de positie van inwoners te versterken door mogelijkheden tot het uitvoeren van burgerinitiatieven een bestendige plek te geven in de besluitvorming via middelen uit programma’s. Ook een motie om een verkiezing ‘trots op je dorp’ te organiseren werd aangenomen. Deze motie moet inwoners uitdagen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen die daarmee bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en kernen in de provincie. Verder werd er een motie aangenomen om bij ruimtelijke ontwikkelingen belanghebbenden én lokaal aanwezige kennis altijd vooraf te consulteren, voordat er definitieve planvorming plaatsvindt.

Verder werden er moties aangenomen over een leerwerkbedrijf voor het beheer van natuur en landschap, een stageactieplan, de bestrijding van woningnood, het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen, inventariseren naar de aanpak van het fileprobleem op de N201, een energiezuiniger provinciehuis, aan te hakken bij het Deltaprogramma, agenda duurzame energie, topregio, en in gesprek te gaan met de concessiehouder die het openbaar vervoer regelt om te kijken naar de bereikbaarheid van kleine kernen en vitale wijken met het openbaar vervoer.